ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Θεωρία και πράξη της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Θεωρία και πράξη της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM» από 01/10/2024 έως 01/07/2025 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Kαθηγητή Βασίλειο Τσιάντο.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σχετικά με τις βασικές αρχές της προσέγγισης STEAM (ακρωνύμιο των λέξεων Science, Technology, Engineering, the Arts, Mathematics / Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά), αφετέρου ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων σύμφωνα με αυτή, ώστε όταν εφαρμόζουν την εκπαίδευση STEAM, να δημιουργούν αναπτυξιακά και διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης. Η σκοποθεσία της κατάρτισης των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τον κεντρικό στόχο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά στην προετοιμασία μαθητών να «σκέφτονται σαν επιστήμονες ή τεχνολόγοι» ή «να είναι δημιουργικοί λύτες προβλημάτων και καινοτόμοι» ή «να είναι μαθητές και πολίτες του εικοστού πρώτου αιώνα».

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους σκοπούς, τους στόχους, τα σύγχρονα, προσδοκώμενα, μαθησιακά αποτελέσματα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους οποίους, η σχολική εκπαίδευση αναπροσαρμόζεται, βάσει των νέων επιστημονικών εξελίξεων και των αναδυόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας του μέλλοντος. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιώντας τις γνώσεις και καλλιεργώντας δεξιότητες, έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να σχεδιάσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία πλέον αποτελούν το σημείο εκκίνησης κάθε διδακτικού εγχειρήματος, αλλά και τις δικές τους ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές, επίκαιρες διδακτικές προτάσεις, που παρουσιάζουν έντονο διαθεματικό χαρακτήρα. Εξάλλου η διαθεματικότητα, η κατάργηση των στεγανών και η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων, συνιστά κεντρικό ζητούμενο της σύγχρονης Διδακτικής ευρύτερα. Επιπρόσθετα, υπό την ομπρέλα της Παιδαγωγικής STEAM, οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με τα μαθησιακά περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι, δηλαδή εξατομικευμένα ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές, τις εξειδικεύσεις, τους ρυθμούς μάθησης. Αρχικά εισάγονται σε βασικές αρχές της ενεργητικής μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής μορφής εργασίας, του προγραμματισμού σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, ενώ ακολούθως εφαρμόζουν τις κεκτημένες πληροφορίες σε μορφή διδακτικού σεναρίου, προσαρμόζοντάς τες στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών τους, ώστε να ανταποκριθούν στις εξατομικευμένες ανάγκες, τα διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητικού πληθυσμού του ενδιαφέροντος τους (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώσεις & πληροφορίες:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

 • Γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της παιδαγωγικής STEAM.
 • Διακρίνουν το STEM από το STEAM.
 • Τεκμηριώνουν τον κεντρικό ρόλο της ενσωμάτωσης του Α(Arts), αφού κατανοήσουν τις αιτίες που υποκίνησαν αυτήν την προσθήκη.
 • Προσεγγίσουν κριτικά τις εσφαλμένες αντιλήψεις μαθητών, τα διδακτικά εμπόδια και τις μεθόδους υπέρβασής τους.
 • Περιγράφουν εργαλεία τεχνολογίας και πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη.
 • Αναφέρουν βασικές αρχές της ενεργητικής μάθησης (learning by doing) και ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής της.
 • Περιγράφουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά τους, προκειμένου μέσω των ορισμών τους να τις προσεγγίζουν διδακτικά.

 

Δεξιότητες και τεχνογνωσία (know-how):

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

 • Σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν σενάρια STEAM, που ενσωματώνουν τα 5 στοιχεία του ακρωνύμιου.
 • Δημιουργούν περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης εντός των οποίων συμπεριλαμβάνονται και συνεισφέρουν οι συμμετέχοντες μαθητές.
 • Χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα προγραμματισμού, όπως των Scratch, VPL3, Microsoft MakeCode for micro:bit, Arduino IDE.
 • Προγραμματίζουν τη λειτουργία εκπαιδευτικών ρομπότ σε περιβάλλοντα προσομοίωσης.
 • Ελέγχουν και επιδιορθώνουν λανθασμένες εντολές σε προγραμματιστικό κώδικα.

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να: 

 • Υιοθετήσουν καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές ενεργητικής μάθησης σε επίπεδο διδασκαλίας.
 • Αυτοπαρατηρούνται και να αναστοχάζονται αναφορικά στα μαθησιακά αποτελέσματα των σχεδιαζόμενων ή των υλοποιημένων διδασκαλιών τους.
 • Συνεργάζονται με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διεπιστημονικών ή διαθεματικών σεναρίων STEAM.
 • Αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας και να συνειδητοποιήσουν τα μαθησιακά οφέλη των μαθητοκεντρικών μορφών.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ) Φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος και Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου). Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε δομές της γενικής ή/και ειδικής, της δημόσιας ή/και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

α) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση του απολυτηρίου Λυκείου,

β) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση πτυχίου,

γ) Φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος και Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου), που πιστοποιείται με βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος.

Απαιτούνται, επίσης, για όλες τις κατηγορίες τα παρακάτω:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 • Προσωπικό e-mail,
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (άνοιγμα αρχείων pdf, MS excel, MS word, MS powerpoint, συμπλήρωση κελιών στο MS excel)

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της εξ αποστάσεως, ασύγχρονης εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες κάθε ενήλικα εκπαιδευόμενου.

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τη μελέτη τους σύμφωνα με τις εξατομικευμένες τους ανάγκες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν στην έναρξη του προγράμματος ύστερα από διερεύνηση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων και η εκπαίδευση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα και θα περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε μορφή Power Point.
 • Διδακτικά κείμενα, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές σημειώσεις.
 • Οπτικοακουστικό υλικό με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, θα διατίθεται συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Δομή του προγράμματος

Θεματική ενότητα 1: Θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM

Υποενότητες:

1.1. Από το STEM στο STEAM

1.2. Η διδακτική των Θετικών Επιστημών (Science)

1.3. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

1.4. Η ενσωμάτωση των Τεχνών (Arts)

1.5. Εκπαιδευτικά μοντέλα STEAM

Ώρες διδασκαλίας: 35

Ώρες συνολικού φόρτου: 145

Μονάδες ECTS: 5,8

Θεματική ενότητα 2: Διδακτικές παρεμβάσεις

Υποενότητες:

2.1. Αρχές ενεργητικής μάθησης

2.2. Καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

2.3. Παραδείγματα εφαρμογής σεναρίων

2.4. Προγραμματισμός: Από το Scratch στο Python

2.5. Εκπαιδευτική ρομποτική/Arduino

2.6. Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου- Τελική εργασία

Ώρες διδασκαλίας: 60

Ώρες συνολικού φόρτου: 280

Μονάδες ECTS: 11,2

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση:

 • Στο τέλος κάθε υπο-ενότητας οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σε ασκήσεις αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής) και να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα.
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την υποχρέωση υποβολής τελικής εργασίας βάσει της οποίας καλούνται να σχεδιάσουν ένα διδακτικό σενάριο STEAM.
 • Αξιολογούνται επομένως με ενδιάμεσες αξιολογήσεις στο τέλος της κάθε υπο-ενότητας και μια τελική αξιολόγηση υπό τη μορφή γραπτής εργασίας. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι πετύχουν τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 50% στα τεστ των υποενοτήτων, με δικαίωμα 2 επιπλέον προσπαθειών (σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη) και υποβάλουν γραπτή εργασία, η οποία επίσης θα λάβει τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με τα πρότυπα συγγραφής του προγράμματος (γλωσσικής επάρκειας, δομής & συνοχής του τελικού κειμένου, περιεχομένου διδακτικού σεναρίου, παραπομπών & βιβλιογραφίας).

Στην περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην τελική αξιολόγηση για λόγους ασθενείας ή εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, προβλέπεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης η οποία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

Β) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 425 ωρών, που αντιστοιχούν σε 17 πιστωτικές μονάδες ECTS.

To εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό να λάβουν:
– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΦΕΚ Α/13/29-1-19)
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α`136/03.08.2021)
– 2 Μόρια στο σύστημα μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/Β/19-7-2021)
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ B 1088/2-4-2019)
Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι:

 • Τσιάντος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ (Θεματική ενότητα 1 & 2)
 • Σάλτας Βασίλειος, Συνεργάτης του ΔΔΠΜΣ “Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες”, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ (Θεματική ενότητα 1 & 2)
 • Παπαδοπούλου Ελένη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ (Θεματική ενότητα 1 & 2)
 • Μαραγκάκης Μιχαήλ, επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ (Θεματική ενότητα 2)
 • Μητρόπουλος Σπυρίδων, Υποψήφιος Διδάκτωρ, ΠΑΔΑ(Θεματική ενότητα 2)

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 4 ισόποσες δόσεις των 50€, εκ των οποίων η πρώτη δόση κατόπιν υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η δεύτερη δόση έως το τέλος του 3ου μήνα του προγράμματος, η τρίτη δόση έως το τέλος του 5ου μήνα του προγράμματος και η τέταρτη και τελευταία δόση έως το τέλος του 7ου μήνα του προγράμματος.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης αναφέρονται παρακάτω:

 • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων (με την εγγραφή) -> 10%
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας) -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση επίσημου φορέα, π.χ. ταμείου ανεργίας ή κάρτα ανεργίας)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ. -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές άλλων ΑΕΙ -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Πολύτεκνοι -> 10% (πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ -> 10% (πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης)

Οι παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν πως ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70056 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης εντός 24 ωρών, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Βασίλειο Τσιάντο στο τηλέφωνο: 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ).

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Όποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε. κ.ά) θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ

Η εταιρεία θα στέλνει επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων για τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα φορολογικά της στοιχεία (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου

Από την μεριά του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο e-mail: anngeorg@affil.duth.gr. Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης, η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ. του έργου.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 50 και ο ελάχιστος στους 30.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολή της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 09/07/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 24/09/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Βασίλειο Τσιάντο στο τηλέφωνο 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ) και στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα).

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.