Δράσεις ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

Οι σκοποί και στρατηγικοί στόχοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ. υλοποιούνται μέσω δράσεων που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή και εξειδίκευση, όπως:

α)  Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης σε τομείς επιστημονικής αιχμής, διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, εξειδίκευσης, πρακτικής άσκησης και τεχνολογικής καινοτομίας.
β)  Επιμόρφωση επαγγελματιών, έτσι ώστε να επικαιροποιούνται και να πιστο-ποιούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καταρτιζομένων σύμφωνα με τις υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας.
γ)  Θερινά σχολεία και σεμινάρια σε θεματικές και αντικείμενα που προάγουν την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, τη διάχυση του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών γραμμάτων, τη συνεργασία μεταξύ πολιτισμών, την προώθηση της εγχώριας οικονομίας και την ενίσχυση των δεσμών του ΔΠΘ με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
δ)  Διαλέξεις και σεμινάρια σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους ενήλικους πολίτες για συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση.
ε)  Επιμορφωτικές δράσεις απευθυνόμενες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, μετανάστες, μειονοτικούς πληθυσμούς, κ.ά.
στ)  Επιμορφωτικές δράσεις και δράσεις συμβουλευτικής με στόχο την καταπολέμηση των διαφόρων τύπων του σύγχρονου αναλφαβητισμού, π.χ. ψηφιακός, περιβαλλοντικός, οικονομικός αναλφαβητισμός, κ.ά.
ζ)  Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.
η)  Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με Περιφέρειες και Δήμους, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
θ)  Προγράμματα εσωτερικής επιμόρφωσης, κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων και μελών ΔΕΠ του Δ.Π.Θ., τα οποία παρέχονται ατελώς στο προσωπικό του Δ.Π.Θ.
ι)  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά, κ.λπ.) με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και άλλους πόρους.