ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Διδακτική των Μαθηματικών και Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διδακτική των Μαθηματικών και Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» από 01/10/2024 έως 01/07/2025 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Kαθηγητή Βασίλειο Τσιάντο.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευομένων να μάθουν τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο να κάνουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους να θυμούνται έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της μαθηματικής τους εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η παροχή εξειδικευμένων διδακτικών μαθηματικών γνώσεων μέσω καινοτόμων διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη Διδακτική των Μαθηματικών με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, την υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την προετοιμασία εκπαιδευομένων για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και τη γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες με τις διδακτικές γνώσεις για τη μελέτη των τρόπων μετάδοσης και εμπέδωσης των γνώσεων με απώτερο σκοπό την επιστημονική και κοινωνική βελτίωση των συμμετεχόντων, δηλαδή των μαθητών/τριών. Να τους/τις εφοδιάσει με τα στοιχεία εκείνα προκειμένου να δύναται να μελετούν τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι μαθητές/μαθήτριες μαθαίνουν ή δε μαθαίνουν, επικεντρώνοντας την προσοχή της στις καταστάσεις και τις συνθήκες ή ακόμη στα προβλήματα, που διαμορφώνουν τη μία ή την άλλη κατάσταση. Να τους τονίσει τις συνθήκες που καθορίζουν τόσο το περιεχόμενο των γνώσεων προς διδαχή, όσο και των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν. Σε γενικές γραμμές να τους επιμορφώσει σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η γνώση στα διάφορα πλαίσια διδασκαλίας και συγκεκριμένα για ατομική ή συλλογική διδασκαλία.

Επιπροσθέτως αποβλέπει στο να οπλίσει τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες με τις γνώσεις καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται η διδασκαλία μιας μαθηματικής έννοιας και συγκεκριμένα: την επιστημολογία των γνώσεων (προσδιορισμός του όγκου της διδακτές ύλης στα σχολεία, που αποτελεί υποσύνολο της επιστημονικής ύλης), τη γένεση (καθορισμός του τρόπου δράσης, δηλαδή τις μεθόδους διδασκαλίας), την εμπέδωση των γνώσεων (αναφέρεται στους προκαθορισμένους τρόπους και μεθόδους εισαγωγής, εμπέδωσης και αξιολόγησης μιας έννοιας από τους μαθητές/μαθήτριες) και τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση (αναφέρεται στην ανάδυση κοινών εννοιών στις διδακτικές των διαφόρων μαθημάτων).

Τονίζεται ότι οι γνώσεις, οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ερευνηθούν και περαιτέρω σε χώρο που δεν αφορά αυτή καθαυτή τη διδακτική της μαθηματικής επιστήμης. Τόσο η επιστημολογική, όσο και η εννοιολογική δομή του χώρου, που αφορούν τις μαθηματικές γνώσεις, οι διάφορες ψυχολογίες της μάθησης, που αναφέρονται στον κάθε μαθητή/μαθήτρια και τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας των μαθηματικών και η κοινωνική ψυχολογία, τα οποία σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό, πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό τομέα έρευνας. Αναφέρονται ενδεικτικά οι διάφοροι αυτοί τομείς:

1) Ο τομέας ανάπτυξης των περιεχομένων, δηλαδή η διδακτική προσέγγιση του θέματος, οι  κοινωνικές πρακτικές αναφοράς κ.τ.λ.

2) Ο τομέας των στρατηγικών της οργάνωσης και θεμελίωσης των μαθηματικών γνώσεων και της μάθησης, όπως οι αναπαραστάσεις τα διδακτικά εμπόδια, η διατύπωση και επίλυση προβλήματος, ασκήσεων κ.τ.λ.

3) Ο τομέας της οργάνωσης και θεμελίωσης διδακτικών καταστάσεων και συνθηκών, όπως οι διδακτικές συμβάσεις, ο προβληματισμός κ.τ.λ.

4) Ο τομέας των διδακτικών αλληλεπιδράσεων, όπως για παράδειγμα η διδακτική βοήθεια, η εξωσχολική μαθηματική διδασκαλία κ.τ.λ..

5) Ο τομέας των χρησιμοποιούμενων μέσων που παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας.

Η ύπαρξη και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών δρα θετικά κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Η βοήθεια αυτή επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση αυτού του ιδίου μέσου, όσο και την εφαρμογή πληροφοριακών εννοιών, μέσων και τρόπων. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη σχολική εκπαίδευση, αφού κύριο ρόλο στη διδακτική αυτή πράξη παίζει η αλληλεπίδραση του/της εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας με το τεχνικό μέσο και οι παρεμβάσεις που δύναται να παρέχει ο/η εκπαιδευτικός.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των γνώσεων και επομένως αυτών που σχετίζονται με τα μαθηματικά στα σχολεία, είναι ότι δεν μεταδίδονται αλλά οργανώνονται και θεμελιώνονται, σε τρεις τομείς, που δεν είναι υποχρεωτικό και τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει, να επικαλύπτονται. Οι τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι: ψυχολογία, επιστημολογία, παιδαγωγική και διδακτική.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες:

Γνωστικές δεξιότητες

 • Να γνωρίζουν τις βασικές, πρωταρχικές μαθηματικές διδακτικές έννοιες.
 • Να γνωρίζουν τον διδακτικό μετασχηματισμό (διδακτική μετάπλαση) των μαθηματικών εννοιών και να προσδιορίζουν έτσι το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την τροχιά γνώσης των μαθητών/τριών τους.
 • Να γνωρίζουν και να κατέχουν, τόσο τις βασικές αρχές μαθηματικής σκέψης, όσο και τις διδακτικές μαθηματικές αρχές.
 • Να γνωρίζουν τη δομή και τους παράγοντες της προσωπικότητας.
 • Να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τα είδη μάθησης και τις ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές.
 • Να γνωρίζουν τις μεθόδους μαθηματικής γνώσης, τη διδακτική τεχνολογία της μαθηματικής εκπαίδευσης, τις διδακτικές μεθόδους και να δομούν τον κύκλο μαθήματος.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές δόμησης μαθήματος, φακέλου μαθήματος, ηλεκτρονικού αποθετηρίου καθώς και τους τρόπους οργάνωσης και χρήσης αυτών.
 • Να γνωρίζουν και να κατέχουν τις μεθόδους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών και να προσδιορίζουν τις σχέσεις: εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας – γνώση και εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας – υπολογιστή, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών διδακτικών προγραμμάτων.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Συμπεριφορές

 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη ή/και ομαδική εργασία
 • Αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διαθεματικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης επίτευξης μαθησιακών στόχων
 • Εξειδίκευση θεωρητικών γνώσεων με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου). Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

α) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση πτυχίου,

β) Φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος και Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου), που πιστοποιείται με βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος.

Απαιτούνται, επίσης, για όλες τις κατηγορίες τα παρακάτω:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 • Προσωπικό e-mail,
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (άνοιγμα αρχείων pdf, MS excel, MS word, MS powerpoint, συμπλήρωση κελιών στο MS excel)

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της εξ αποστάσεως, ασύγχρονης εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες κάθε ενήλικα εκπαιδευόμενου.

Η οργάνωση της δομής της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται σε 6 Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διδακτικές υποενότητες, αξιολογείται αυτοτελώς ως προς τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ο προσδιορισμένος χρόνος απαιτούμενος χρόνος σε ώρες αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το παρόν πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Αποτελεί δε τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης, ο οποίος εκτιμάται το ελάχιστο σε περίπου 11,7 εβδομαδιαίες ώρες.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης της κάθε Θεματικής Ενότητας ο/η εκπαιδευόμενος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικό τεστ αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενού (ενδιάμεση αξιολόγηση). Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται ανάθεση ατομικής εργασίας, την οποία ο/η εκπαιδευόμενος/η ανεβάζει με συγκεκριμένο τρόπο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (τελική εργασία).

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Διαδικασίες παρακολούθησης:

 • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Παραδείγματα
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Παραδείγματα αυτοαξιολόγησης
 • Πρόσθετη βιβλιογραφία
 • Αξιολόγηση

Τρόπος διεξαγωγής προγράμματος: Η διδασκαλία διεξάγεται ασύγχρονα μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων. Κατά την εξέλιξη κάθε Θεματικής Ενότητας αναρτώνται οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις:

 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εργασιών: περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών τεστ.
 • Οδηγός μελέτης: στοχεύει στην ανά διδακτική ενότητα οργάνωση της μελέτης του/της εκπαιδευόμενου.
 • Εκπαιδευτικό υλικό: το υλικό προς μελέτη του προγράμματος διατίθεται ανά Θεματική Ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο σε μορφή παρουσίασης ή/και ηλεκτρονικού βιβλίου. Επιπροσθέτως σε κάθε Θεματική Ενότητα προτείνονται προς μελέτη επιπλέον άρθρα ή/και βιβλία.
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη: ο/η εκπαιδευόμενος/η, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες/υποενότητες, τα τεστ αξιολόγησης και την εργασία τελικής αξιολόγησης, μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον/στην εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριά του/της.

Δομή του προγράμματος

Θεματική Ενότητα 1: «Παιδαγωγικά και ψυχολογικά προβλήματα της διδακτικής των μαθηματικών»

Υποενότητες:

 • Βασικοί ορισμοί της διδακτικής των μαθηματικών
 • Σκοποί και στόχοι της σύγχρονης διδασκαλίας των μαθηματικών
 • Το εκπαιδευτικό αντικείμενο των μαθηματικών και η διδακτική μετάπλαση
 • Η δομή του περιεχομένου της διδασκαλίας των σύγχρονων μαθηματικών
 • Διδακτικές και εκπαιδευτικές ενέργειες
 • Ευρετική ενέργεια στη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Μαθηματική σκέψη
 • Κριτική ανάλυση και διδακτικής μαθηματικές αρχές
 • Καθορισμός διδακτικών σχέσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Η ψυχολογία της τάξης και η σχέση της με τη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Ευθύνες των εκπαιδευτικών μαθηματικών

Ώρες διδασκαλίας: 15

Ώρες συνολικού φόρτου: 60

Μονάδες ECTS: 2,4

Θεματική Ενότητα 2: «Ειδικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών»

Υποενότητες:

 • Μέθοδοι επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Η θέση και ο ρόλος των συλλογισμών στη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Λογική οργάνωση των σχολικών των μαθηματικών
 • Η θέση και ο ρόλος των ασκήσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Μοντελοποίηση της λύσης των μαθηματικών ασκήσεων
 • Δυνατότητες ανάπτυξης και τελειοποίησης των ικανοτήτων των μαθητών να λύνουν ασκήσεις
 • Λογική απόδοση των μαθηματικών ασκήσεων και προβλημάτων, Χρήση ιστορικών, διασκεδαστικών και παραδοσιακών ασκήσεων ως τρόπο για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα μαθηματικά

Ώρες διδασκαλίας: 20

Ώρες συνολικού φόρτου: 80

Μονάδες ECTS: 3,2

Θεματική Ενότητα 3: «Γενικά θέματα διδασκαλίας των μαθηματικών»

Υποενότητες:

3.1 Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας των μαθηματικών

3.2 Διδακτική επεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθηματικών

3.3 Διδακτική μαθηματική τεχνολογία

3.4 Η έρευνα ως βοήθεια της διδασκαλίας
των μαθηματικών

3.5 Εξωσχολική μαθηματική εργασία

Ώρες διδασκαλίας: 15

Ώρες συνολικού φόρτου: 60

Μονάδες ECTS: 2,4

Θεματική Ενότητα 4: «Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών ως αρωγοί για τη διδασκαλία των μαθηματικών»

Υποενότητες:

4.1 Εκπαιδευτικές εφαρμογές

4.2 Τα Wed 2.0,  Web 3.0 και η διδακτική τους χρήση

4.3 Διαλογικό διδακτικό πρόγραμμα. Άρρητη εξίσωση

4.4 Διαλογικό διδακτικό πρόγραμμα. Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα

4.5 Παράλληλη διδασκαλία. Μαθηματικά και τεχνητή νοημοσύνη

4.6 Παράλληλη διδασκαλία. Μαθηματικά και MS-Excel

4.7 Ηλεκτρονικό διαγώνισμα

4.8 Ηλεκτρονική αξιολόγηση

4.9 Ηλεκτρονικό βιβλίο

4.10 Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

4.11 Διδακτική παρουσίαση

4.12 GeoGebra

4.13 Mathematica

4.14 Δημιουργία μοντέλων

4.15 Δημιουργία ιστότοπου

Ώρες διδασκαλίας: 30

Ώρες συνολικού φόρτου: 120

Μονάδες ECTS: 4,8

Θεματική Ενότητα 5: «Διδακτικές προτάσεις»

Υποενότητες:

5.1 Εκπαιδευτική αξιολόγηση (αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας)

5.2 Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών

5.3 Φάκελος μαθήματος

5.4 Διδακτικό συμβόλαιο

5.5 Τεχνικές συμβουλές διδασκαλίας

5.6 Η διδασκαλία των αναλογικών εννοιών

5.7 Παραδείγματα ημιθεωρημάτων

5.8 Παραδείγματα για την κατανόηση και εμπέδωση των μεθόδων λύσης προβλημάτων γεωμετρικής κατασκευής, ασκήσεων υπολογιστικών και απόδειξης

5.9 Διδακτικά συστήματα

5.10 Διδακτικά πλάνα μαθήματος

5.11 Συστηματοποίηση των γεωμετρικών γνώσεων

5.12 Ένα πρόβλημα, δύο τρόποι λύσης

5.13 Ημιτελείς λύσεις

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 50

Μονάδες ECTS: 2

Θεματική Ενότητα 6: «Τελική εργασία»

Υποενότητες:

6.1 Επιλογή θέματος

6.2 Έγκριση θέματος

6.3 Σκοπός εργασίας

6.4 Ερευνητικά ερωτήματα

6.5 Πλάνο εργασίας

6.6 Περιεχόμενα εργασίας

6.7 Βιβλιογραφικές αναφορές

6.8 Ολοκλήρωση συγγραφής

Ώρες διδασκαλίας: 12

Ώρες συνολικού φόρτου: 55

Μονάδες ECTS: 2,2

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

 1. A) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση:

Σε κάθε Θεματική Ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να απαντάει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριά του. Με το πέρας της κάθε μιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι οποίες είναι συνολικά πέντε, ο/η εκπαιδευόμενος/η ενημερώνεται για το αποτέλεσμά της, καθώς επίσης για τις ορθές απαντήσεις σε περιπτώσεις λαθών.

Η τελική εργασία είναι ατομική και μοναδική για τον/την κάθε/καθεμία  εκπαιδευόμενο/η. Τα δε θέματά της προτείνονται από τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια δύο μήνες πριν το τέλος του προγράμματος και σχετίζονται με τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Μελετιούνται και επιλέγονται, σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ημέρα ανάρτησης των θεμάτων, από τους/τις εκπαιδευόμενους/ε και υποβάλλεται στον/στην εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριά τους σχετικό διάγραμμα ανάπτυξης της εργασίας. Σε κάθε θέμα τελικής εργασίας δίνεται αρχικά σκοπός, το μέγεθος και ο τρόπος δόμησής της. Η μορφοποίηση της τελικής εργασίας γίνεται με καθορισμένο από το πρόγραμμα τρόπο, βασισμένη στο APA Style (7η Έκδοση). Πέραν αυτών, κατά τη διάρκεια της σύνταξής της, οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριά τους για τυχόν διευκρινήσεις. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία του προγράμματος προκύπτει κατά το 80% από τις προαναφερόμενες ενδιάμεσες αξιολογήσεις των διδακτικών ενοτήτων, ο βαθμός των οποίων είναι ο μέσος όρος αυτών, και κατά το υπόλοιπο 20% από την τελική εργασία.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι εκπαιδευόμενοι λάβουν σε όλες τις Θεματικές Ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και βαθμό εργασίας επίσης μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Θα παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος για λόγους ασθενείας ή εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών δεν μπορέσει να συμπληρώσει κάποιο από τα 5 τεστ για τις πέντε πρώτες Θεματικές Ενότητες ή και όλα ή αν κάποιος κοπεί σε ένα από τα τεστ ή και σε όλα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης των τεστ που δεν έχει εξεταστεί ή στα οποία έχει κοπεί, με δικαίωμα 2 επιπλέον προσπαθειών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

Εάν για τους προαναφερόμενους λόγους κάποιος εκπαιδευόμενος δεν έχει υποβάλει την τελική του εργασία ή έχει κοπεί σε αυτή, θα έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον προσπάθειας, όπου η τελική εργασία θα πρέπει να υποβληθεί σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

 1. B) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 425 ωρών, που αντιστοιχούν σε 17 πιστωτικές μονάδες ECTS.

To εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό να λάβουν:
– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΦΕΚ Α/13/29-1-19)
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α`136/03.08.2021)
– 2 Μόρια στο σύστημα μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/Β/19-7-2021)
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ B 1088/2-4-2019)
Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι:

 • Τσιάντος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ
 • Σάλτας Βασίλειος, Συνεργάτης του ΔΔΠΜΣ “Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες”, Τμήμα Φυσικής, ΔΠΘ

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 4 ισόποσες δόσεις των 50€, εκ των οποίων η πρώτη δόση κατόπιν υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η δεύτερη δόση έως το τέλος του 3ου μήνα του προγράμματος, η τρίτη δόση έως το τέλος του 5ου μήνα του προγράμματος και η τέταρτη και τελευταία δόση έως το τέλος του 7ου μήνα του προγράμματος.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης αναφέρονται παρακάτω:

 • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων (με την εγγραφή) -> 10%
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας) -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση επίσημου φορέα, π.χ. ταμείου ανεργίας ή κάρτα ανεργίας)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ. -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές άλλων ΑΕΙ -> 20% (πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος)
 • Πολύτεκνοι -> 10% (πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ -> 10% (πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης)

Οι παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν πως ανήκουν σε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

 

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70057 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης εντός 24 ωρών, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Βασίλειο Τσιάντο στο τηλέφωνο: 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ).

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Όποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε. κ.ά) θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ

Η εταιρεία θα στέλνει επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων για τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα φορολογικά της στοιχεία (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου

Από την μεριά του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο e-mail: anngeorg@affil.duth.gr . Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης, η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ. του έργου.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 50 και ο ελάχιστος στους 30.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολή της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 09/07/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 24/09/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον καθηγητή Βασίλειο Τσιάντο  στο τηλέφωνο 2510 462242 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 1μμ-3μμ) και στο e-mail: tsianto@physics.duth.gr (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα).

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.