Στρατηγική του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-ΔΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ), το οποίο ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. 63396/Ζ1/23.04.2018 (ΦΕΚ 1600/Β΄/09-05-2018) υπουργική απόφαση, αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του ΔΠΘ με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του ΔΠΘ.

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό και οι υποδομές που διαθέτει το ΔΠΘ σε δράσεις και προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική και στη διεθνή κοινότητα, στοχεύουν στην πιστοποιημένη κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και είτε εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή λειτουργούν συμπληρωματικά στην εργασιακή εμπειρία, υποβοηθώντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ή τη διασφάλιση της εργασίας ενισχύοντας παράλληλα την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη αλλά και τη σύνδεση του παραγωγικού ιστού της χώρας με το ΔΠΘ.

Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εμπίπτουν στον σκοπό του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διέπονται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΘ και δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσονται μεμονωμένα από το προσωπικό του Ιδρύματος ή άλλες δομές του, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι κεντρικός Στρατηγικός Στόχος ΔΠΘ αποτελεί η αριστεία στην εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ στοχεύουν στην:

I. αναβάθμιση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, επανεξειδίκευση σε σύγχρονους τομείς και σύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

II. ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων.

III. ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της καινοτομίας.

IV. επαγγελματική ανάπτυξη, αναβάθμιση ή/και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δ.Π.Θ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

V. προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων ή της επανεκπαίδευσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Οι βασικές δράσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ συνοπτικά είναι:

i. η οργάνωση, η ανάπτυξη και η παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προ-γραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους του Δ.Π.Θ., αλλά και τον γενικό πληθυσμό,

ii. η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και τις μεταβολές που επιφέρουν στη δομή της απασχόλησης τα νέα επαγγέλματα και ειδικότητες,

iii. η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

iv. η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,

v. η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,

vi. η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

vii. η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,

viii. η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων, επί θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,

ix. η διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης της Διά Βίου Μάθησης όπως προκύπτει από την παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο , τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και τις θεσμικές μεταβολές και ρυθμίσεις,

x. η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, άλλους δημόσιους και μη κρατικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων, όπως μελέτες αναγκών που αφορούν την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,

xi. η συνεργασία με ΚΕΔΙΒΙΜ άλλων ΑΕΙ, με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων.

xii. η πιστοποίηση Προσόντων στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο προγραμματισμός / καθορισμός των στόχων και των δράσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ είναι σύμφωνος με την εγκεκριμένη Στοχοθεσία και Στρατηγική του Ιδρύματος και εστιάζεται γύρω από τρεις άξονες:

α) την ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

β) Ενίσχυση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του  ανθρώπινου δυναμικού

γ) Ενίσχυση αναβάθμιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδομών και υπηρεσιών

Η βραχυχρόνια στοχοθεσία του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Ανάλυση SWOT για τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ

Ακολουθεί ανάλυση SWOT η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό στρατηγικών εκμετάλλευσης των ευκαιριών και διαχείρισης των απειλών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες του ΔΠΘ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

  • Δυνατά Σημεία (Strengths)

Ποιοτικά προγράμματα σε σύγχρονες κατευθύνσεις: Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων με καλά σχεδιασμένη δομή, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δράσεις υψηλής ποιότητας, που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στους/στις εκπαιδευόμενους/ες σε σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Ενίσχυση του στοιχείου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ.

Έμπειρο Διδακτικό Προσωπικό και δραστήριο ΚΕΔΙΜΑ: Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω των στοχευμένων δράσεων του ΚΕΔΙΜΑ-ΔΠΘ.

Τεχνογνωσία και Καινοτομία: Προώθηση μέσα από τα προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιδρύματος καινοτόμων ιδεών και τεχνογνωσίας.

  • Αδυναμίες (Weaknesses)

Περιορισμένοι πόροι για ενίσχυση της προβολής: Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων για προώθηση των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ, περιορίζει την προσέλκυση φοιτητών/τριών.

Έλλειψη προσωπικού: Δεδομένου ότι το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ είναι αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΠΘ, η δυνατότητα αύξησης ανθρωπίνων πόρων είναι περιορισμένη.

Περιορισμένος αριθμός προγραμμάτων που υλοποιούνται στην/ή και στην αγγλική γλώσσα: Η έλλειψη προγραμμάτων που υλοποιούνται στην/ή και στην αγγλική γλώσσα, περιορίζει τον αριθμό των εκπαιδευομένων και κατά συνέπεια των εσόδων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

  • Ευκαιρίες (Opportunities)

Αύξηση ζήτησης για προγράμματα διά βίου μάθησης: Η αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας της δια βίου μάθησης (π.χ. για επικαιροποίηση γνώσεων, για εξειδικευμένη επιμόρφωση/κατάρτιση, πιστοποίηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση), οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για τα προγράμματα αυτά.

Προτάσεις Συνεργασιών: Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς που αναζητούν ευκαιρίες για εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού τους ή των μελών τους.

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα: Διάφορες προσκλήσεις από δημόσιους φορείς που απευθύνονται σε παρόχους κατάρτισης για συμμετοχή στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων (π.χ. προσκλήσεις ΔΥΠΑ για υλοποίηση προγραμμάτων με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Αυξημένη Διεθνής Προσέλκυση: Εκμετάλλευση των διεθνών αγορών εκπαίδευσης και αύξηση της προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών/τριών λόγω της δυνατότητας να υλοποιούνται τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ 100% εξ αποστάσεως.

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών : Αξιοποίηση της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, όπως διαδικτυακά μαθήματα και διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Η αξιοποίηση των νέων εργαλείων όπως της Εικονικής Πραγματικότητας που έχει ήδη ξεκινήσει στο ΔΠΘ αποτελεί βασικό πλεονέκτημα.

Απειλές (Threats)

Ανταγωνισμός: Αυξημένος ανταγωνισμός από άλλα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ και ΚΔΒΜ για την προσέλκυση των εκπαιδευομένων.

Παγκόσμιες Προκλήσεις: Επιπτώσεις από παγκόσμια συμβάντα όπως πανδημίες, πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, που μπορεί να επηρεάσουν την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και τη λειτουργία των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Ασταθές Νομοθετικό Πλαίσιο: Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ και τα ΚΕΔΙΒΙΜ προκαλούν αντίστοιχες αλλαγές/τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ και στα προγράμματα που υλοποιούν.