Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολική Βία – Εκφοβισμός και Σχολική Διαμεσολάβηση» από 17-01-2022 έως 30-09-2022 με Eπιστημονικά Yπεύθυνο τον  Καθηγητή Αθανάσιο Καραφύλλη.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ΙΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ)

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 600 ωρών που αντιστοιχούν σε 20 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισής τους.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Ο σχολικός εκφοβισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται έρευνες, οργανώνονται επιστημονικές εκδηλώσεις και στα ΜΜΕ προβάλλονται ρεπορτάζ και εκπομπές με θέμα τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι, ενώ οι γονείς ιδιαίτερα ανήσυχοι. Οι παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο σχολείο είναι αναποτελεσματικές. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για τη χρήση πρακτικών εναλλακτικής επίλυσης των συγκρούσεων, όπως η σχολική διαμεσολάβηση.

Η σχολική διαμεσολάβηση συμβάλλει στην αποκατάσταση της βλάβης, στη μείωση της βίας, στη χρήση πρακτικών ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης, κ.λπ.

Εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν επιμορφωθεί σε θέματα σχολικής βίας και συγκρούσεων και της διαχείρισής τους. Το παρόν Πρόγραμμα αποσκοπεί να καλύψει αυτό το κενό.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 12 θεματικές ενότητες

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στράτος Γεωργούλας, Καθηγητής, Τμ. Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ηλίας Κουρκούτας, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεόδωρος Θάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντώνιο Τσατσάκης, Δρ Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απόστολος Κατσικάς, Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ευθύμιος Τόλιος. Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελευθέριος Μεταξούδης, Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Σταθά, MSc Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα είναι εξ αποστάσεως για να δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενδιαφερόμενοι από απομακρυσμένες περιοχές. Η διδασκαλία θα προσφέρεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το ΔΠΘ (MS TEAMS).

 

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις των 150 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, τη δεύτερη έως 15-5-2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για όσους καταβάλλουν εφ΄ άπαξ το ποσό της εγγραφής στην έναρξη προβλέπεται έκπτωση 20%. Επίσης για τους ανέργους προβλέπεται έκπτωση 20% συνολικά για τις 2 δόσεις, ή σε περίπτωση εφ΄ άπαξ καταβολής ποσοστό 30% συνολικά με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους (200) διακόσιους.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια: Κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τη σειρά εγγραφής

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 03-12-2021

Καταληκτική ημερομηνία: 04-01-2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Ελευθέριος Μεταξούδης, emetaxou@eled.duth.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας 6974451501 (Τρίτη και Τετάρτη 18:00-20:00).