ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εισαγωγή στην διαδικασία δημόσιων έργων (σύνταξη τευχών–δημοπράτηση–διαγωνισμοί–επίβλεψη)»

 

Εισαγωγή

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει σε επανάληψη Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εισαγωγή στην διαδικασία δημόσιων έργων (σύνταξη τευχών–δημοπράτηση–διαγωνισμοί–επίβλεψη)» (τροποποιημένος τίτλος) από 11/12/2023 έως 11/03/2024 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Yπεύθυνο υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών κ. Ιωάννη Δόκα.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στην διαδικασία δημιουργίας τεχνικών έργων στο Δημόσιο, μέσα από το γραφειοκρατικό πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας και της ανάλυσης βήμα προς βήμα των σταδίων που υποχρεούται ο κάθε Φορέας να υλοποιήσει από τη αρχή μέχρι την ανάθεση και κατασκευή του έργου από την εργοληπτική επιχείρηση.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Η εκπόνηση δημοσίων έργων στην χώρα μας αποτελεί ένα σύνθετο γρίφο λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, εξαιτίας της διαρκούς αλλαγής των νομοθετημάτων, αλλά και της φύσης της κατασκευής, η οποία απαιτεί πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και της ικανότητας του μηχανικού να επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πορεία του έργου. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιτυγχάνεται η εκπαίδευση των νέων μηχανικών, αλλά και των μηχανικών που θέλουν για πρώτη φορά να ασχοληθούν με τα δημόσια έργα, στις διαδικασίες εκπόνησης των έργων οι οποίες δεν διδάσκονται στα Πανεπιστήμια, ενώ ισχύουν στην αγορά εργασίας. Επίσης με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος ο μηχανικός παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί στις τρέχουσες τεχνολογικές προτεραιότητες και ανάγκες της αγοράς, να γίνει ανταγωνιστικός και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην κατασκευή δημοσίων έργων. Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα, δια μέσου της ασύγχρονης εκπαίδευσης, να μελετήσει τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών όποια χρονική στιγμή της ημέρας το επιθυμεί χωρίς δέσμευση ωραρίου και να λύνει τις απορίες κατά την διάρκεια των ανακεφαλαιωτικών συμβουλευτικών συνεδριών από έμπειρους εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί χρόνια στον χώρο των δημοσίων έργων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. κατανοούν την τεχνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα
 2. ιεραρχούν την διαδικασία δημιουργίας του δημόσιου έργου
 3. οργανώνουν τα αρχεία του δημοσίου έργου
 4. συνθέτουν και να δημιουργούν τον φάκελο δημόσιας σύμβασης του έργου
 5. χρησιμοποιούν τα απαραίτητα εργαλεία για την πραγματοποίηση της διαδικασίας επίβλεψης και κατασκευής του έργου
 6. ρυθμίζουν, να αντιλαμβάνονται και να ακολουθούν την νόμιμη πορεία της διαδικασίας κατασκευής των δημοσίων έργων
 7. προσαρμόζουν την απαιτούμενη τεχνικοοικονομική μελέτη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας για την κατασκευή, χρήση και συντήρηση ενός δημοσίου έργου
 8. επαυξάνουν, να ρυθμίζουν και να χτίζουν την κριτική τους ικανότητα για την  ανάλυση των δεδομένων που απαιτούνται για τη κατασκευή ενός δημόσιου έργου
 9. έχουν την δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων εργαλείων ώστε να ανταποκρίνονται και να εκτελούν τις απαιτήσεις της μελέτης και της κατασκευής του έργου
 10. αντιδρούν έγκαιρα σε απρόοπτες καταστάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και να ανταποκρίνονται με ευελιξία στα νέα δεδομένα
 11. αποκτήσουν ευκολία στην επικοινωνία με άλλους εργαζόμενους στον ίδιο αλλά και διαφορετικούς φορείς
 12. αποκτήσουν ευκολία στην επικοινωνία με τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες
 13. αποκτήσουν γνώση και κατανόηση του περίπλοκου της νομοθεσίας
 14. αποκτήσουν προσαρμοστικότητα στην συμπεριφορά μεταξύ των αλληλεπιδράσεων των διαφόρων συμμετεχόντων σε ένα δημόσιο έργο

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα απευθύνεται σε νέους μηχανικούς και σε φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών που ενδιαφέρονται να μάθουν την διαδικασία υλοποίησης ενός δημόσιου τεχνικού έργου από την αρχή μέχρι τέλους αλλά και σε μηχανικούς που θέλουν για πρώτη φορά να ασχοληθούν με τα δημόσια έργα.

 

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Ιδιαίτερα νέοι μηχανικοί ή φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών – Σχολών Μηχανικών).

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:

 • να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε ειδικότητας χωρίς εργασιακή εμπειρία στα δημόσια έργα

ή

 • να είναι φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών – Σχολών Μηχανικών

Επίσης προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού email και οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα γίνει εξ αποστάσεως με ασύγχρονη μέθοδο (βίντεο τα οποία μπορούν να παρακολουθούν οποτεδήποτε οι εκπαιδευόμενοι μέχρι το τέλος του προγράμματος), ενώ κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνουν διαδικτυακές συναντήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Θα χρησιμοποιηθούν οι πλατφόρμες One drive, Microsoft Teams, και e-class του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ. Οι  εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου στο e-class.

Εκπαιδευτικό υλικό

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος αναφέρεται παρακάτω:

        Βιβλία

Δημόσια έργα και μελέτες

Εκτέλεση – Επίβλεψη δημόσιων έργων

Νέος κώδικας για δημόσια έργα και μελέτες

Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016

Νομοθετικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων-Ν.4412

       Εγχειρίδια

Συνοπτικός οδηγός κατακύρωσης διαγωνισμού

Εγχειρίδιο – ΑΑ-ΑΦ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ v.2.1_20200915

Εγχειρίδιο – ΟΦ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ v.1.1

Εγχειρίδιο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα – ΑΑ-ΑΦ Διαδικασία Αποσφράγισης v.1.1

ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΕργα_ΔιαπραγμάτευσηΑρθρο32_&_Υποβολή_Βελτιωμένης_Οικ_Προσφορά

ΟΙΚ  ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ_pw

        Ιστοσελίδες

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/234980/nomos-4412-2016

https://www.eaadhsy.gr/

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412onlyindex.html

https://www.aepp-procurement.gr/

http://www.promitheus.gov.gr/

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 28 56 2,2
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Η ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1 2
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 19 40
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 10
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 8 16 0,6
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 2
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 2
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 9 15 0.6
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3 6
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

2 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ- ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

2 2
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 9 25 1,0
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 1 2
ΦΑΣΗ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 4
ΦΑΣΗ 2: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 2 6
ΦΑΣΗ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 2 5
ΦΑΣΗ 4: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΦΑΣΗ 5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΑΣΗ 6: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1 6
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 21 42 1,6
ΡΟΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 3
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΙΦΕ) & ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

5 9
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2 5
ΈΛΕΓΧΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 1 2
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

1 3
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 2
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 4 7
ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4 9
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 2
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 76 155 6

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις online διάρκειας μιας ώρας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων, ένα μήνα μετά τις κανονικές εξετάσεις, σε επαναληπτική εξέταση μια φορά και μόνον για λόγους υγείας.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 155 ωρών, που αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Καφούτης Γεώργιος Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός PhD, MSc, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ
 • Χατζηγιαννάκου Μαρία Μηχανικός Περιβάλλοντος πρ. προϊσταμένη τμήματος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Τοπείρου.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται:

 • -ή εφάπαξ έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, Πέμπτη 30/11/2023.
 • -ή σε 2 ισόποσες δόσεις των 150,00 €. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την αίτηση και η δεύτερη έως και την Πέμπτη 30/11/2023.

Επιστροφή διδάκτρων γίνεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ακύρωση του προγράμματος.

β) Υποβολή σχετικού αιτήματος του εκπαιδευομένου/ης προς τον/την ΕΥ έως την ημέρα έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν προβλέπεται επιστροφή διδάκτρων μετά την έναρξη του προγράμματος.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70027 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμό και το όνομα Πατρός».

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστεί θα αναγραφεί «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: stcharal@civil.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2541079679 με την κυρία Χαραλαμπίδου Σταυρούλα.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 400.

Όταν ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ξεπεράσει τους 400 (μέγιστος αριθμός) θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

διαδικτυακή συνέντευξη, βαθμός πτυχίου ή Διπλώματος και για τους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών το εξάμηνο φοίτησης και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:

 • να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε ειδικότητας χωρίς εργασιακή εμπειρία στα δημόσια έργα

ή

 • να είναι φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών – Σχολών Μηχανικών

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:12/10/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 30/11/23

Έναρξη μαθημάτων 11/12/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/operfr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου

ή

 1. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας (για τους φοιτητές)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, δηλαδή 10 εκπαιδευόμενοι, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματέα του Προγράμματος καθημερινές από τις 10:00 έως τις 13:00:

Χαραλαμπίδου Σταυρούλα, 2541079679, email: stcharal@civil.duth.gr