Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΔΠΘ

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι:  

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό και οι υποδομές που διαθέτει το ΔΠΘ σε δράσεις και προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική και στη διεθνή κοινότητα, στοχεύουν στην πιστοποιημένη κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και είτε εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή λειτουργούν συμπληρωματικά στην εργασιακή εμπειρία, υποβοηθώντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ή τη διασφάλιση της εργασίας ενισχύοντας παράλληλα την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη αλλά και τη σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας με το ΔΠΘ.