ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Τεχνολογία Battery Swap για στελέχη της εταιρείας Rhoe ΙΚΕ»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Τεχνολογία Battery Swap για στελέχη της εταιρείας Rhoe ΙΚΕ» από 08/04/2024 έως 26/04/2024 με Eπιστημονικό Υπεύθυνο και Ακαδημαϊκό Yπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Νικόλαο Παπανικολάου.

 Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών της εταιρείας Rhoe ΙΚΕ στη σύγχρονη τεχνολογία του Battery Swap και των εφαρμογών της στα ηλεκτρικά οχήματα (επίγεια και πλωτά). Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί στο πλαίσιο του έργου SwapWave Next, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Norway Grants και το σχετικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί από τον Αντιπρύτανη Έρευνας & καινοτομίας (επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό). Το πρόγραμμα αναμένεται να αναβαθμίσει το τεχνολογικό υπόβαθρο της εταιρείας Rhoe IKE στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού των Μεταφορών (όπου και δραστηριοποιείται ενεργά).

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Δεδομένου ότι ο αριθμός των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, και αναμένεται να διεκδικήσει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς, είναι επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού για την τεχνολογία battery swap.

Για την εταιρεία Rhoe IKE, η απόκτηση τεχνογνωσίας στη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι καίριας σημασίας, καθώς δραστηριοποιείται έντονα σε διάφορα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο του Electromobility.

Τέλος, το τμήμα ΗΜMY είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο να προσφέρει αυτού του είδους την επιμόρφωση.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

α) αποκτήσουν επαρκή γνώση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την τεχνολογία battery swap,

β) γνωρίζουν τη λειτουργία των σταθμών battery swap,

γ) εφαρμόζουν τις τεχνικές σχεδιασμού των σταθμών battery swap.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

α) αναγνωρίζουν έναν σταθμό battery swap,

β) γνωρίζουν τη γενική δομή των σταθμών battery swap,

γ) να σχεδιάζουν σταθμούς battery swap,

δ) είναι υπεύθυνοι κατά τον σχεδιασμό των σταθμών battery swap,

ε) ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικών ζητημάτων και των θετικών επιπτώσεων της τεχνολογίας battery swap.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν Στελέχη της εταιρείας Rhoe IKE και συγκεκριμένα:

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ (Δίπλωμα Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Δίπλωμα / Πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής),

β) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,

γ) Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./ Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής),

δ) Απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων, και

ε) Μηχανοτεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν στελέχη της εταιρείας Rhoe IKE και συγκεκριμένα:

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ (Δίπλωμα Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Δίπλωμα / Πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής),

β) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,

γ) Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./ Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής),

δ) Απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων, και

ε) Μηχανοτεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 72 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (χρήση της πλατφόρμας MS Teams).

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/στις εκπαιδευόμενες παρέχονται οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 6 θεματικές ενότητες.

1η Ενότητα

Εισαγωγή στην τεχνολογία των οχημάτων υψηλής τάσης. Τύποι οχημάτων υψηλής τάσης. Βασικές αρχές λειτουργίας.

Ώρες διδασκαλίας: 14

Ώρες συνολικού φόρτου: 28

Μονάδες ECTS: 1

2η Ενότητα

Τύποι μπαταριών και εφαρμογές στην ηλεκτροκίνηση.

Ώρες διδασκαλίας: 14

Ώρες συνολικού φόρτου: 28

Μονάδες ECTS: 1

3η Ενότητα:

Φορτιστές μπαταριών.

Ώρες διδασκαλίας: 14

Ώρες συνολικού φόρτου: 28

Μονάδες ECTS: 1

4η Ενότητα:

Μετατροπή εναλλασσόμενης τάσης σε Συνεχή – Ανόρθωση (AC/DC). – Ηλεκτρονικός μετατροπέας (Inverter)

Ώρες διδασκαλίας: 14

Ώρες συνολικού φόρτου: 28

Μονάδες ECTS: 1

5η Ενότητα:

Δομή και σχεδιασμός σταθμών Battery Swap.

Ώρες διδασκαλίας: 14

Ώρες συνολικού φόρτου: 28

Μονάδες ECTS: 1

6η Ενότητα:

Εξέταση – Αξιολόγηση

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση που θα συνίσταται από γραπτή και προφορική εξέταση (κλίμακα 1 έως 10) πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι συμμετέχοντες από το πρόγραμμα, με τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 72 ωρών, που αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  1. Νικόλαος Παπανικολάου, Καθηγητής Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
  2. Συμεών Φουντουκίδης, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
  3. Κωνσταντίνα Καλλιόπη Δημητριάδου, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
  4. Φρειδερίκη Κοταρέλα, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 14.400,00 €, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Rhoe IKE. Το ποσό αυτό καταβάλλεται άπαξ έως τις 30/04/2024.

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα (30) και ο ελάχιστος στους οχτώ (08).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια: α) Δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή απολυτήριο ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ, β) συνέντευξη (εφ όσον οι αιτήσεις υποψηφιότητας ξεπεράσουν τις 30).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/04/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 05/04/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Νικόλαο Παπανικολάου (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 14:00-15:00) στο τηλέφωνο 2541079739, e-mail:npapanik@ee.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων