ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας» από 14/9/2022 έως 31/12/2022 με Eπιστημονικά Yπεύθυνο τον Σταμάτη Μπουσέ, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας – Παπυρολογίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους οπουδήποτε τμήματος ή σχολής σχετίζεται με αρχαιογνωσία (με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και το Βυζάντιο), ή με τη μελέτη της ελληνικής γραφής, ή με την πολιτιστική κληρονομιά.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 150 ωρών που αντιστοιχούν σε 6 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε φιλολόγους ή άλλους μελετητές των αρχαίων ελληνικών κειμένων να εκπαιδευτούν στην ανάγνωση μεσαιωνικών (κυρίως) χειρογράφων και να γνωρίσουν σε βάθος την ιστορία της ελληνικής γραφής και των φορέων της.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η μελέτη της ελληνικής γραφής και των φορέων της βρίσκεται στο κέντρο της φιλολογικής έρευνας. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό χώρο, η ανάγκη πρόσβασης στα χειρόγραφα είναι διαχρονική, ανεξαρτήτως επιστημονικών τάσεων και προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να αποκρυπτογραφήσει τον κόσμο των ελληνικών χειρογράφων και να δώσει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να μπορούν να εργαστούν με πρωτογενείς πηγές. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνητικών προγραμμάτων στη φιλολογία άπτεται με κάποιον τρόπο της μελέτης χειρογράφων, ενώ πολλές συλλογές δεν έχουν τύχει ακόμη κατάλληλης καταγραφής και διαχείρισης, γεγονός που καθιστά την εξοικείωση με την παλαιογραφία σημαντικό επαγγελματικό προσόν για τους αποφοίτους των Φιλοσοφικών σχολών.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στις εξής 6 θεματικές ενότητες / Μαθήματα:

 1. Πρώιμη μικρογράμματη γραφή
 2. Μέσοι χρόνοι
 3. Ύστεροι χρόνοι
 4. Ειδικά ζητήματα σε ελληνικά χειρόγραφα
 5. Κωδικολογία
 6. Αξιολόγηση

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι:

-Αγαμέμνων Τσελίκας, τ. διευθυντής Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου και του Εργαστηρίου Συντήρησης Χειρογράφων του ΜΙΕΤ και

-Ζήσης Μελισσάκης, Ερευνητής Β’, Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Μικτή διδασκαλία, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με συνδυασμό διαλέξεων και σεμιναρίου ανάγνωσης χειρογράφων από φωτογραφίες δειγμάτων χειρογράφων. Οι διά ζώσης ώρες θα είναι δώδεκα (12) και θα διατίθεται σύνδεσμος για όσους αδυνατούν να παραστούν. Οι ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης εννέα (9) και οι ώρες της σύγχρονης εκπαίδευσης θα είναι δέκα οκτώ (18).

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Κομοτηνή

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 €. Κατάθεση 60 € (α` δόση) πριν την έναρξη του προγράμματος και 60 € (β` δόση) μετά το πέρας της 8ης εβδομάδας. Η καταβολή της α` δόσης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 75 συμμετέχοντες.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 1. Πτυχίο ή φοίτηση σε Τμήμα Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Αρχαιολογίας 50 μονάδες

Πτυχίο ή φοίτηση σε άλλο Τμήμα Φιλοσοφικής Σχολής ή άλλης συναφούς Σχολής:          40 μονάδες

 1. Δεύτερο πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών: 30 μονάδες
 2. Πτυχία ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Β2): 10 μονάδες
 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/βιβλία: 10 μονάδες

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ:                                                                                             100

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08/07/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 31/08/2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/ ).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πτυχίο ή βεβαίωση φοίτησης

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Άγγελος Σισμάνης

Τηλ.: 25310 39900

Ε-mail: pappal@helit.duth.gr

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.