Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 21/04/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Βιοτεχνολογίας και Βιομηχανίας: Ενσωματώνοντας τη σχεδιαστική σκέψη και την ανεστραμμένη μάθηση – BIOTE(A)CH»

 

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Βιοτεχνολογίας και Βιομηχανίας: Ενσωματώνοντας τη σχεδιαστική σκέψη και την ανεστραμμένη μάθηση – BIOTE(A)CH» από 22 Απριλίου 2024 έως 15 Ιουλίου 2024 με Eπιστημονικό Υπεύθυνο τον Κουρκουτά Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ και Ακαδημαϊκή Yπεύθυνη την Γρηγορίου Μαριρένα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των προπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων των Τμημάτων Βιοεπιστημών μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τη σχεδιαστική σκέψη και την ανεστραμμένη μάθηση, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά της γνώσης στην πράξη.

Η βιοτεχνολογία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της βιομηχανίας που παρέχει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους απόφοιτους. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που παραδοσιακά παρέχουν επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για έρευνα ή για στελέχωση εργαστηρίων θα πρέπει δυναμικά να εστιάσουν και στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ της Ακαδημίας και της Βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα ΒΙΟΤΕ(Α)CH διαρθρώνεται σε 6 κατευθύνσεις:

 1. Sustainability in Biotechnology (Βιωσιμότητα στην Βιοτεχνολογία)
 2. Enzymes in Biotechnology (Ένζυμα στην Βιοτεχνολογία)
 3. Biotechnology in Agriculture (Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία)
 4. Microbiome Αpplications for Functional and Sustainable Food Systems (Εφαρμογές Μικροβιώματος για Λειτουργικά και Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων)
 5. New Breeding Techniques: Tools we cannot Renounce for a Sustainable Agriculture (Νέες Τεχνικές Αναπαραγωγής: Εργαλεία που δεν μπορούμε να αρνηθούμε για μια Αειφόρο Γεωργία)
 6. Environmental Biotechnology (Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία)

 Κάθε εκπαιδευόμενος, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή προσόντα του, θα επιλέξει μία από τις κατευθύνσεις και θα εργαστεί ομαδικά με βάση τη σχεδιαστική σκέψη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα αξιοποιηθεί η προσέγγιση της ανεστραμμένης τάξης. Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει μία θεματική ενότητα.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και βιομηχανίας, μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν τις σύγχρονες παιδιαγωγικές προσεγγίσεις της ανεστραμμένης τάξης και της σχεδιαστικής σκέψης, προκειμένου όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες, και δεξιότητες, αλλά και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων στο περιβάλλον της βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα προετοιμαστούν για την εργασία τους στο χώρο της βιοτεχνολογίας, μέσω της υλοποίησης δράσεων που ενισχύουν στοχευμένα  γνώσεις, δεξιότητες, και ικανότητες που απαιτούνται στον επαγγελματικό χώρο, επενδύοντας στην καινοτομία και την καινοτόμο σκέψη. Το πρόγραμμα, επομένως, θα τους προετοιμάσει για την εργασία σε έναν κόσμο που η τεχνολογική καινοτομία είναι καθημερινή πραγματικότητα. Παράλληλα, μέσα από τη χρήση φοιτητοκεντρικών προσεγγίσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και θα βελτιώνουν τις οριζόντιες (ήπιες) δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί μετά από μελέτη αναγκών μέσω δυναμικής συνέργειας μεταξύ της Ακαδημίας και της βιομηχανίας και αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων Τμημάτων Βιοεπιστημών από το Πανεπιστήμιο στη Βιομηχανία.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα BIOTE(A)CH, οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

Όσον αφορά γνώσεις & πληροφορίες:

 • γνωρίζουν διαδικασίες παραγωγής βελτιωμένων βιοτεχνολογικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε θέματα υγείας, ή παραγωγής τροφίμων, ή προστασίας περιβάλλοντος ή γεωργίας ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν
 • γνωρίζουν και να κατανοούν αναδυόμενες τεχνολογίες στη βιοτεχνολογία
 • προτείνουν λύσεις σε προβλήματα/ερωτήματα βιοτεχνολογικών/βιομηχανικών εφαρμογών, διατυπώνοντας υποθέσεις και σχεδιάζοντας και υλοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, και
 • έχουν εξοικειωθεί με επιχειρηματικά πεδία που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία.

Όσον αφορά δεξιότητες και τεχνογνωσία (knowhow):

 • έχουν αναπτύξει δεξιότητες παρουσίασης, συλλογής, και ανάλυσης πληροφοριών και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και αξιολόγησης των επιστημονικών αποτελεσμάτων, και
 • εξετάζουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που αφορούν βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη βιομηχανία.

 

Όσον αφορά προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες:

 • έχουν αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε μια ομάδα και να εργαστούν ομαδικά,
 • προσαρμόζονται σε συνθήκες επίλυσης προβλημάτων που αφορούν βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη βιομηχανία,
 • αναλαμβάνουν ευθύνες ανεξάρτητα και αυτόνομα σε συνθήκες της επαγγελματικής καθημερινότητας,
 • ενεργούν/λειτουργούν αυτόνομα υπό την καθοδήγηση του/της υπευθύνου, και
 • έχουν καλλιεργήσει τη δημιουργικότητά τους.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους διδάκτορες) ή απόφοιτους Τμημάτων Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Ιατρικής ή συναφούς ειδικότητας).

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι διδάκτορες) ή απόφοιτοι Τμημάτων Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Ιατρικής ή συναφούς ειδικότητας).

 

Απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β1 τουλάχιστον).

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Στο πρόγραμμα ΒΙΟΤΕ(Α)CH θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης και της ανεστραμμένης μάθησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Προβλέπεται τόσο σύγχρονη (διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις εργασιών, κλπ) όσο και ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και παρακολούθηση εκπαιδευτικών videos που θα παραχωρηθούν στους συμμετέχοντες).

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/στις εκπαιδευόμενες παρέχεται το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 • Εκπαιδευτικά video
 • Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Συγγραφείς: Ι. Κλώνης

Εκδόσεις: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Έτος έκδοσης: 2010

ISBN: 978-960-524-304-3

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 356

 • Βιοτεχνολογία και Βιομηχανικές Ζυμώσεις

Συγγραφείς: Η. Νεραντζής, Π. Ταταρίδης, Σ. Λογοθέτης

Εκδόσεις: Στυλιανός Βασιλειάδης

Έτος έκδοσης: 2014

ISBN: 978-960-8002-79-1

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41956116

 • Μικροβιολογία και Μικροβιακή Τεχνολογία

Συγγραφείς:  Γ. Αγγελής

Εκδόσεις: ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Έτος έκδοσης: 2007

ISBN: 978-960-351-717-7

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22904

 • Molecular Biotechnology: Principles & Applications of Recombinant DNA

Συγγραφείς: B. R. Glick, J. J. Pasternak.

Εκδόσεις: American Society Microbiology; Second edition

Έτος έκδοσης: 2003

 • Basic Biotechnology

Συγγραφείς: C. Ratledge, B. Kristiansen

Εκδόσεις: Cambridge University Press; Third Edition

Έτος έκδοσης: 2006

 • Βιοτεχνολογία: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

Συγγραφείς: R. Renneberg, K. Vorgias, D. Süßbier, V. Berkling, V. Loroch (Μετάφραση:  Κ. Βόργιας)

Εκδόσεις: Broken Hill

Έτος έκδοσης: 2020

10)  Σύγχρονη Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Συγγραφείς: Πασχαλίδης

Εκδόσεις: Μ. Α. Μπατρίνου

Έτος έκδοσης: 2011

11) Βιοπληροφορική και Λειτουργική Γονιδιωματική

Συγγραφείς: Jonathan Pevsner

Εκδόσεις: Aκαδημαϊκές εκδόσεις Ι. Μπάσδρα &Σια ΟΕ

Έτος έκδοσης: 2014

12) Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας

Συγγραφείς: Burton E. Tropp

Εκδόσεις: Aκαδημαϊκές εκδόσεις Ι. Μπάσδρα &Σια ΟΕ

Έτος έκδοσης: 2014

Δομή του προγράμματος

Κάθε εκπαιδευόμενος θα επιλέξει και θα παρακολουθήσει μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Οι ώρες διδασκαλίας της κάθε κατεύθυνσης είναι 30 και απαιτούνται άλλες 54 ώρες απασχόλησης από τους εκπαιδευόμενους για την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, οι συνολικές ώρες του προγράμματος ανέρχονται σε 84 και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε 3 μονάδες ECTS.

Κατευθύνσεις Προγράμματος Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
Sustainability in Biotechnology 30 84 3
Enzymes in Biotechnology 30 84 3
Biotechnology in Agriculture 30 84 3
Microbiome Αpplications for Functional and Sustainable Food Systems 30 84 3
New Breeding Techniques: Tools we cannot Renounce for a Sustainable Agriculture 30 84 3
Environmental Biotechnology 30 84 3
Σύνολο 30 84 3

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση [αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του μαθήματος (50%) και στην τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας (50%)].

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα ΒΙΟΤΕ(Α)CH παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 84 ωρών, που αντιστοιχούν σε 3 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι παρακάτω εκπαιδευτές:

 1. Κουρκουτάς Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 2. Γρηγορίου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 3. Σκάβδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 4. Παλαιολόγου Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 5. Κολοβός Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 6. Μητροπούλου Γρηγορία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 7. Στυλιανοπούλου Ηλέκτρα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 8. Πράπα Ιωάννα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 9. Σώμαλου Παρασκευή, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 10. Τεγόπουλος Κων/νος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.
 11. Φαρμακιώτη Ιωάννα, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ.

 

Το πρόγραμμα BIOTE(A)CH παρέχεται δωρεάν.

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 30 και ο ελάχιστος στους 20.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Στοιχεία βιογραφικού

 • Αναλυτική βαθμολογία φοιτητή/τριας ή βαθμός πτυχίου απόφοιτου (5 μόρια για βαθμό έως 5 και από ένα επιπλέον μόριο για μεγαλύτερο βαθμό στρογγυλεμένο στον πλησιέστερο ακέραιο, μέγιστο τα 10 μόρια)
 • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας [Β1 (μέτρια γνώση): 1 μόριο, Β2 (Lower-καλή γνώση): 2 μόρια, C1 (Advanced-πολύ καλή γνώση): 3 μόρια, C2 (Proficiency-άριστη γνώση): 5 μόρια]
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος: 10 μόρια
 • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος: 20 μόρια
 • Για τους εν ενεργεία φοιτητές/τριες αρνητική βαθμολογία – 2% επί της συνολικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα που οφείλει.

Συνέντευξη

 • Γνώση – Κατανόηση σε θέματα του πεδίου της Βιοτεχνολογίας (6 μόρια)
 • Ικανότητα έκφρασης – επικοινωνίας και συνεργασίας (2 μόρια)
 • Πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα και αποτελεσματικότητα (2 μόρια)

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 4 Απριλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 14 Απριλίου 2024

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 21/04/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αναλυτική βαθμολογία φοιτητή/τριας ή βαθμός πτυχίου απόφοιτου
 3. Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας
 4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (εάν υπάρχει)
 5. Διδακτορικό δίπλωμα (εάν υπάρχει)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Κουρκουτά Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 25510 3066, e-mail: ikourkou@mbg.duth.gr.

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων