Πιστοποιήσεις ISO

Με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, το ΚΕΔΙΒΙΜ ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που κύριοι στόχοι του είναι:

  • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
  • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του Κέντρου.

Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, το ΚΕΔΙΒΙΜ πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με ISO 9001:2015.

Με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευόμενων, των συνεργατών, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, το ΚΕΔΙΒΙΜ πιστοποιήθηκε κατά ISO 27701, για το Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικότητας. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει πως το Κέντρο έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη στήριξη της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) και άλλες σχετικές νομοθεσίες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που ανέπτυξε το 2022. H πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες του Κέντρου εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα και οι εμπλεκόμενοι πόροι σε κάθε δραστηριότητα.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ πιστοποιήθηκε με βάση το πρότυπο ISO 29993:2017, για το Σύστημα Διαχείρισης μη τυπικής εκπαίδευσης το οποίο περιέχει όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν και να ελέγχουν κάθε πλευρά σχετική με τη μη τυποποιημένη εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης, τη διαφάνεια στις υπηρεσίες μάθησης, την ανάπτυξη «μαθητοκεντρικής» εκπαίδευσης, τον συνεχή έλεγχο των διαδικασιών μάθησης και την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και απαιτήσεων που βοηθούν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.