Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από το ΚΕΔΙΒΙΜ Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΠΘ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στη δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η δράση αφορά επιδοτούμενα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 – 200 ωρών τα οποία οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας καθώς και σε πιστοποίηση από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Απευθύνονται σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning), δηλ. με διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Το ποσό της επιδότησης για τους ωφελούμενους κυμαίνεται από 250-1.000 € (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Oι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr εισερχόμενοι με κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να ενταχθούν αρχικά στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 27 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.voucher.gov.gr καθώς και στα αρχεία που επισυνάπτονται.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

greece-2.0
greece-2.0-eu