Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Ηγεσία και Διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας σε Επιχειρήσεις Υψηλού Κινδύνου» ,από τις 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 25 Νοεμβρίου 2021, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Δόκα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους και διαχειριστές επιχειρήσεων και ειδικότερα σε αυτούς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κατηγορίας Α (Τεχνικά έργα, Εξόρυξη Υδρογονανθράκων, Ναυτιλία). Επίσης απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:

  • Πιστοποιητικό συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, το οποίο αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS
  • Τον τίτλο: Σύμβουλος Τεχνικός Ασφάλειας, ο οποίος παρέχεται από τον φορέα πιστοποίησης SWISS APPROVAL

Η χορήγηση δύο πιστοποιητικών είναι μία καινοτομία του προγράμματος εκπαίδευσης. Με την απόκτηση των δύο πιστοποιητικών, καλύπτονται όλες οι ανάγκες του εκπαιδευομένου, καθώς το πιστοποιητικό που δίνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ, αναγνωρίζεται επίσημα στους διαγωνισμούς δημοσίου και ο τίτλος που παρέχεται από την εταιρία Swiss Approval πιστοποιεί την γνώση του εκπαιδευόμενου για εργασία στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Καινοτομία του προγράμματος είναι επίσης η εκπαίδευση σε θέματα που δεν υπάρχουν σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:

  • Σε σύγχρονα επιστημονικά μοντέλα και εργαλεία της επιστήμης της ασφάλειας,
  • Σε μεθόδους διερεύνησης ατυχημάτων,
  • Στην προληπτική δικηγορία ως προετοιμασία στο ενδεχόμενο ατυχήματος,

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων εντός και εκτός της Ελλάδος και η προστασία των εργαζομένων σε αυτά, μέσω της εκπαίδευσης στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων, όλων των κατηγοριών, σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια του εργασιακού χώρου, τη σχεδίαση και διαχείριση διεργασιών με γνώμονα την ασφάλεια και την υγιεινή, την εκμάθηση χρήσιμων εργαλείων και μεθόδων από την επιστήμη της ασφάλειας, αλλά και την προώθηση καλών πρακτικών λαμβάνοντας υπόψιν τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

 

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλούς τομείς, σοβαρά βιομηχανικά και τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας προκαλούνται μέχρι σήμερα με σοβαρές συνέπειες. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση των εργαζομένων με τα στοιχεία του εργασιακού τους χώρου ενδέχεται υπό συνθήκες να οδηγήσουν σε υλικές απώλειες, σε τραυματισμό ή ακόμα και σε θάνατο. Δεδομένου ότι στην λίστα των κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης, δεσπόζουσα θέση έχει η προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, υπάρχει η ανάγκη να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι απώλειες και οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον που προκύπτουν από ατυχήματα. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. Καινοτομία του προγράμματος αποτελούν: α) η έμφαση σε καινούργιες μεθόδους και επιστημονικά εργαλεία από την επιστήμη της ασφάλειας, που δεν είναι ευρέως γνωστά στις επιχειρήσεις όπως π.χ.  συστημικά μοντέλα ατυχημάτων και συστημικές ανάλυσης επικινδυνότητας, μέθοδοι διερεύνησης ατυχημάτων, προληπτική δικηγορία και β) η πραγματοποίηση εξετάσεων που θα επιτρέπουν την πιστοποίηση των εκπαιδευμένων σε διεθνές επίπεδο.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις παρακάτω 7 θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 300 ωρών που αντιστοιχούν σε 10 ECTS:

 

Α/Α Θεματικές ενότητες
1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια – Έννοιες και Εργαλεία
2 Επιστήμη της Ασφάλειας: Μοντέλα και Εργαλεία
3 Ηγεσία της Ασφάλειας και Επιστήμη της Εργονομίας
4 Βιολογικοί και Χημικοί Κίνδυνοι, Φωτιά και Ηλεκτρισμός
5 Χειρισμός Φορτίων, Εξοπλισμός Εργασίας
6 Επαγγελματικές Ασθένειες και Υγεία
7 Ειδικές Εργασίες – Θέματα Ασφάλειας στις Κατασκευές και στην βιομηχανία πετρελαίου/αερίου – Προληπτική νομική συμβουλευτική

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 3 μέλη ΔΕΠ και 17 εκπαιδευτές με πολύχρονη εμπειρία στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με την χρήση της πλατφόρμας e-class του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ και βασικές γνώσεις υπολογιστή για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Θα γίνονται 3 το πολύ 4 μαθήματα την εβδομάδα, διάρκειας 4-5 ωρών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογεύματα καθημερινών και σε δύο περιπτώσεις πρωινά Σαββάτου.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 698€, με δυνατότητα καταβολής του ποσού σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση (250€) θα καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη στη μέση του προγράμματος (248€) και η τρίτη πριν την συμμετοχή στην εξέταση (200€). Εάν δε καταβληθεί το συνολικό ποσό των 698€ δε θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 40 (σαράντα).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

α)Κατοχή Πτυχίου ή Διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β)Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κριτήρια επιλογής:

α) Χρόνια εργασιακής εμπειρία σε σχετική με το αντικείμενο θέση – Βαρύτητα 40%:

Αν υπάρχει ουσιαστική συναφής επαγγελματική εμπειρία βαθμολογείται ανάλογα με τα έτη και την ποιότητα από 1 έως 3.

  • Πρακτική άσκηση ή μη συναφής με τη θέση εμπειρία ή καθόλου εμπειρία: 0
  • Για 0 έως 12 μήνες εμπειρίας: 1 μόριο
  • Για 12 έως 18 μήνες εμπειρίας: 2 μόρια
  • Για 18 μήνες εμπειρίας και άνω: 3 μόρια

β) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών  – Βαρύτητα 40%:

Αν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακά:  0 μόρια,

Αν υπάρχουν μεταπτυχιακά: 1 μόριο ,

Αν υπάρχουν μεταπτυχιακά σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος: 2 μόρια

γ) Πιστοποιημένη γνώση ξένης  γλώσσας – Βαρύτητα 20% :

Άριστα: 3 μόρια

Λίαν καλώς: 2 μόρια

Καλώς: 1 μόριο

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 7 Ιουνίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία: 20 Αυγούστου 2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/ όπου θα επιλέγεται το πεδίο “ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ” ή https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα. H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Χαραλαμπίδου Σταυρούλα τηλεφωνικώς 10:00-14:00 και 18:00-20:00 στο 25410-79679 ή με email στο stcharal@civil.duth.gr