Πολιτική Ποιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ) παρέχει Προγράμματα Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που δεν αφορούν σε τυπική εκπαίδευση. Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμματα αυτά με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών και των προσδοκιών των εκπαιδευομένων εφαρμόζοντας το κείμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System – QMS) καθώς και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ δεσμεύεται να συμβάλλει στη Διά Βίου Εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια. Επίσης, δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, έτσι ώστε να συμβάλει μέσω αυτών στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Με γνώμονα τα παραπάνω για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευομένων του και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του, το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ:

  • εξασφαλίζει προσωπικό υψηλών ικανοτήτων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του,
  • διατηρεί σε άριστη λειτουργική κατάσταση τις υποδομές και εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία,
  • διατηρεί και αναβαθμίζει τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία,
  • διασφαλίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον και παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων του,
  • φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές σε όλα τα στάδια υλοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει
  • διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών να είναι διαρκώς βελτιούμενη,
  • βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Διοίκηση του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ δεσμεύεται στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και την τακτική της ανασκόπηση, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο, διδάσκοντα, εξωτερικό συνεργάτη και εκπαιδευόμενο του σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής του.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ εγκρίνεται από τη Διοίκηση του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ και δημοσιοποιείται, ενώ εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ.