Διαδικασία έκδοσης τιμολογίων για παρακολούθηση προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για καταθέσεις από 01-03-2024

Κατόπιν ενημέρωσης από τον ΕΛΚΕ-ΔΠΘ,

από 01-03-2024 όποιος εκπαιδευόμενος  επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας ( π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε.  κ.α)  θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  1. Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ
  2. Θα στέλνει η  εταιρεία επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει σαν εταιρεία να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων ή μέρος αυτού για τον εκπαιδευόμενο,  καθώς επίσης θα περιλαμβάνεται στην επιστολή  το αίτημα της για την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (Παραστατικό) μαζί με όλα τα στοιχεία της εταιρείας.
  3. Από την μεριά του ο  Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένοστο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας,   να την κοινοποιεί στο email: anngeorg@affil.duth.gr
  4. Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράμε στην έκδοση του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης,  η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ.  του έργου.