ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Πρόγραμμα Πιστοποίησης Χρήστη DDART»

Εισαγωγή

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Χρήστη DDART» από 1/11/2023 έως 31/12/2023 με Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Λαμπίρη, Αναπλ. Καθηγητή Οφθαλμολογίας Δ.Π.Θ.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης χρήστη DDART προσφέρεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εντάσσεται στα προγράμματα δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου. Στοχεύει στην εκπαίδευση λειτουργών της Υγείας και της Παιδείας ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται με επάρκεια το ψηφιακό οπτότυπο DDART και προοπτικά να επανδρώσουν θέσεις ευθύνης που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση & αξιοπιστία στη λήψη κλινικών & ερευνητικών δεδομένων οπτικής οξύτητας.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και τεχνολογικές προτεραιότητες. Το ψηφιακό οπτότυπο DDART είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρέχει μετρήσεις οπτικής οξύτητας για κοντινές και μακρινές αποστάσεις. Είναι εγκυροποιημένο για χρήση σε ενήλικες με φυσιολογική και χαμηλή όραση, ενώ παρέχεται δωρεάν για χρήση σε κλινικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. Έτσι, η δομή του το καθιστά ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της οπτικής οξύτητας, αφού παράγει ασφαλείς και έγκυρες μετρήσεις, αλλά και παρέχει άμεσα το αποτέλεσμα σε ηλεκτρονική μορφή. Για αυτό τον λόγο, η πιστοποίηση της γνώσης που χρειάζεται για την ορθή χρήση του DDART είναι αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της τεχνολογίας και των διαγνωστικών μέσων που καθημερινά αναπτύσσονται και βελτιώνονται.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 1. Γνώσεις & πληροφορίες:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να είναι σε θέση να λαμβάνουν αξιόπιστες μετρήσεις οπτικής οξύτητας μέσω του DDART για κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

 1. Δεξιότητες και τεχνογνωσία (know-how):

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

 • Εξειδίκευση στα ψηφιακά οπτότυπα
 • Εξειδίκευση στους κλινικούς δείκτες αξιολόγησης της κοντινής όρασης
 • Εξειδίκευση στους κλινικούς δείκτες αξιολόγησης της μακρινής όρασης
 • Εξειδίκευση στη χρήση του DDART ως εργαλείο μέτρησης της κοντινής όρασης
 • Εξειδίκευση στη χρήση του DDART ως εργαλείο μέτρησης της ικανότητας ανάγνωσης
 • Εξειδίκευση στη χρήση του DDART ως εργαλείο μέτρησης της μακρινής όρασης
 • Εξειδίκευση στη χρήση του DDART σε ερευνητικές διαδικασίες
 • Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες:

(α) σε προσωπικό επίπεδο, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται κλινικά σενάρια με πλήρη αυτονομία, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά νέες τεχνολογίες.

(β) σε κοινωνικό επίπεδο, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να προσαρμόζονται σε συνθήκες επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στη διαχείριση ασθενών, με πνεύμα συνεργασίας.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε λειτουργό υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, νοσηλευτών, χειριστών ιατρικών μηχανημάτων, οπτικούς-οπτομέτρες αλλά και σε όσους εμπλέκονται με παραϊατρικά επαγγέλματα και εργαζόμενους στην Εκπαίδευση.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την επιλογή των εκπαιδευόμενων απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή του πτυχίου τους. Τα πτυχία που θα γίνονται δεκτά θα πρέπει να ανήκουν σε αποφοίτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως αλλά και μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης σε πραγματικά κλινικά σενάρια.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε μορφή Power Point.
 • Διδακτικά κείμενα, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές σημειώσεις.
 • Οπτικοακουστικό υλικό με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο και ηχογραφημένων διαλέξεων.
 • Υλικό με τη μορφή Templates (ειδικών προτύπων σε μορφή MS Word και MS Excel) για χρήση και
 • Αξιοποίησή του από τους εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Δομή του προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
1.    Οπτική οξύτητα (βασικές έννοιες)

1.1. Ορισμός της οπτικής οξύτητας (μακρινής, μέσης, κοντινής απόστασης)

1.2. Μέθοδοι μέτρησης της οπτικής οξύτητας

1.2.1. Οπτότυπα

1.2.1.1. Οπτότυπα: Ιστορικά στοιχεία

1.2.1.2. Νέα λογαριθμικά οπτότυπα

1.2.1.3. Οπτότυπα ETDRS

1.2.1.4. Άλλα οπτότυπα

1.2.1.5. Μορφές οπτοτύπων

1.2.1.5.1 Συμβατικά οπτότυπα

1.2.1.5.1 Ψηφιακά οπτότυπα (Εφαρμογές, Web-based κλπ)

1.2.1.5.2. Democritus Digital Reading Acuity & Reading Test (DDART-distance vision test)

1.2.2. Εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.1. Εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης: Ιστορικά στοιχεία

1.2.2.2. Νέα λογαριθμικά εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.3. Το MNRead

1.2.2.4. Άλλα εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης ανάγνωσης

1.2.2.5. Παράμετροι ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.6. Κριτήρια τερματισμού της εξέτασης

1.2.2.7. Σημειογραφία

1.2.2.7.1. M-size

1.2.2.7.2. N-Notation

1.2.2.7.3. Κλάσμα Snellen

1.2.2.7.4. Δεκαδική σημειογραφία (Visus)

1.2.2.7.4. LogRAD

1.2.2.8. Κλινικές πτυχές των βαθμονομημένων εργαλείων αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.9 Μορφές οπτοτύπων εργαλείων αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.9.1 Συμβατικά εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης

1.2.2.9.2 Ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης της ικανότητας ανάγνωσης (Εφαρμογές, Web-based κλπ)

1.2.2.9.3. Democritus Digital Reading Acuity & Reading Test (DDART-τεστ κοντινής όρασης)

30 90 3
2.    Το DDART ως εργαλείο λήψης κλινικών δεδομένων για την κοντινή και ενδιάμεση όραση

2.1. Σχετικά με το DDART (τεστ κοντινής όρασης)

2.2. Τα βασικά στοιχεία του DDART

2.2.1. Βαθμονόμηση κειμένο

2.2.2. Υπολογισμός της απόστασης με βάση την υπολογιστική όραση

2.2.3. Καταγραφή φωνής

2.2.4. Αυτόματος υπολογισμός των παραμέτρων της ανάγνωσης

2.2.5. Μορφές εξαγόμενων δεδομένων

30 (15 ώρες θεωρητικής και 15 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης) 45 1,5
3.    Το DDART ως εργαλείο λήψης κλινικών δεδομένων για τη μακρινή όραση

3.1 Σχετικά με το DDART (τεστ μακρινής όρασης)

3.2 Τα βασικά στοιχεία του DDART

3.2.1 Βαθμονόμηση κειμένου

3.2.2 Αυτόματος υπολογισμός των παραμέτρων της ανάγνωσης

3.2.3. Μορφές εξαγόμενων δεδομένων

30 (15 ώρες θεωρητικής και 15 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης) 45 1,5
Αξιολόγηση 1 0
Σύνολο 90 181 6

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν θα πρέπει να απαντήσουν επιτυχώς σε σύστημα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών καθώς και να διαχειριστούν επαρκώς κλινικά σενάρια σε πραγματικό χρόνο.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και η εξέταση θα είναι διαθέσιμες στο eclass, ενώ η προφορική εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω ειδικού λογισμικού (Zoom meetings).

 • Οι εκπαιδευόμενοι θα αυτό-αξιολογούνται στο τέλος κάθε ενότητας μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και εφαρμογών.
 • Η βαθμολογία θα γίνεται στην κλίμακα 0-10.
 • Η τελική εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή ώρα και μέρα εξέτασης σε ένα σύνολο 3 ημερών.
 • Για τους μη επιτυχόντες η εξέταση θα επαναληφθεί 5 ημέρες μετά.
 • Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος με προϋπόθεση την ανελλιπή παρακολούθηση.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, διάρκειας 181 ωρών (90 ώρες διδασκαλίας και 91 ώρες φόρτου εργασίας), που αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

 • Λαμπίρης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ)
 • Ντόντη Παναγιώτα (Ειδική Οφθαλμίατρος, Διδάκτορας ΔΠΘ)
 • Κωνσταντινίδης Αριστείδης (Ειδικός Οφθαλμίατρος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΠΘ)
 • Παναγής Χρήστος (Οπτικός – Οπτομέτρης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΠΘ)
 • Παναγιωτοπούλου Ειρήνη-Κανέλλα (Υποψήφια Διδάκτορας ΔΠΘ, Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης)
 • Μπακιρτζής Μηνάς (Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Κάτοχος Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ)

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500,00 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται:

 • -ή εφάπαξ έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, Τετάρτη 25/10/2023.
 • -ή σε 2 ισόποσες δόσεις των 250,00 €. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, Τετάρτη 25/10/2023, η δεύτερη έως την Κυριακή 26/11/2023.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και τη λήψη του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, στους εκπαιδευόμενους επιστρέφεται το ποσό των 100,00 €.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70044 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμό και το όνομα Πατρός».

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστεί θα αναγραφεί «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: dangelon@affil.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2551030990 με τον κο Αγγελώνια.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 75. Και ο ελάχιστος στους 50.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την επιλογή των εκπαιδευόμενων απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή του πτυχίου τους. Τα κριτήρια για την επιλογή των εξεταζομένων είναι τα εξής:

 • Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (αναγωγή σε δεκαβάθμια κλίμακα, στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό): 1-10 μόρια
 • Πιστοποιημένο Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας:
άριστη (Γ2/C2) 10 μόρια
πολύ καλή (Γ1/C1) 7 μόρια
καλή (B2) 3 μόρια
 • Πιστοποιημένο Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλωσσάς έκτος της Αγγλικής με προτεραιότητα τη Γερμανική γλώσσα:
άριστη (Γ2/C2) 10 μόρια
πολύ καλή (Γ1/C1) 7 μόρια
καλή (B2) 3 μόρια
 • Δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών καταχωρημένες στο Medline):

2 μόρια ανά δημοσίευση

(έως 5 δημοσιεύσεις – μέγιστη μοριοδότηση 10 μόρια)

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:

Κάτοχος Τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: 10 μόρια

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος: 15 μόρια

Μέγιστη μοριοδότηση: 65 μόρια

Η επιλογή των εξεταζόμενων θα γίνεται με συνέντευξη.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/9/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 25/10/2023

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 08 Νοεμβρίου 2023

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/operfr/)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλος/-οι σπουδών
 3. Τίτλος/οι Μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
 5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής (εφόσον υπάρχει)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Αγγελώνια Δημήτριο, Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00 – 14.00

Τηλέφωνο: 2551030990

E-mail: dangelon@affil.duth.gr