Δράσεις Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ.

Ως άξονες δράσης του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ ορίζονται:

 1. η οργάνωση, η ανάπτυξη και η παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους του Δ.Π.Θ., αλλά και τον γενικό πληθυσμό,
 2. η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και τις μεταβολές που επιφέρουν στη δομή της απασχόλησης τα νέα επαγγέλματα και ειδικότητες,
 3. η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,
 4. η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,
 5. η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,
 6. η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
 7. η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,
 8. η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων, επί θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,
 9. η διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης της Διά Βίου Μάθησης όπως προκύπτει από την παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο , τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και τις θεσμικές μεταβολές και ρυθμίσεις,
 10. η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων, όπως μελέτες αναγκών που αφορούν την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, κα
 11. η συνεργασία με ΚΕΔΙΒΙΜ άλλων ΑΕΙ, με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. η πιστοποίηση Προσόντων στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης