ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Διαπολιτισμική διαχείριση της πολυμορφίας στην ελληνική εκπαίδευση και οι σύγχρονες προκλήσεις των ανθρώπινων μετακινήσεων: θεωρητική πλαισίωση-πρακτικές εφαρμογές»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαπολιτισμική διαχείριση της πολυμορφίας στην ελληνική εκπαίδευση και οι σύγχρονες προκλήσεις των ανθρώπινων μετακινήσεων: θεωρητική πλαισίωση-πρακτικές εφαρμογές» από 15/04 έως 30/11 με Eπιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Δ.Π.Θ. Μαρία Δημάση και Ακαδημαϊκό Yπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. Βασίλειο Γραμματίκα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/-ες να καταρτισθούν θεωρητικά και να αποκτήσουν δεξιότητες εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, εκπαίδευσης και διδακτικής  στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1990 η ελληνική εκπαίδευση βρέθηκε ενώπιον του προβλήματος διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων, η διαρκής και με ολοένα αυξανόμενους αριθμούς ροή προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών με διαφορετικές γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες καθιστά απολύτως αναγκαία τη θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων με στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας. Το παρόν πρόγραμμα διασφαλίζει, πέραν της θεωρητικής κατάρτισης, την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και σε τυπικές μη τυπικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι επιμορφούμενοι/-ες θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων γνωστικών αντικειμένων που αφορούν την εξειδίκευσή τους, εφαρμόζοντας στην πράξη τις μεθόδους της διαπολιτισμικής διδακτικής. Θα συνεργάζονται συντάσσοντας πρωτόκολλα αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω case studies.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται

(Γνώσεις & πληροφορίες)

–να γνωρίζουν

 • τη βασική με τα υπό διαπραγμάτευση θέματα ορολογία
 • το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαπολιτισμική διαχείριση της κάθε μορφής ετερότητας
 • τις μεθόδους της διαπολιτισμικής διδακτικής

–να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης πολυπολιτισμικής τάξης σε τυπική ή μη τυπική δομή εκπαίδευσης

–να έχουν διαμορφώσει έναν πλήρη φάκελο έντυπου και ψηφιακού υλικού για την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν

–να γνωρίζουν πού θα αναζητήσουν πηγές για την ανατροφοδότηση του διδακτικού υλικού αλλά και για την απαραίτητη διαρκή αυτοεπιμόρφωσή τους.

[Δεξιότητες και τεχνογνωσία (knowhow)]

–να μπορούν να εφαρμόσουν

 • σύγχρονες αρχές διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης
 • διαπολιτισμικές διδακτικές μεθόδους
 • να επικοινωνούν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν.

–να έχουν τις δεξιότητες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να προσαρμόζουν κατά περίπτωση όσα έχουν διδαχτεί

(Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες)

–να έχουν συνειδητοποιήσει

 • την υφιστάμενη κατάσταση στις τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές
 • την ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας προς την κατεύθυνση της διαπολιτισμικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και των διδακτικών μέσων
 • την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση
 • την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας με τους συναδέλφους τους αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

– να έχουν αναπτύξει διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, διορισμένους/-ες και αδιόριστους/-ες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς  και ασχολούμενους/-ες σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης  με έμφαση σε αυτές που, υπό την ευθύνη Μ.Κ.Ο. ή του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ανηλίκους/-ες και ενηλίκους/-ες πρόσφυγες και μετανάστες/-τριες σε κέντρα φιλοξενίας ανά την Ελλάδα.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

 1. Διορισμένοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.
 2. Στελέχη Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών.

Πρέπει να έχουν

–πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

–προσωπικό e-mail,

–βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Προτείνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εξής:

■100 ώρες μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας teams του Δ.Π.Θ. αποτελεί επιλογή των επιστημονικά και ακαδημαϊκά υπευθύνων του προγράμματος. Η κατανομή των ωρών θα είναι η εξής:

1η, 2η, 3η θεματική ενότητα: 20 ώρες η καθεμία

4η θεματική ενότητα 40 ώρες.

Προτείνεται οι συναντήσεις σύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται Σάββατο ή Κυριακή δύο (2) φορές κάθε μήνα. Ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου για κάθε κύκλο θα προκύπτει μετά από συνεννόηση με τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες.

■250 ώρες μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθούν αποθετήριο με το υλικό των μαθημάτων του προγράμματος και ατομικοί φάκελοι αξιολόγησης των συμμετεχόντων/ουσών, στο  e-class του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

 

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έχουν στη διάθεσή τους corpus για κάθε θεματική ενότητα και σύγχρονη βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα και ενημέρωση.

Θα παρακολουθήσουν σεμινάριο επιστημονικής τεχνογραφίας και την ανάπτυξη/καλλιέργεια του ακαδημαϊκού γραμματισμού τους.

Θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/-ουσες και ανατροφοδότηση με σημείο αναφοράς τη στοχοθεσία κάθε θεματικής ενότητας.

Δομή του προγράμματος

Θεματική Ενότητα 1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις-θεωρητική πλαισίωση

Η ενότητα εστιάζει στη θεωρητική πλαισίωση και την εννοιολόγηση της διαπολιτισμικής αγωγής/εκπαίδευσης (αρχές, μεθοδολογία), σε ζητήματα διαχείρισης πολυπολιτισμικών σχολικών τάξεων, στη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και στην παρουσίαση και αξιολογική αποτίμηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν και αφορούσαν σημαντικές κοινωνικές ομάδες.

Υποενότητες

1.1. διαπολιτισμική αγωγή / παιδαγωγική

1.2. διαπολιτισμική επικοινωνία

1.3.  διαπολιτισμική εκπαίδευση / διδακτική

1.4. διαχείριση της τάξης

 • προβληματικές καταστάσεις-αναζήτηση αιτιών
 • προτάσεις αντιμετώπισης

1.5. χαρτογράφηση της διαπολιτισμικής κατεύθυνσης στην ελληνική εκπαίδευση: θεσμικό πλαίσιο, επιστημονικές έρευνες, οι προκλήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος

1.6. Διαπολιτισμικά Προγράμματα: σχεδιασμός – εξέλιξη –  αξιολόγηση – προτάσεις.

Ώρες διδασκαλίας: Σύγχρονη από απόσταση: 20. Ασύγχρονη 50. ΣΥΝΟΛΟ: 70 ώρες

Ώρες συνολικού φόρτου: 75

Μονάδες ECTS: 3

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι επιμορφούμενοι/-ες αναμένεται:

–να γνωρίζουν

 • τη βασική με τα υπό διαπραγμάτευση θέματα ορολογία
 • τις μεθόδους της διαπολιτισμικής διδακτικής

–να αναγνωρίζουν

την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης πολυπολιτισμικής τάξης σε τυπική ή μη τυπική δομή εκπαίδευσης

–να μπορούν να εφαρμόσουν

 • σύγχρονες αρχές διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης
 • διαπολιτισμικές διδακτικές μεθόδους
 • να επικοινωνούν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν.

–να έχουν συνειδητοποιήσει

 • την υφιστάμενη κατάσταση στις τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές

– να έχουν αναπτύξει διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα.

Θεματική Ενότητα 2. Ανθρώπινα δικαιώματα-μειονότητες -μετανάστευση

Η ενότητα επικεντρώνεται στην οριοθέτηση των ομάδων – στόχων (μειονότητες – πρόσφυγες – μετανάστες), την ανάλυση των διακρίσεων μεταξύ τους, την καταγραφή του διεθνούς και εθνικού πλαισίου προστασίας, καθώς και την εκπαιδευτική διάσταση της προστασίας, και τη χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων τους.

Υποενότητες

2.1. Οριοθέτηση των σχετικών εννοιών (μειονότητες μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.)

2.2. Η εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα

2.3. Νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε. και Ελλάδας: δικαιώματα-παραβιάσεις

2.4. Μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα: προστασία και σύγχρονες προκλήσεις

Ώρες διδασκαλίας Σύγχρονη από απόσταση: 20. Ασύγχρονη 50. ΣΥΝΟΛΟ: 70 ώρες

Ώρες συνολικού φόρτου: 75

Μονάδες ECTS: 3

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

–Κατανόηση της φύσης και λειτουργίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

–Γνώση των επιμέρους δικαιωμάτων μέσω της θεωρητικής ανάλυσης και νομολογίας των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων

–Ανάλυση του συστήματος προστασίας της ΕΣΔΑ

–Κατανόηση της έννοιας της μειονότητας, των βασικών χαρακτηριστικών

–Διάκριση από παρεμφερείς ομάδες

–Σύνδεση της προστασίας των μειονοτήτων με το γενικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

