ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Μορφές βίας ως κοινωνικό φαινόμενο – Πρακτικές αντιμετώπισης»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μορφές βίας ως κοινωνικό φαινόμενο – Πρακτικές αντιμετώπισης» από 01/10/2024 έως 01/07/2025 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Kαθηγητή Βασίλειο Τσιάντο.

 Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους στις θεωρητικές έννοιες του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού και στις επιπτώσεις του, καθώς και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα από τη θέση που κατέχουν, φαινόμενα βίας που εμφανίζονται στον περιβάλλοντα χώρο τους.  Επιπλέον, σκοπεύει στην παροχή βοήθειας στα θύματα της βίας, με την πρόληψη της και ιδίως με την πρόληψη της περαιτέρω έκθεσής τους στη βία,  προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας αναφορικά με τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων, των γυναικών, των εργαζομένων, των πολιτισμικά διαφορετικών πολιτών.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το φαινόμενο  της βίας και του εκφοβισμού στην κοινωνίας  παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, πολλοί επιστημονικοί χώροι και μελέτες έχουν μελετήσει το πρόβλημα του εκφοβισμού και της βίας, στις πολλαπλές μορφές και διαστάσεις του και προτείνουν, μέσα από την πρόληψη και την παρέμβαση, διάφορες προσεγγίσεις και μεθόδους για την αποτελεσματική  αντιμετώπισή του. Η πλειονότητα των μεθόδων αυτών και των συνακόλουθων στρατηγικών, προγραμμάτων και πρακτικών εστιάζει στον προληπτικό ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν και να αναπτύξουν οι διάφοροι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς. Η ενεργός συμμετοχή και η εκπαίδευση των πολιτών στο φαινόμενο της πρόληψης και αντιμετώπισης της  βίας και του εκφοβισμού αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα καθώς εστιάζει:

α) στην ανάπτυξη στοχευμένου υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευομένων,

β) στη συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί σχετικών θεμάτων και καλών πρακτικών μέσω ειδικού ψηφιακού υλικού και διαθεματικής προσέγγισης

γ) στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών

δ) στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, σε ένα μοντέλο μεικτής μάθησης, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν παρακολουθώντας βιντεοδιαλέξεις ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι, ενώ η «εργασία για το σπίτι» (homework) γίνεται στην “εικονική σχολική τάξη”, με τον καθηγητή και τους μαθητές να συζητούν και να επιλύουν απορίες, μέσω chat ή forum της πλατφόρμας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αναπτύξουν τους μηχανισμούς:

Γνώσεων

 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές βίας και εκφοβισμού και να τις καταδικάζουν.

Κατανόησης

 • Να κατανοήσουν την έννοια του εκφοβισμού και της βίας.
 • Να αντιληφθούν ότι η βία και ο εκφοβισμός αποτελεί παραβατική συμπεριφορά και έχει τεράστιες συνέπειες κυρίως στην ψυχική υγεία των πολιτών..
 • Να καταλάβουν ότι είναι χρέος όλων μας να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας ένα ασφαλές περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους και με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.

Εφαρμογής

 • Να χρησιμοποιούν συμπεριφορές που δε θα φέρουν στοιχεία εκφοβισμού και βίας.
 • Να υπερασπίζονται και να σέβονται τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων.
 • Να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που θα προάγουν τη δημοκρατία, την ειρήνη και τον πολιτισμό.

Ανάλυσης

 • Να μπορούν να δημιουργούν σχέσεις και συνεργασίες που θα προάγουν την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.
 • Να σχεδιάζουν πρακτικές διαχείρισης κρίσεων και διαμεσολάβησης.
 • Να μπορούν να διερευνούν ένα σύνολο πληροφοριών και να ανιχνεύουν σχέσεις μεταξύ τους προκειμένου να εκτιμήσουν, να προβλέψουν και διατυπώσουν λογικές υποθέσεις, που θα σέβονται και θα αποδέχονται το διαφορετικό.

Σύνθεσης

 • Να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 • Να συνθέσουν προτάσεις και ιδέες που θα προστατεύουν άτομα και ομάδες από κάθε μορφής βίας και εξαναγκασμού.
 • Να σέβονται και να εκτιμούν τη γνώμη του άλλου και γενικότερα το διαφορετικό.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία της δημιουργίας μέσα από την συνεργασία και την αποδοχή του άλλου και της ομάδας.

Αξιολόγησης

Να αξιολογήσουν και να τεκμηριώσουν την άποψή τους, καθώς επίσης και το βαθμό στον οποίο έχουν κατακτήσει τη γνώση.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

α) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση του απολυτηρίου Λυκείου,

β) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση πτυχίου.

