Σκοποί και Στόχοι ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

α)  Η συμβολή του Δ.Π.Θ. στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
β)  Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ)  Η επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και σε νέες γνώσεις με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας.
δ)  Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας.
ε)  Η ενίσχυση των δεσμών του Δ.Π.Θ. με την κοινωνία.
στ)  Το άνοιγμα του Δ.Π.Θ. στον διεθνή χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε αλλοδαπούς.

Στόχοι του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

α)  Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
β)  Αναβάθμιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
γ)  Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.
δ)  Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της καινοτομίας.
ε)  Επαγγελματική ανάπτυξη, αναβάθμιση ή/και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δ.Π.Θ. αλλά και άλλων φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.