ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση Δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση με Εφαρμογές Λογιστικού Φύλλου (MS Excel / LibreOffice Calc)» από 09/10/2023 έως 26/11/2023 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο, μέλος Ε.ΔΙ.Π του τμήματος ΗΜ/ΜΥ του Δ.Π.Θ.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους ή φοιτητές που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στις εφαρμογές λογιστικού φύλλου με εστίαση στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και στη στατιστική ανάλυση.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 140 ωρών (5 μονάδες ECTS).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιγραφή προχωρημένων λειτουργιών λογιστικών φύλλων (LibreOffice Calc, MS Excel) με ιδιαίτερη αναφορά στις διαθέσιμες στατιστικές συναρτήσεις.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στον πληροφορικό και στατιστικό γραμματισμό των συμμετεχόντων προσφέροντάς τους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες ως προς το χειρισμό και την αξιοποίηση των εφαρμογών λογιστικού φύλλου, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες ανάγκες που απορρέουν από τις σπουδές τους όσο και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ως προς την δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων με στατιστικές μεθόδους σε πραγματικά δεδομένα.

Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος απορρέει από την πάγια ανάγκη επιμόρφωσης και αναβάθμισης του επιστημονικού και υπαλληλικού προσωπικού ως προς τις δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων. Ειδικότερα, οι δεξιότητες που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια του προγράμματος, θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να αξιοποιούν τις εφαρμογές λογιστικού φύλλου για να διαχειρίζονται σύνολα δεδομένων, θα τους καταστήσουν ικανούς να δημιουργούν συνεκτικές στατιστικές αναφορές με επιστημονικά ορθό τρόπο και θα αναβαθμίσουν την δυνατότητά τους να προσαρμόζονται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Στο παραπάνω πλαίσιο, η διδακτική προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα διευκολύνει την αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων, ενώ η ενθάρρυνση για επεξεργασία και ανάλυση δικών τους δεδομένων αναμένεται να υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς τους τη μέγιστη ωφέλεια από το πρόγραμμα.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ενότητα 1. Επεξεργασία δεδομένων

Ορισμός ονόματος περιοχής κελιών

Εισαγωγή οριοθετημένου αρχείου

Προχωρημένες επιλογές ταξινόμησης δεδομένων

Διάρκεια: 10 ώρες (2 σύγχρονη + 8 ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) / Φόρτος εργασίας: 20 ώρες.

 

Ενότητα 2. Γραφήματα

Μορφοποίηση Αξόνων, τίτλου και υπομνήματος ενός γραφήματος

Προσθήκη / Διαγραφή σειράς δεδομένων σε γράφημα

Εφαρμογή εικόνας στις σειρές δεδομένων

Ρύθμιση διάταξης σειρών δεδομένων

Ρυθμίσεις 3-Δ γραφήματος (Βάθος ανοίγματος, Βάθος γραφήματος, Πλάτος ανοίγματος)

Διάρκεια: 10 ώρες (ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) / Φόρτος εργασίας: 20 ώρες.

 

Ενότητα 3. Συναρτήσεις

Μαθηματικές Συναρτήσεις (SUMIF, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN)

Στατιστικές Συναρτήσεις (COUNTIF, COUNTBLANK, AVERAGE, STDEV, VAR)

Λογικές συναρτήσεις (AND, OR)

Συναρτήσεις Βάσης δεδομένων (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE )

Διάρκεια: 20 ώρες (4 σύγχρονη + 16 ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) / Φόρτος εργασίας: 40 ώρες.

Ενότητα 4. Στατιστικές μέθοδοι

Περιγραφή ποιοτικών μεταβλητών.

Δοκιμασία ανεξαρτησίας χ2.

Περιγραφή ποσοτικών μεταβλητών.

T – test για δύο ανεξάρτητα δείγματα.

T – test για δύο εξαρτημένα δείγματα.

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.

Γραμμική παλινδρόμηση.

Διάρκεια: 30 ώρες (6 σύγχρονη + 24 ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) / Φόρτος εργασίας: 60 ώρες.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  1. Χρήστος Σχοινάς, Καθηγητής τμήματος ΗΜ/ΜΥ, Δ.Π.Θ.
  2. Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. τμήματος ΗΜ/ΜΥ Δ.Π.Θ.

Μεθοδολογία και τόπος υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολικό φόρτο εργασίας 140 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 70 επιμορφωτικές ώρες. Για τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας 14 ωρών, θα επιλεχθεί μία από τις πλατφόρμες zoom, skype ή webex, ύστερα από ανίχνευση των επιθυμιών των συμμετεχόντων, ενώ για την ασύγχρονη, διάρκειας 56 ωρών, θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα eclass του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ. Οι συναντήσεις θα υλοποιούνται μία από τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και σε ώρες απογευματινές, ύστερα από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες, ενώ κάθε συνάντηση θα καταγράφεται και θα είναι διαθέσιμη για λήψη στους συμμετέχοντες για εύλογο διάστημα μετά την πραγματοποίησή της. Το υλικό της ασύγχρονης εξ ́ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ενότητας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από παρουσιάσεις και σημειώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 140 € το οποίο καταβάλλεται πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ. στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Τέλος συμμετοχής
Κανονικό τέλος 140 €
Φοιτητές 120 €
Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άνεργοι 110 €

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 20. Προτεραιότητα στην επιλογή έχουν οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ βάσει της ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις, η συμπλήρωσή τους θα γίνει με απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προτεραιότητα σε όσους ανήκουν στις ομάδες των πολυτέκνων, των τρίτεκνων και των ανέργων.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/07/2023.

Καταληκτική ημερομηνία: 25/09/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας kedivim.duth.gr

 

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενός υποψηφίου απαιτείται η υποβολή αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας και απολυτηρίου Λυκείου. Σε περίπτωση συμπερίληψης σε εκπτωτική κατηγορία απαιτείται η πρόσθετη υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού:

  • Άνεργοι : Κάρτα ανεργίας.
  • Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές: Βεβαίωση φοίτησης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο στα τηλέφωνα 2541079757, 6944683327 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση epdiaman@ee.duth.gr.

Ιστοσελίδα αναφοράς: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094286490130