Απαιτούνται, επίσης, για όλες τις κατηγορίες τα παρακάτω:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 • Προσωπικό e-mail,
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (άνοιγμα αρχείων pdf, MS excel, MS word, MS powerpoint, συμπλήρωση κελιών στο MS excel)

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Ως μεθοδολογία επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως, ασύγχρονη εκπαίδευση, λειτουργώντας είτε ως αυτόνομη διαδικασία, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποκτήσουν γενική μόρφωση, ειδικές γνώσεις και νέες εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στη μείωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η ασύγχρονη, μορφή της διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί επιτρέπει το μάθημα να καταγράφεται σε ειδική πλατφόρμα και ο εκπαιδευόμενος το μελετά μέσω διαδικτύου σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, που επιλέγει ο ίδιος. Επίσης, το πρόγραμμα θα εστιάσει στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, σε ένα μοντέλο μεικτής μάθησης, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν παρακολουθώντας βιντεοδιαλέξεις ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι, ενώ η «εργασία για το σπίτι» (homework) γίνεται στην “εικονική σχολική τάξη”, με τον καθηγητή και τους μαθητές να συζητούν και να επιλύουν απορίες, μέσω chat ή forum της πλατφόρμας.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα και θα περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε μορφή Power Point.
 • Διδακτικά κείμενα, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές σημειώσεις.
 • Οπτικοακουστικό υλικό με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, θα διατίθεται συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Δομή του προγράμματος

Θεματική Ενότητα 1: Βία και εκφοβισμός

Υποενότητες:

 • Κατανοώντας τη βία και τον εκφοβισμό. Αποσαφήνιση των όρων
 • Χώροι και πλαίσιο εμφάνισης του φαινομένου
 • Τύποι και μορφές βίας και εκφοβισμού
 • Αιτίες και συνέπειες εμφάνισης του φαινομένου βίας και εκφοβισμού
 • Συνέπειες εμφάνισης του φαινομένου βίας και εκφοβισμού
 • Το νομοθετικό πλαίσιο κατά της εμφάνισης του φαινομένου βίας και εκφοβισμού

1.7  Τρόποι  πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου βίας και εκφοβισμού

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 50

Μονάδες ECTS: 2

 

Θεματική Ενότητα 2: Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)

Υποενότητες:

 • Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού
 • Τύποι σχολικού εκφοβισμού
 • Μορφές εμφάνισης, διάκρισης και ανίχνευσης του σχολικού εκφοβισμού
 • Αίτια του Σχολικού εκφοβισμού
 • Συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού στο σχολικό χώρο και στην κοινωνία γενικότερα

2.7  Μέτρα αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού

Ώρες διδασκαλίας: 13

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Θεματική Ενότητα 3: Γονείς -“ελικόπτερα” Vs Σχολείου

Υποενότητες:

 • Εκφοβισμός (bullying) κατά εκπαιδευτικών από γονείς – Η ελληνική περίπτωση
 • Εκφοβισμός (bullying) κατά εκπαιδευτικών από γονείς στην Ολλανδία και το Βέλγιο
 • Μια ποσοτική έρευνα: “Εκφοβισμός από γονείς σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
 • Επιπτώσεις στα παιδιά του bullying κατά εκπαιδευτικών.
 • Παγκόσμιος δείκτης επαγγελματικής κατάταξης και εκτίμησης των εκπαιδευτικών
 • Βαθύτερα αίτια της παρεμβατικής και επιθετικής διάθεσης γονέων

3.7 Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών – Αντισταθμιστικές ενέργειες- Παραγωγική συνεργασία

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 50

Μονάδες ECTS: 2

 

Θεματική Ενότητα 4: Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber Bullying)

Υποενότητες:

 • Τι είναι το Cyberbullying και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του
 • Τύποι και μορφές εμφάνισης του Cyberbullying
 • Χώροι εμφάνισης του φαινομένου – Πού μπορεί να συμβεί
 • Συνέπειες του Cyberbullying στο άτομο και στην κοινωνία γενικότερα
 • Ενημέρωση και χρήση του διαδικτύου-Κίνδυνοι και απειλές
 • Πράξεις και ενέργειες κατά την εμφάνιση του Cyberbullying

4.7  Μέτρα αντιμετώπισης του Cyberbullying

Ώρες διδασκαλίας: 13

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Θεματική Ενότητα 5:  Έμφυλη βία (Gender-Based Violence)

Υποενότητες:

 • Τι ονομάζουμε έμφυλη βία και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της
 • Τύποι και μορφές εμφάνισης της έμφυλης βίας
 • Ποια είναι η διαφορά της έμφυλης βίας από τις άλλες μορφές βίας;
 • Ποιες είναι οι συνέπειές της έμφυλης βίας στο άτομο που την υφίσταται
 • Μερικά παραδείγματα έμφυλης βίας
 • Γιατί κάποιοι άνδρες χρησιμοποιούν βία προς τις γυναίκες
 • Μέτρα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

5.8  Που μπορείς να απευθυνθείς αν αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 50

Μονάδες ECTS: 2

 

Θεματική Ενότητα 6: Ενδοοικογενειακή βία (Domestic Abuse)

Υποενότητες:

