Πλαίσιο Λειτουργίας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α`/21-07-2022, άρθρα 112-123)

Κανονισμός ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Δ.Π.Θ.

Επισήμανση: Σύμφωνα με το άρθρο 458 παρ. 2 του ν. 4957/2022 (Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄), “Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να εκδώσουν τον Κανονισμό του άρθρου 119 το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντοςΟι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμοί διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος

63393/Ζ1/09.05.2018 (ΦΕΚ 1600/Β’/09-05-2018), Ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ.