• Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση: Θεωρία και Εφαρμογές – Δ’ Κύκλος

  • Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία – Γ’ Κύκλος

  • Οικονομικά για μη Ειδικούς – Στ’ Κύκλος

  • Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης

  • Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής – Β’ Κύκλος

  • Γλωσσολογία για όλους

  • Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού – Β’ Κύκλος

  • Εισαγωγή στην διαδικασία δημόσιων έργων (σύνταξη τευχών–δημοπράτηση–διαγωνισμοί–επίβλεψη)

  • Θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας (κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού, χρηματοπιστωτικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο και τραπεζικές συναλλαγές, πληθωριστικά φαινόμενα)

  • Πρόγραμμα Πιστοποίησης Χρήστη DDART