 • Ενδοοικογενειακή Βία, κατανόηση του φαινομένου
 • Τύποι και μορφές της ενδοοικογενειακής βίας
 • Αιτίες και συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας
 • Το προφίλ του θύτη και του θύματος
 • Εμπόδια κατά έξοδο της κακοποιητικής σχέσης
 • Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

6.7 Νομική προστασία και πόροι για την ενδοοικογενειακή βία

Ώρες διδασκαλίας: 13

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Θεματική Ενότητα 7: Παιδική κακοποίηση (child abuse) – Κακοποίηση Ανηλίκου (Domestic Child Abuse)

Υποενότητες:

 • Κακοποίηση ανηλίκου. Ορισμός και έννοιες
 • Μορφές κακοποίησης ανηλίκου
 • Αιτίες και συνέπειες της κακοποίησης
 • Δικαιώματα ανηλίκων
 • Ο συνήγορος του παιδιού
 • Πρόληψη-Αντιμετώπιση
 • Κοινωνική Φροντίδα

7.8  Ευρωπαϊκές πολιτικές διαχείρισης του φαινομένου

Ώρες διδασκαλίας: 13

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Θεματική Ενότητα 8: Ρατσιστική βία (Racist violence)

Υποενότητες:

 • Βία και ρατσισμός. Ορισμός και έννοιες
 • Μορφές ρατσιστικής βίας
 • Αιτίες εμφάνισης του φαινομένου
 • Αποτελέσματα και συνέπειες της ρατσιστικής βίας στο άτομο και στην κοινωνία
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου
 • Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας

8.7  Ευρωπαϊκές πολιτικές διαχείρισης του φαινομένου

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση όπως αυτή θα υλοποιηθεί με δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και εργασίες στα πλαίσια της ύλης του σεμιναρίου στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι εκπαιδευόμενοι λάβουν σε όλες τις Θεματικές Ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και στα τεστ πολλαπλής επιλογής και στις εργασίες.

Θα παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος για λόγους ασθενείας ή εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών δεν μπορέσει να συμπληρώσει κάποιο από τα 8 τεστ, ένα για κάθε Θεματική Ενότητα ή και όλα ή αν κάποιος κοπεί σε ένα από τα τεστ ή και σε όλα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης των τεστ που δεν έχει εξεταστεί ή στα οποία έχει κοπεί, με δικαίωμα 2 επιπλέον προσπαθειών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

Τα παραπάνω θα ισχύουν και για την περίπτωση των εργασιών, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει το δικαίωμα μιας μόνο επιπλέον προσπάθειας. Συνεπώς, η εργασία ή το σύνολο των εργασιών που για τους προαναφερόμενους λόγους δεν έχουν υποβληθεί ή οι εκπαιδευόμενοι έχουν κοπεί, θα πρέπει να υποβληθεί/ούν σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

Β) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 425 ωρών, που αντιστοιχούν σε 17 πιστωτικές μονάδες ECTS.

To εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος (π.χ. συναφή αντικείμενα για Δικηγόρους, Ψυχολόγους, Φιλολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Διερμηνείς του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων»)
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό να λάβουν:
– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΦΕΚ Α/13/29-1-19)
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α`136/03.08.2021)
– 2 Μόρια στο σύστημα μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/Β/19-7-2021)
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ B 1088/2-4-2019)
Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι:

 • Τσιάντος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ
 • Χατζηφωτίου Σεβαστή, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ
 • Διαλεκτόπουλος Αθανάσιος, δάσκαλος ΠΕ70, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Δράμας
 • Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης, δάσκαλος ΠΕ70, Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 2ης περιφέρειας ΔΙΠΕ Δράμας

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 4 ισόποσες δόσεις των 50€, εκ των οποίων η πρώτη δόση κατόπιν υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η δεύτερη δόση έως το τέλος του 3ου μήνα του προγράμματος, η τρίτη δόση έως το τέλος του 5ου μήνα του προγράμματος και η τέταρτη και τελευταία δόση έως το τέλος του 7ου μήνα του προγράμματος.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης αναφέρονται παρακάτω:

 • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων (με την εγγραφή) -> 10%
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας) -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση επίσημου φορέα, π.χ. ταμείου ανεργίας ή κάρτα ανεργίας)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ. -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές άλλων ΑΕΙ -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Πολύτεκνοι -> 10% (πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ -> 10% (πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης)

Οι παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν πως ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

 

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70055 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης εντός 24 ωρών, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Βασίλειο Τσιάντο στο τηλέφωνο: 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ).

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Όποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε. κ.ά) θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ

Η εταιρεία θα στέλνει επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων για τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα φορολογικά της στοιχεία (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου

Από την μεριά του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο e-mail: anngeorg@affil.duth.gr. Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης, η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ. του έργου.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 50 και ο ελάχιστος στους 30.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολή της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08/07/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 24/09/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Βασίλειο Τσιάντο  στο τηλέφωνο 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ) και στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα).

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.