ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού»

Εισαγωγή

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού» από 19/02/2024 έως 09/06/2024 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Yπεύθυνο τον Δρ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο, Ε.ΔΙ.Π. του Tμήματος ΗΜ/ΜΥ του Δ.Π.Θ.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή ερευνητές που βρίσκονται στο στάδιο σχεδίασης μίας ερευνητικής εργασίας ή έχουν ήδη συλλέξει δεδομένα και χρειάζονται επιμόρφωση και επιστημονική καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσουν για να διεξάγουν επιτυχώς τη στατιστική ανάλυση και να καταγράψουν με σαφήνεια τα αποτελέσματά της στα πλαίσια μίας επιστημονικής δημοσίευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση μίας επιστημονικής έρευνας, η κατάδειξη των στατιστικών διεργασιών που την υποστηρίζουν, η υλοποίησή τους με εργαλεία ανοικτού κώδικα και η διεξοδική περιγραφή του ενδεδειγμένου τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων με το καθιερωμένο στυλ τεκμηρίωσης των πηγών που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA Style).

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στον στατιστικό γραμματισμό των συμμετεχόντων προσφέροντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες ανάγκες που απορρέουν από τις σπουδές τους όσο και στις αξιοσημείωτες ανάγκες της αγοράς εργασίας ως προς την δυνατότητα εξειδικευμένης εφαρμογής στατιστικών μεθόδων σε πραγματικά δεδομένα.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η διδακτική προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα διευκολύνει την αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων, ενώ η ενθάρρυνση για επεξεργασία και ανάλυση δικών τους δεδομένων αποτελεί την καινοτομία του προγράμματος που αναμένεται να υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς τους τη μέγιστη ωφέλεια από το πρόγραμμα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να γνωρίζουν τα βήματα μίας επιστημονικής έρευνας να σχεδιάζουν κατάλληλα το ερευνητικό εργαλείο να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους και να περιγράφουν με επιστημονική πληρότητα τα αποτελέσματα αυτών σε μορφή επιστημονικού άρθρου. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να

 • διακρίνουν το είδος κάθε μίας μεταβλητής που αφορά την έρευνά τους.
 • διατυπώνουν τις κατάλληλες ερευνητικές υποθέσεις.
 • επιλέγουν τις κατάλληλες στατιστικές δοκιμασίες.
 • γνωρίζουν τη δομή μίας επιστημονικής δημοσίευσης.
 • περιγράφουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα.

Ειδικότερα ως προς την στατιστική ανάλυση, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να προσαρμόζουν και να χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση μίας στατιστικής ανάλυσης, να δημιουργούν και να παρουσιάζουν τους κατάλληλους πίνακες και τα κατάλληλα διαγράμματα, να κρίνουν την καταλληλότητα μίας στατιστικής μεθόδου και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς την ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων. Σε κοινωνικό επίπεδο αναμένεται να μπορούν να διακρίνουν την ποιότητα των στατιστικών αναφορών και να προσεγγίζουν κριτικά τις πληροφορίες που περιέχει κάθε μία από αυτές.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζομένους που επιθυμούν να επιμορφωθούν στην ανάλυση δεδομένων.
 • Φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς που θα διεξάγουν επιστημονική έρευνα βασισμένη σε συλλογή εμπειρικών στοιχείων στα πλαίσια των σπουδών τους.
 • Ερευνητές που θα διεξάγουν έρευνα βασισμένη σε πειραματικά δεδομένα.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η κατοχή προσωπικού υπολογιστή και διεύθυνσης email.

 Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση. Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν στην έναρξη του προγράμματος ύστερα από διερεύνηση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, ενώ το υλικό της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ενότητας.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από παρουσιάσεις και σημειώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, θα διατίθεται συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 9 εκπαιδευτικές ενότητες όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ενότητα 1. Το οικοσύστημα των επιστημονικών δημοσιεύσεων

1.1 Η ανάγκη της επικοινωνίας στην επιστήμη.

1.2 Κατηγορίες ερευνητικών άρθρων.

1.3 Δομή και περιεχόμενο ενός άρθρου.

1.4 Είδη βιβλιογραφικών πηγών.

1.5 Αναζήτηση στις πηγές.

1.6 Διαχείριση αναφορών με το λογισμικό Mendeley.

Διάρκεια: 1 εβδομάδα.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 2 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 8 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 20 ώρες.

Μονάδες ECTS: 0,8.

Ενότητα 2. Αναγνώριση και εντοπισμός ερευνητικού κενού

2.1 Ταξινόμηση ευρημάτων και αναγνώριση ερευνητικού κενού.

2.2 Η προσέγγιση PICO(T).

2.3 Αξιολόγηση ενός ερευνητικού ερωτήματος.

2.4 Η έννοια της διαμεσολάβησης και της ρύθμισης μεταξύ μεταβλητών.

2.5 Διαμόρφωση ερευνητικών και στατιστικών υποθέσεων.

Διάρκεια: 1 εβδομάδα.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 2 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 8 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 20 ώρες.

Μονάδες ECTS: 0,8.

Ενότητα 3. Διαδικασία συγγραφής και τυπική δομή μίας επιστημονικής εργασίας

3.1 Επιλογή εργαλείων συλλογής δεδομένων.

3.2 Καθορισμός πληθυσμού και εξεταζόμενου δείγματος.

3.3 Σχεδιασμός εργαλείων και συλλογή δεδομένων.

3.4 Τυπική δομή επιστημονικής εργασίας.

3.5 Πρώτο τμήμα επιστημονικής εργασίας.

3.6 Βιβλιογραφική επισκόπηση.

3.7 Μεθοδολογία έρευνας.

3.8 Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων.

3.9 Παράθεση συμπερασμάτων και προτάσεων.

Διάρκεια: 1 εβδομάδα.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 10 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 20 ώρες.

Μονάδες ECTS: 0,8.

Ενότητα 4. Βασικές διεργασίες στην R, το R Studio και το R Commander

4.1 Εγκατάσταση γλώσσας R και  R Studio.

4.2. Διαμόρφωση επιφάνειας εργασίας R Studio.

4.3. Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συναρτήσεων R από το R Studio.

4.4. Εγκατάσταση και περιγραφή βιβλιοθήκης Rcommander.

4.5. Εισαγωγή δεδομένων στην R.

4.6. Αποθήκευση περιβάλλοντος εργασίας.

Διάρκεια: 1 εβδομάδα.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 2 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 8 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 20 ώρες.

Μονάδες ECTS: 0,8.

Ενότητα 5. Περιγραφική Στατιστική με τη γλώσσα R

5.1. Περιγραφικά στατιστικά και διαγράμματα ποιοτικών μεταβλητών με τη γλώσσα R.

5.2. Περιγραφικά στατιστικά και διαγράμματα ποσοτικών μεταβλητών με τη γλώσσα R.

5.3 Παρουσίαση περιγραφικών στατιστικών σε επιστημονική εργασία σύμφωνα με τη μορφή APA.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 4 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 16 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 40 ώρες.

Μονάδες ECTS: 1,6.

Ενότητα 6. Επαγωγική Στατιστική με τη γλώσσα R

6.1. Δοκιμασία χ2 ως έλεγχος ομοιογένειας.

6.2. Δοκιμασία χ2 ως έλεγχος ανεξαρτησίας.

6.3. Δοκιμασία Student (t – test) για ένα δείγμα.

6.4. Δοκιμασία Student (t – test) για δύο ανεξάρτητα δείγματα.

6.5. Δοκιμασία Student (t – test) για ζευγαρωτές παρατηρήσεις.

6.6 Παρουσίαση δοκιμασιών χ2 και t – test σύμφωνα με τη μορφή APA.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 4 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 16 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 40 ώρες.

Μονάδες ECTS: 1,6.

Ενότητα 7. Γραμμική Παλινδρόμηση με τη γλώσσα R

7.1. Περιγράφοντας τη γραμμικότητα της σχέσης δύο συνεχών μεταβλητών με το συντελεστή συσχέτισης Pearson.

7.2. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Simple Linear Regression).

7.3. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression).

7.4 Παρουσίαση γραμμικής παλινδρόμησης σύμφωνα με τη μορφή APA.

7.5. Λογιστική Παλινδρόμηση (Binomial Logistic Regression).

7.6 Παρουσίαση λογιστικής παλινδρόμησης σύμφωνα με τη μορφή APA.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 4 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 16 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 40 ώρες.

Μονάδες ECTS: 1,6.

Ενότητα 8. Ανάλυση Διακύμανσης με τη γλώσσα R

8.1 Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα (1-way ANOVA).

8.2. Ανάλυση Διακύμανσης με δύο παράγοντες (2-way ANOVA).

8.3. Ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

8.4. Ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA).

8.5 Παρουσίαση ανάλυσης διακύμανσης σύμφωνα με τη μορφή APA.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 4 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 16 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 40 ώρες.

Μονάδες ECTS: 1,6.

Ενότητα 9. Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων.

Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας: 4 ώρες.

Ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 16 ώρες.

Ώρες συνολικού φόρτου: 40 ώρες.

Μονάδες ECTS: 1,6.

Οι 9 ενότητες του προγράμματος προβλέπεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το  πρόγραμμα που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

αα Ημερομηνίες Διάρκεια Θεματική ενότητα
1 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2024 1 εβδομάδα 1
2 26 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2024 1 εβδομάδα 2
3 4 έως 10 Μαρτίου 2024 1 εβδομάδα 3
4 11 έως 17 Μαρτίου 2024 1 εβδομάδα 4
5 18 έως 31 Μαρτίου 2024 2 εβδομάδες 5
6 1 έως 14 Απριλίου 2024 2 εβδομάδες 6
7 15 έως 28 Απριλίου 2024 2 εβδομάδες 7
8 13 έως 26 Μαΐου 2024 2 εβδομάδες 8
9 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2024 2 εβδομάδες 9
Συνολική διάρκεια 14 εβδομάδες

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση όπως αυτή θα υλοποιηθεί με δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και εργασίες στα πλαίσια της ύλης του σεμιναρίου.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, διάρκειας  280 ωρών, που αντιστοιχούν σε 11 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Χρήστος Σχοινάς, Καθηγητής τμήματος ΗΜ/ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 • Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. τμήματος ΗΜ/ΜΥ Δ.Π.Θ.

Κόστος συμμετοχής

Τα τέλη συμμετοχής ανέρχονται στο ποσό των 300 ευρώ. Τα τέλη θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και η δεύτερη και τρίτη δόση πριν την έναρξη της 5ης και της 7ης ενότητας αντίστοιχα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Έκπτωση Τέλος συμμετοχής Δόσεις
      1 2 3
Κανονικό τέλος 300 € 100 € 100 € 100 €
Υπάλληλοι Δ.Π.Θ. 10% 270 € 100 € 90 € 80 €
Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Βεβαίωση φοίτησης) 20% 240 € 80 € 80 € 80 €
Μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 20% 240 € 80 € 80 € 80 €
Άνεργοι (κάρτα ανεργίας) 30% 210 € 80 € 70 € 60 €

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70035 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστεί θα αναγραφεί «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: epdiaman@ee.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2541079757, 6944683327 με τον κ. Διαμαντόπουλο.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 45 και ο ελάχιστος στους 10. Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ή θα αποκτήσουν την ανάγκη ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15/11/2023.

Καταληκτική ημερομηνία: 12/02/2024.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
 2. Απολυτήριο Λυκείου.
 3. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Σε περίπτωση συμπερίληψης σε εκπτωτική κατηγορία απαιτείται η πρόσθετη υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού:

 1. Άνεργοι : Κάρτα ανεργίας.
 2. Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές: Βεβαίωση φοίτησης.
 4. Υπάλληλοι του ΔΠΘ: Σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο στα τηλέφωνα 2541079757, 6944683327 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση epdiaman@ee.duth.gr.

Ιστοσελίδα αναφοράς: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087480416136