–Ανάλυση των βασικών διεθνών κειμένων προστασίας των μειονοτήτων και γνώση των θεμελιωδών ρυθμίσεων

–Οριοθέτηση και προστασία μεταναστών

–Ανάλυση της εκπαίδευσης ως ανθρωπίνου δικαιώματος

–Εκπαιδευτικά δικαιώματα μειονοτήτων

Θεματικές Ενότητες 3 & 4: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι ενότητες εστιάζουν

–στη μελέτη Προγραμμάτων Σπουδών και εγχειριδίων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μ ε σημείο αναφοράς τη διαχείριση της ετερότητας και στόχο την αξιολόγησή τους ( μέσω και της μελέτης σχετικών ερευνών) και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

– στον σχεδιασμός project, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα σε συνάρτηση με τις ειδικότητες των εκπαιδευόμενων υπό την  οπτική μιας διαπολιτισμικής στοχοθεσίας.

Υποενότητες

 1. Εφαρμογές (1)

3.1. Μελέτη Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ., Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου (από την Προσχολική Εκπαίδευση μέχρι και το Λύκειο) ανάλυση περιεχομένου-αξιολόγησή τους με σημείο αναφοράς τη διαχείριση της ετερότητας. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

3.2. Μελέτη των σχολικών εγχειριδίων-ανάλυση περιεχομένων-εντοπισμός διαπολιτισμικών αναφορών αλλά και αρνητικών αναφορών για τη διαχείριση της ετερότητας-αξιολόγηση.

4.Εφαρμογές (2)

4.1. Τρόποι διδακτικής αξιοποίησης: αξιοποίηση διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας.

4.2. Σχεδιασμός project στα μαθήματα της νέας ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της φυσικής αγωγής κ.λπ., σε συνάρτηση με τις ειδικότητες των εκπαιδευόμενων.

4.3. Project για τη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων με φοιτούντες και μετανάστες μαθητές

4.4. Οργάνωση – υλοποίηση μικροδιδασκαλιών.

4.5. Διαχείριση – διαμόρφωση του «κρυφού» Αναλυτικού Προγράμματος μιας σχολικής μονάδας (διαμόρφωση θετικού κλίματος) – Μελέτες περίπτωσης σχολείων ή τάξεων με προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, case studies.

4.5.1.  Εφαρμογή μεθόδων καταγραφής του προβλήματος: π.χ. κοινωνιόγραμμα

Ώρες διδασκαλίας Υποενότητα 3: Σύγχρονη από απόσταση: 20. Ασύγχρονη 50. ΣΥΝΟΛΟ: 70 ώρες

Υποενότητα 4: Σύγχρονη από απόσταση: 40. Ασύγχρονη 100. ΣΥΝΟΛΟ: 140 ώρες

Ώρες συνολικού φόρτου: Υποενότητα 3: 75  Μονάδες ECTS: 3

Υποενότητα 4: 150 Μονάδες ECTS: 6

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ 3 & 4

Ώρες συνολικού φόρτου: 225 Μονάδες ECTS: 3 & 6. ΣΥΝΟΛΟ: 9

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι επιμορφούμενοι/-ες αναμένεται:

–να έχουν διαμορφώσει έναν πλήρη φάκελο έντυπου και ψηφιακού υλικού για την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν

–να γνωρίζουν πού θα αναζητήσουν πηγές για την ανατροφοδότηση του διδακτικού υλικού αλλά και για την απαραίτητη διαρκή αυτοεπιμόρφωσή τους.

–να μπορούν να εφαρμόσουν

 • σύγχρονες αρχές διαχείρισης της πολυπολιτισμικής τάξης
 • διαπολιτισμικές διδακτικές μεθόδους
 • να επικοινωνούν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν.

–να έχουν τις δεξιότητες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να προσαρμόζουν κατά περίπτωση όσα έχουν διδαχτεί.

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση:

Nα έχουν συγκεντρώσει 50% σε κάθε τομέα αξιολόγησης:

 • Μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας θα συμπληρώνουν και θα υποβάλουν διαδικτυακά test με τη μορφή δοκιμίου κλειστού τύπου (ερωτήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κ.λπ.) (60% της συνολικής αξιολόγησης).
 • Εργασία ατομική: σχεδιασμός project ή μικροδιδασκαλίας σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε επιμορφούμενου/-ης (40% της συνολικής αξιολόγησης).

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, διάρκειας 375 ωρών, που αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της μεταφοράς παρακολούθησης του προγράμματος, στην περίπτωση που αυτό υλοποιηθεί σε επαναληπτικό κύκλο, με την υποχρέωση ο/η εκπαιδευόμενος/-η να την αιτηθεί πριν τη λήξη των μαθημάτων.

                                                                          

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική  Γλώσσας & Λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο Χώρο, εξειδικευμένη στην έρευνα σχολικών εγχειριδίων και Α.Π.Σ. και στη διαπολιτισμική διδακτική.

Θεματικές ενότητες:

 1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις-θεωρητική πλαισίωση, 3. Εφαρμογές (1), 4. Εφαρμογές (2)

Βασίλειος Γραμματίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο, εξειδικευμένος

Θεματικές ενότητες:

2.Ανθρώπινα δικαιώματα-μειονότητες -μετανάστευση, 4. Εφαρμογές (2)

Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορικές και Πολιτισμικές Θεωρήσεις της Εκπαίδευσης, εξειδικευμένος στη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Θεματικές ενότητες:

 1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις-θεωρητική πλαισίωση, 3. Εφαρμογές (1), 4. Εφαρμογές (2)

Χαρίκλεια Αρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: Διπλωματία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μειονότητες στον Παρευξείνιο Χώρο, εξειδικευμένη

Θεματική ενότητα:

2.Ανθρώπινα δικαιώματα-μειονότητες -μετανάστευση

Ευαγγελία Αραβανή, Διδάκτωρ & Μεταδιδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α. στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Λογοτεχνίας» Σύμβουλος Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή».

Θεματική ενότητα: 4. Εφαρμογές (2)

Σπυρίδων Αραβανής, PostDoc & PhD Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., πρώην Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ [ Θεματική Ενότητα «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής], Μόνιμος Εκπαιδευτικός (ΠΕ02).

Θεματική ενότητα: 4. Εφαρμογές (2)

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 250 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 125 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αργότερο ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και τη δεύτερη έως 31/08/2024. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70051 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: mdimasi@bscc.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την κα. Μαρία Δημάση στο 25310-39433.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση που κάποιος/ποια εκπαιδευόμενος/η  επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας ( π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε.  κ.α)  θα πρέπει να ακολουθείτε η παρακάτω διαδικασία:

 1. Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ
 1. Θα στέλνει η εταιρεία επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει σαν εταιρεία να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων ή μέρος αυτού για τον/την εκπαιδευόμενο/η, καθώς επίσης θα περιλαμβάνεται στην επιστολή  το αίτημα της για την έκδοση του φορολογικού στοιχεία μαζί με όλα τα στοιχεία της εταιρείας.
 1. Από την μεριά του ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο mail: anngeorg@affil.duth.gr,
 1. Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/-ΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (οι εκπτώσεις δε λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά)

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 20%
Άτομα με ειδικές ανάγκες 20%
Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες 20%
Πολύτεκνοι 20%
Ενεργοί φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ. 20%
Ενεργοί φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές άλλων Α.Ε.Ι. 10%
Συμμετοχή στο ίδιο πρόγραμμα δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια 20%

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους/στις 50 και ο ελάχιστος στους/στις 150.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

–Βιογραφικό, τυπικό προσόν: πτυχίο ΑΕ.Ι. Θα προσμετρηθούν μεταπτυχιακός  ή/και διδακτορικός τίτλος και μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα με συναφές περιεχόμενο

–συνέντευξη.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 11/03/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 31/03/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Για την παροχή εκπτώσεων θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν:

–απόδειξη καταβολής το συνόλου των διδάκτρων

– πιστοποιητικό αναπηρίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

– πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

ή

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας

– βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές/-τριες Α, Β ή Γ κύκλου σπουδών.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιστημονική Υπεύθυνη και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ως εξής:

–Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη  στο τηλέφωνο 25310-39433, ώρες 10.00- 15.00

–όλες τις ημέρες: e-mail Επιστημονικής Υπεύθυνης: mdimasi@bscc.duth.gr

Ακαδημαϊκoύ Υπεύθυνου: bgramm@polsci.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων