ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Γλωσσολογία για όλους»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Γλωσσολογία για όλους» από 4 Μαρτίου 2024 έως 31 Μαΐου 2024  με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον κ. Ασημάκη Φλιάτουρα (Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.)

 Σκοπός του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η επαφή ατόμων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως εργασιακού/ακαδημαϊκού πεδίου, με τους τρεις βασικούς κλάδους της γλωσσολογίας, ώστε να γνωρίσουν εις βάθος με εκλαϊκευτικό, γοητευτικό, παιδαγωγικό, διαδραστικό και κυρίως συμπεριληπτικό τρόπο την περιγραφή και την παγκόσμια αξία της ελληνικής γλώσσας, το γλωσσικό ιστορικό/πολιτιστικό παρελθόν, τις βασικές αρχές της διδακτικής της γλώσσας, τη διάκριση γλωσσολογικής επιστήμης και ψευδοεπιστήμης και τις αρχές της επιστημονικής ορολογίας. Το πρόγραμμα θα είναι διαρθρωμένο σε τρία θεματικά πεδία με αντίστοιχα υποπεδία βάσει των (υπο)κλάδων της γλωσσολογίας ως εξής: (1) Θεωρητική γλωσσολογία:  (α) Βασικές αρχές της γλωσσολογίας, (β) Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, (γ) Λεξικολογία, (δ) Γλωσσική μυθολογία, (2) Ιστορική γλωσσολογία: (α) Γλωσσική αλλαγή, (β) Ιστορία ελληνικής γλώσσας, (γ) Διαλεκτολογία, (δ) Ετυμολογία, (3) Εφαρμοσμένη γλωσσολογία: (α) Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, (β) Υφογλωσσολογία και λεξικογραφία, (γ) Ψυχογλωσσολογία, νευρογλωσσολογία και ειδική αγωγή, (δ) Λοιποί κλάδοι γλωσσολογίας. Με το συγκεκριμένο σεμινάριο οι απόφοιτοι των ανθρωπιστικών επιστημών θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους και οι απόφοιτοι πρακτικών επιστημών θα έρθουν σε επαφή με τους μηχανισμούς λειτουργίας της γλώσσας με έμφαση στην ελληνική, ενώ παράλληλα οι μη πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ακαδημαϊκή γνώση. Επίσης, το σεμινάριο θα συμβάλει στη διάχυση της γλωσσολογικής έρευνας και στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών επιστημών, αναδεικνύοντας τις διεπιστημονικές σχέσεις με τις υπόλοιπες επιστήμες, θα ενισχύσει την εκπαιδευτική/διδακτική γνώση και πρακτική, θα θωρακίσει τη γλωσσική βιωματικότητα και θα εκδημοκρατίσει τη γλωσσική γνώση. Ο απόφοιτος του σεμιναρίου θα αποκτήσει μια στέρεα και εις βάθος γνώση της ελληνικής γλώσσας, θα συνδέσει το αντικείμενο της εργασίας του με τη γλώσσα ως βασικό εργαλείο διεκπεραίωσής της και θα ενισχύσει το βιογραφικό του με ένα σημαντικό ακαδημαϊκό προσόν γλωσσογνωσίας.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

  • Η γλωσσογνωσία ως προϋπόθεση στην αγορά εργασίας για οποιοδήποτε αντικείμενο απαιτεί τη γλώσσα ως επικοινωνιακό εργαλείο.
  • Ο αποστιγματισμός της γλωσσικής ποικιλίας (γεωγραφικής, κοινωνικής και υφολογικής) ως σημαντικός πρόδρομος της αυτοεμψυχωτικής/ετεροεμψυχωτικής και της κοινωνικής /εκπαιδευτικής γλωσσικής ανάπτυξης.
  • Η γνώση του ιστορικού/πολιτισμικού κεφαλαίου της ελληνικής ως στοιχείου της εθνικής ταυτότητας και η διάχυσή της στη σύγχρονη κοινωνία, ταυτόχρονα με την αποσαφήνιση των ορίων της επιστήμης και της ψευδοεπιστήμης, η οποία διαδίδεται κυρίως μέσα από την αν(εξ)έλεγκτη διαδικτυακή πληροφόρηση.
  • Η αναβάθμιση των υποβαθμισμένων ανθρωπιστικών επιστημών, κυρίως υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης.
  • Η παροχή προτύπων εκπαίδευσης και η παροχή ερεθίσματος για μετάδοση της αποκτούμενης γνώσης στην κοινωνία (οικογένεια, φιλικό περιβάλλον κλπ.) και τη σχολική εκπαίδευση.
  • Η καινοτομία, καθώς, δεν υπάρχει άλλο σχετικό σεμινάριο γλωσσολογίας με ολιστική προσέγγιση του επιστημονικού τομέα, εκλαϊκευτική προσέγγιση και υιοθέτηση σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, όπως πολυτροπικά κειμενικά είδη (λ.χ. γελοιογραφίες, βίντεο, εικόνες, σχήματα κλπ.), κριτική προσέγγιση και παιχνιδοποίηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται:

(α) ως προς τις γνώσεις/πληροφορίες, να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες της γλώσσας, να διαφοροποιούν τους γλωσσικούς μύθους από την πραγματικότητα, να κατηγοριοποιούν τα είδη των γλωσσικών φαινόμενων, να εξηγούν το πώς, το τι και το γιατί στην ελληνική γλώσσα, να εφαρμόζουν τη γνώση στην εργασία τους, στον ακαδημαϊκό κλάδο τους ή στην ερασιτεχνική ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα, να επιλύουν ζητήματα ορθότητας στη γλώσσα, να τεκμηριώνουν τις γλωσσικές απόψεις τους με επιστημονικά μέσα, να προσεγγίζουν κριτικά τη γεωγραφική, κοινωνική και λειτουργική ποικιλία της γλώσσας,

(β) ως προς τις δεξιότητες/τεχνογνωσία, να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια και να βελτιώνουν μαθησιακές δυσκολίες, να παρουσιάζουν στον κοινωνικό/εργασιακό/ επαγγελματικό περίγυρο τη γλωσσική επιστημονική ορθότητα και να εξετάζουν ζητήματα της συγχρονικής και διαχρονικής λειτουργίας της γλώσσας,

(γ) ως προς τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να ρωτούν/συζητούν για γλωσσικά ζητήματα με επιστημονικά και όχι διαισθητικά μέσα, να αμφισβητούν την ψηφιακή πληροφόρηση, να επικοινωνούν καλύτερα με τον προσωπικό και εργασιακό τους κύκλο, να ασκούνται στα γλωσσικά φαινόμενα και στην ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, να ενσωματώνουν στην επιστημονική/εργασιακή/προσωπική σκέψη τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται διαζευκτικά σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες: (α) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (β) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ελληνικής και της αλλοδαπής, (γ) Φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της Ελλάδας και της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου).

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

α) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μέσο όρο κατ’ ελάχιστο 15, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση του απολυτηρίου Λυκείου, (β) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ελληνικής και της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση πτυχίου οποιασδήποτε βαθμολογίας, (γ) Φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της Ελλάδας και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου) της αλλοδαπής, που πιστοποιείται με βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος. Απαιτείται, επίσης, για όλες τις κατηγορίες ιδιωτική πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών άνευ πιστοποίησης (απαραίτητη η γνώση πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως στο zoom).

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη:

(α) Ασύγχρονη εκπαίδευση: ανάρτηση υλικού (προς προσωπική μελέτη), που θα περιλαμβάνει για κάθε εβδομαδιαία ενότητα 1 αρχείο ppt έως 25 διαφάνειες, 1-2 βίντεο, 1-2 δράσεις και οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες με σχολιασμό, φόρουμ συζήτησης, παιχνίδια, τροφή για σκέψη κλπ.)

(β) Σύγχρονη εκπαίδευση: 2 ώρες σύγχρονη διδασκαλία κάθε Σάββατο μέσω zoom προς επίλυση αποριών, εμπέδωση και επεξήγηση της ύλης (2 x 12 = 24 ώρες/3 μήνες).

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/στις εκπαιδευόμενες παρέχονται δειγματοληπτικά τα εξής:

(1) Πρόσβαση σε δύο ανοικτής πρόσβασης βιβλία στο αποθετήριο Κάλλιπος:

Φλιάτουρας, Α. (2022). Στοιχεία της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-64.

Φλιάτουρας, Α., & Γαβριηλίδου, Ζ. (2023). Στοιχεία συγχρονικής και διαχρονικής λεξικολογίας και λεξικογραφίας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-155

2) Eπεισόδια της τηλεοπτικής εκπομπής Φιλογλωσσία (επιμέλεια: Ζ. Γαβριηλίδου, Α. Φλιάτουρας, παρουσίαση: Ζ. Γαβριηλίδου) στο thrakinet.tv (https://www.thrakinet.tv/2021/03/filoglossia-mathima-1/).

3) Αρχεία powerpoint, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό.

Δομή του προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Μαθήματα Διδάσκοντες Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
 

1. Θεωρητική γλωσσολογία

 (1 μήνας)

1.1. Βασικές αρχές της γλωσσικής ανάλυσης: σημαίνον-σημαινόμενο, προφορικός-γραπτός λόγος, α’ και β’ άρθρωση (1η εβδομάδα) 1 2 25 1
1.2. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία (2η εβδομάδα) 2 2 25 1
1.3. Λεξικολογία: μονολεκτικές και πολυλεκτικές λεξικές μονάδες, λεξικά πεδία, σχέσεις λέξεων με βάση το σημαίνον και το σημαινόμενο, γενικό και ειδικό λεξιλόγιο, επιστημονική ορολογία, γλωσσική ποικιλία (γεωγραφική, κοινωνική, υφολογική) (3η εβδομάδα) 1 2 25 1
1.4. Γλωσσική μυθολογία: γλωσσικοί μύθοι, γλώσσα και ιδεολογία, σεξιστική γλώσσα, το σωστό και το λάθος στη γλώσσα (4η εβδομάδα) 1 2 25 1
2. Ιστορική γλωσσολογία

(1 μήνας)

2.1. Γλωσσική αλλαγή: είδη, μηχανισμοί και αιτίες της γλωσσικής αλλαγής (5η εβδομάδα) 1 2 25 1
2.2. Ιστορία ελληνικής γλώσσας: ινδοευρωπαϊκή, αρχαία ελληνική, ελληνιστική, μεσαιωνική, νέα ελληνική, γλωσσικό ζήτημα, λόγιο και μη λόγιο στη νέα ελληνική (6η εβδομάδα) 1 2 25 1
2.3. Διαλεκτολογία: νεοελληνικές διάλεκτοι, γλωσσική συρρίκνωση/υποχώρηση, στάσεις απέναντι στις διαλέκτους, διάλεκτοι και μέσα μαζικής κουλτούρας (7η εβδομάδα) 1 2 25 1
2.4. Ετυμολογία: κληρονομημένες λέξεις, νεολογισμοί, δανεισμός (8η εβδομάδα) 1 2 25 1
3. Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (1 μήνας)
3.1 Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης: διγλωσσία, μεθοδολογία, διδακτική πρακτική (9η εβδομάδα) 1 2 25 1
3.2. Υφογλωσσολογία και λεξικογραφία: register, ποικιλία και λογοτεχνία, υφομέτρηση, είδη λεξικών, ψηφιακά λεξικά (10η εβδομάδα) 1 2 25 1
3.3. Ψυχολογλωσσολογία, νευρογλογλωσσολογία και ειδική αγωγή: θεωρίες κατάκτησης και γλωσσικής ανάπτυξης, γλώσσα και εγκέφαλος, μαθησιακές δυσκολίες (11η εβδομάδα) 1 2 25 1
3.4. Λοιποί κλάδοι της γλωσσολογίας: δικανική γλωσσολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, μαθηματική γλωσσολογία (12η εβδομάδα) 1 2 25 1
Σύνολο 14 24 300 12

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα είναι διπλή:

(α) Διαμορφωτική: Μικρής δυσκολίας διαδικτυακό τεστ στο πεδίο Ασκήσεις του e-class (ειδική πλατφόρμα του Δ.Π.Θ.) μετά το τέλος κάθε μίας από τις τρεις μηνιαίες ενότητες (συνολικά 3 τεστ) με ασκήσεις κλειστού τύπου, λ.χ. πολλαπλές επιλογές, αντιστοιχήσεις, συμπληρώσεις κενών, σωστό-λάθος κλπ. (30% Χ 3 τεστ = 90%). Θα παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος δεν μπορέσει να συμπληρώσει κάποιο από τα 3 τεστ ή και όλα ή αν κάποιος κοπεί σε ένα από τα τεστ ή και σε όλα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης των τεστ που δεν έχει εξεταστεί ή στα οποία έχει κοπεί κατά την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος.

(β) Προφορική συζήτηση (10%).

Γ) Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Γλωσσολογία, διάρκειας 300 ωρών, που αντιστοιχούν σε 12 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

  • Συντονιστές:

(α) Ασημάκης Φλιάτουρας (Μόνιμος επίκουρος καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): ιστορική γλωσσολογία

(β) Ζωή Γαβριηλίδου (Καθηγήτρια θεωρητικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): θεωρητική γλωσσολογία

(γ) Μαρία Μητσιάκη (Αναπληρώτρια καθηγήτρια διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): εφαρμοσμένη γλωσσολογία.

(2) Διδάσκοντες:

(α) Χρυσούλα Δούρου – (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Λεξικολογία, Διαλεκτολογία.

(β) Θεόδωρος Κούκος (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Βασικές Αρχές της Γλωσσικής Ανάλυσης, Γλωσσική Αλλαγή.

(γ) Δημήτρης Κολοβός (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Γλωσσική Μυθολογία.

(δ) Θεοπούλα Σαββίδου (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Ετυμολογία

(ε) Ελίνα Χατζηπαπά (Υπ. μεταδιδάκτορας γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης

(στ) Μανώλης Κοσκινάς (Υπ. μεταδιδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας): Λοιποί κλάδοι της γλωσσολογίας

(ζ) Μερκούριος Βολονάκης (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Ιστορία της ελληνικής γλώσσας

(η) Βασιλική Μακρή (Υπ. μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάκτορας γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών): Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης

(θ) Νίκος Μαθιουδάκης (Υπ. μεταδιδάκτορας γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Υφογλωσσολογία και Λεξικογραφία

(ι) Ιφιγένεια Δόση (Επίκουρη καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Ψυχογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία και Ειδική Αγωγή

(ια) Ζωή Ιωαννίδου (Υπ. διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης.

Σημειώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτές ερευνούν, διδάσκουν και δημοσιεύουν στους τομείς που τους έχουν ανατεθεί.

 Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 150 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων και τη δεύτερη έως 30 Μαρτίου 2024.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπτωτική πολιτική – Κατηγορίες δικαιούχων:

(α) Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων

(β) Άνεργοι: πιστοποιείται με βεβαίωση επίσημου φορέα, λ.χ. ταμείου ανεργίας, ή κάρτα ανεργίας.

(γ) Υπάλληλοι Δ.Π.Θ.: πιστοποιείται με βεβαίωση του φορέα.

(δ) Ενεργοί φοιτητές Δ.Π.Θ. (οποιουδήποτε κύκλου): πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας.

(ε) Ενεργοί φοιτητές εκτός Δ.Π.Θ. 20%: πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας.

(στ) Άτομα τρίτης ηλικίας (< 65) 20%: πιστοποιείται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Κατηγορία Έκπτωση Τέλος συμμετοχής 1η Δόση 2η Δόση
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 10% 270 150 120
Άνεργοι 30% 210 110 100
Υπάλληλοι Δ.Π.Θ. 10% 270 150 120

 

Ενεργοί φοιτητές Δ.Π.Θ. 30% 210 110 100
Ενεργοί φοιτητές εκτός Δ.Π.Θ. 20% 260 150 110
Άτομα τρίτης ηλικίας (< 65) 20% 260 150 110

 Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70048 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστεί θα αναγραφεί «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: chysadr@yahoo.com και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6947420289 με την κυρία Χρυσούλα Δούρου.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 100 και ο ελάχιστος στους 20.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 13/12/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 30/01/2024 (παράταση θα χορηγηθεί μόνο σε περίπτωση μη πλήρωσης του μέγιστου αριθμού εκπαιδευομένων).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  2. Απολυτήριο λυκείου με μέσο όρο κατ’ ελάχιστο 15 ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Χρυσούλα Δούρου στο τηλέφωνο: 6947420289 (Τρίτη και Τετάρτη 12μμ-3μμ ) και στο e-mail: chysadr@yahoo.com (οποιαδήποτε ημέρα και ώρα).

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Δείτε βίντεο του προγράμματος εδώ