Μητρώα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Α. Ως εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα του Κέντρου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι εξής κατηγορίες:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ.

2. Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. του Δ.Π.Θ.

3. Επιστημονικοί συνεργάτες του Δ.Π.Θ., μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Θ., καθώς επίσης διδάσκοντες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80, ΕΣΠΑ/Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, κλπ. για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Δ.Π.Θ.

4.Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων.

5. Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής.

6. Επιστημονικοί συνεργάτες, μεταδιδάκτορες διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς επίσης διδάσκοντες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του Π.Δ. 407/80, ΕΣΠΑ/Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, κλπ. για διδασκαλία σε άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχες συμβάσεις σε Α.Ε.Ι της αλλοδαπής.

7. Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

8. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, διανοητές και επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι/ες όμως θα μπορούσαν να εκλεγούν ως μέλη Δ.Ε.Π. βάσει του Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70.

9. Άτομα με εκπαιδευτική εμπειρία  τουλάχιστον 150 ωρών ή άτομα με επαγγελματική/τεχνική εμπειρία σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

*Επιθυμητή η προηγούμενη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στις περιπτώσεις 8 και 9 θα κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.

Β. Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Το Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών παραμένει διαρκώς ανοικτό σε αιτήσεις υποψήφιων Εκπαιδευτών/τριών.

Εφόσον απαιτείται από το νόμο, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων.

Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών

Για την ένταξη στο Μητρώο απαιτούνται τα εξής βήματα:

1.         Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: admin.kedivim2.duth.gr.

H αίτηση* περιλαμβάνει:

I.          Προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας

II.         Τίτλους σπουδών

III.        Επαγγελματική εμπειρία και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

IV.        Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

V.         Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VI.        Πιστοποίηση λοιπών γνώσεων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VII.       Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ εφόσον υπάρχει και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VIII.      Επιπρόσθετα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

* Η ανωτέρω Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνη Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δίνει το δικαίωμα στο Κέντρο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της  αιτούντος/αιτούσας.

2. Η αίτηση ελέγχεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.

3. Αν δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο Διευθυντής του Κέντρου στέλνει ενημερωτικό email στον/στην αιτούντα/ούσα για τυχόν διορθώσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

4. Αν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προωθείται με εισήγηση του Διευθυντή προς το Συμβούλιο προς έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη.

5. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, τότε ο/η αιτών/ούσα θα ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κέντρου.

6. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει αρνητικά, τότε ο/η αιτών/ούσα δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κέντρου.

7. Το τελικό αποτέλεσμα ένταξης ή μη στο Μητρώο κοινοποιείται στους/στις αιτούντες/ούσες μέσω email, οι οποίοι/ες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση αρνητικής απόφασης.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ. δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Σε περιπτώσεις που το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί από τους/τις Εκπαιδευτές/τριες να διαθέτουν πιστοποίηση Εκπαιδευτή/τριας Ενηλίκων, τότε αυτό αποτελεί και απαραίτητο επιπλέον προσόν επιλογής.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. των κατηγοριών: Δ.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΤΕ.Π. εισέρχεται στο σύστημα εγγραφής με στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού και υποβάλλει αίτηση εγγραφής χωρίς να απαιτείται υποβολή/ανάρτηση επιπλέον δικαιολογητικών.

Επιλογή Εκπαιδευτών/τριών

Ο/Η εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) ενός προγράμματος οργανώνει την ομάδα Εκπαιδευτών/τριών του μέσα από τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.

Σε ειδικές περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται μέσα από το Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ., ο/η ΕΥ ενός προγράμματος δύναται να προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση εξωτερικών συνεργατών καθορίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής και τα ακριβή γνωστικά αντικείμενα.

Μητρώο Εκπαιδευτών

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Στο Μητρώο Αξιολογητών/-τριών των εκπαιδευτικών προτάσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ. εγγράφονται όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Επιστημονικοί Συνεργάτες των Πανεπιστημίων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, καθώς και οι διδάσκοντες με αυτόνομο διδακτικό έργο (πχ 407, ΕΣΠΑ/Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας κτλ).

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Επιθυμητή η προηγούμενη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η επαγγελματική εμπειρία ως αξιολογητές/-τριες.

Το Μητρώο Αξιολογητών/-τριών παραμένει διαρκώς ανοικτό σε αιτήσεις υποψήφιων αξιολογητών/-τριών.

Για την ένταξη στο Μητρώο απαιτούνται τα εξής βήματα:

1.         Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: eval.kedivim2.duth.gr.

H αίτηση* περιλαμβάνει:

I.          Προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας

II.         Τίτλους σπουδών

III.        Επαγγελματική εμπειρία και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

IV.        Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

V.         Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VI.        Πιστοποίηση λοιπών γνώσεων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VII.       Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ εφόσον υπάρχει και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VIII.      Επιπρόσθετα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

* Η ανωτέρω Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνη Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δίνει το δικαίωμα στο Κέντρο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της  αιτούντος/αιτούσας.

2. Η αίτηση ελέγχεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.

3. Αν δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο Διευθυντής του Κέντρου στέλνει ενημερωτικό email στον/στην αιτούντα/ούσα για τυχόν διορθώσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

4. Αν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προωθείται με εισήγηση του Διευθυντή προς το Συμβούλιο προς έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη.

5. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, τότε ο/η αιτών/ούσα θα ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Κέντρου.

6. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει αρνητικά, τότε ο/η αιτών/ούσα δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Κέντρου.

7. Το τελικό αποτέλεσμα ένταξης ή μη στο Μητρώο κοινοποιείται στους/στις αιτούντες/ούσες μέσω email, οι οποίοι/ες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση αρνητικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. εισέρχονται στο σύστημα εγγραφής με στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού και υποβάλλουν αίτηση εγγραφής χωρίς να απαιτείται υποβολή/ανάρτηση επιπλέον δικαιολογητικών.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει την αξιολόγηση του κάθε προγράμματος σε αξιολογητή κατά την κρίση του.

Μητρώο Αξιολογητών

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών