Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο» από 15/05/2020 έως 31/07/2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Βλάδο Χάρη, Διδάσκοντα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Πρόγραμμα απευθύνετα σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών, όπως και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:
– Σφαιρική κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει σε ένα σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό σύστημα.
– Ολοκληρωμένη αντίληψη των μεθόδων άρθρωσης, υλοποίησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού, με εστίαση στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
– Τα απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου δημιουργίας της αποτελεσματικής επιχειρηματικής καινοτομίας, όπως αυτή προκύπτει από την επιτυχή σύνθεση σε όρους στρατηγικής, τεχνολογίας και μάνατζμεντ (προσέγγιση Stra.Tech.Man).
– Τα θεωρητικά εργαλεία για την έμπρακτη άρθρωση ενός πλήρους επιχειρηματικού πλάνου (business plan).
– Μία συγκριτική κατανόηση των στοιχείων που οδηγούν στην απόκτηση σύγχρονης και προσαρμοστικής επιχειρηματικής κουλτούρας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο εσωτερικό νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να οδηγήσει στην συνεχή καινοτομία και στην γρήγορη ανάπτυξη.

Σκοποί

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να αναπτύξει τις απαραίτητες αναλυτικές ικανότητες για την επιτυχή σύλληψη και χάραξη ενός καινοτόμου επιχειρησιακού πλάνου, εστιάζοντας στην σύνθεση των δομικών διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας και του μάνατζμεντ των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών.

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
– Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας των συμμετεχόντων και η εξοικείωση τους με τη διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
– Η ενδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης για την αντίληψη των συγκριτικών δυνατών και αδύνατων σημείων και των αντίστοιχων εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών του κοινωνικοοικονομικού οργανισμού (εξελικτική SWOT ανάλυση).
– Η αντίληψη της καινοτομίας των επιχειρήσεων σε όρους σύνθεσης στρατηγικής, τεχνολογίας, και μάνατζμεντ (προσέγγιση «Stra.Tech.Man»).
– H παρουσίαση ενός πραγματικού παραδείγματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας και η συσχέτιση του με τα σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους τα οποία παρουσιάζονται στο μάθημα.

Αναγκαιότητα – Kαινοτομία

Στις τρέχουσες συνθήκες, όπου η παγκόσμια οικονομία και συνολικότερα η παγκοσμιοποίηση βρίσκονται σε μία φάση κρίσης και αναδιάρθρωσης, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο αναπτυξιακό επίκεντρο σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικό Σχέδιο» δίνει την δυνατότητα να μελετήσουμε σύγχρονες θεωρητικές οπτικές που αφορούν την άρθρωση ενός καινοτόμου επιχειρησιακού σχεδιασμού, με εστίαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Δομή

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 διδακτικές εβδομάδες/ενότητες:

Το πρόγραμμα λαμβάνει τρεις (3) μονάδες στην κλίμακα ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα μαθημάτων:

1ο Μάθημα
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
2ο Μάθημα
i) Εισαγωγή στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα
ii) Η δυναμική της επιχειρηματικότητας και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
3ο Μάθημα
i) Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η δυναμική της παγκοσμιοποίησης
ii) Το εσωτερικό περιβάλλον και το τρίγωνο Stra.Tech.Man της επιχείρησης
4ο Μάθημα
Δυνατά και αδύνατα σημεία, απειλές και ευκαιρίες και χάραξη της στρατηγικής
5ο Μάθημα
i) H στρατηγική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
ii) Η τεχνολογική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
iii) Η διαχειριστική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
6ο Μάθημα
Η διεκδίκηση της καινοτομίας και η δυναμική Stra.Tech.Man της επιχείρησης
7ο Μάθημα
Άρθρωση επιχειρηματικού πλάνου: Η περίπτωση των νεοφυών επιχειρήσεων
8ο Μάθημα
i) Το πλάνο μάρκετινγκ και η εμπορική δραστηριοποίηση της επιχείρησης
ii) Το χρηματοοικονομικό πλάνο και η χρηματοδότηση της επιχείρησης
iii) Ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης
9ο Μάθημα
Παρουσίαση των ζητουμένων της εργασίας του μαθήματος
10ο Μάθημα
Επίλυση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα της εργασίας του μαθήματος
11ο Μάθημα
Παρουσίαση των εργασιών και ανατροφοδότηση

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 33 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2,5 μηνών, με 3 ECTS.
Σε περίπτωση μόνο επιτυχούς παρακολούθησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τόπος Υλοποίηση

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας e-Class.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθ’ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει 11 διδακτικές εβδομάδες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Αφού πραγματοποιηθεί η γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και η παρουσίαση των στόχων του μαθήματος στην εισαγωγική εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης, το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό και πακέτα διαφανειών για τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Έπειτα από το πέρας της 8ης διδακτικής εβδομάδας, ο εκπαιδευτής αναθέτει στους εκπαιδευόμενους μία τελική εργασία σχετική με το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί. Στην 11η διδακτική εβδομάδα γίνεται η κατάθεση και η παρουσίαση της εργασίας, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την τελική επίδοση.

Όλες οι τηλεδιασκέψεις (οι οποίες γίνονται στις διδακτικές εβδομάδες 1, 9, 10, και 11) βιντεοσκοπούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μάθημα μπορεί να είναι και αμιγώς ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς ο συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο του υλικού με ευέλικτο τρόπο και με τον δικό του ρυθμό.

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι εξής:
Δρ. Βλάδος Χάρης, Διδάσκων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Χατζηνικολάου Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Κατιμερτζόπουλος Φώτιος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κόστος συμμετοχής

330 €

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
– Απολυτήριο Λυκείου.
– Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου.

Επιθυμητές γνώσεις:
– Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
– Βασικές γνώσεις της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης.

Ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος αποστέλλει ένα βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από αντίγραφα πτυχίων και συστατικές επιστολές όπου αυτό είναι εφικτό) τα οποία εξετάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για να εγκρίνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 05/05/2020
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr , επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα είναι:
1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
3) Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, και συστατικές επιστολές (όπου αυτό είναι εφικτό).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Χατζηνικολάου Δημοσθένη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-19:00, στο 6938299143, ή με email στο dimchatz@econ.duth.gr.