ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία»

Εισαγωγή

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για τρίτη φορά (γ` κύκλος) το Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία» από 4/3/2024 έως 4/7/2024 με Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Περικλή Γκόγκα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με ολοκληρωμένο και πρακτικό τρόπο τα βασικά εργαλεία που είναι απαραίτητα σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος-υπάλληλο επιχείρησης όπως: Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ερμηνεία Οικονομικών Καταστάσεων, Ανάλυση Δεικτών, Κατάρτιση Προγράμματος Χρηματοροών, Δανεισμός-Leasing, Βασικές σχέσεις Τόκου, Απόδοσης, Παρούσα Αξία, Αρχές Marketing-Management, Ηλεκτρονικό Marketing και Προώθηση, Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξοικείωση με Διεθνή Χρηματοοικονομική Ορολογία, ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση κλπ.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην χρήση templates MS Excel, MS Word και MS Power Point για την καταγραφή, ανάλυση, αξιοποίηση και παρουσίαση σχετικών αναφορών μέσα και έξω από την επιχείρηση. Επίσης, παρέχει σε κάθε εκπαιδευόμενο την προσωπική του Επαγγελματική Εργαλειοθήκη (Professional Toolbox), με όλα τα σχετικά templates (πρότυπα) για την παραγωγή και χρήση όλων των παραπάνω οικονομικών reports και καταστάσεων, που αποτελούν βασικό εφόδιο σε κάθε εκπαιδευόμενο για εφαρμογή άμεσα ή/και μελλοντικά στον χώρο εργασίας σε μία επιχείρηση.

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι, με την παραπάνω εργαλειοθήκη θα μπορούν να κάνουν χρήση σύγχρονων επιχειρηματικών εργαλείων όπως: μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων, Ανάλυση Νεκρού Σημείου κερδοφορίας (Break-Even-Point Analysis), SWOT Analysis, SPACE-Matrix Analysis, αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης κα., χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη σχετική γνώση. Τα εργαλεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τα παραπάνω, τόσο κατά την διάρκεια του προγράμματος, όσο και έπειτα ανεξάρτητα από αυτό στην εργασία τους ή σε τυχόν περαιτέρω σπουδές τους. Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο τέλος με τη μορφή εγχειριδίου σε pdf.

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί μετά από την ολοκλήρωσή του να:

 • Δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε χρήση.
 • Να χρησιμοποιεί εύκολα μέσω των template στο προσωπικό toolbox σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής ανάλυσης.
 • Nα αξιολογεί με ποσοτικές/μαθηματικές μεθόδους επενδυτικές κινήσεις κι επιχειρήσεις.
 • Να αξιολογεί και να επιλέγει στρατηγικές management και marketing με βάση ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της επιχείρησης.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Τα Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία παρέχουν επικαιροποιημένες, σύγχρονες, άμεσες και πρακτικές γνώσεις σε μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής ανάλυσης που έχουν εφαρμογές σε κάθε είδους επιχείρηση: υπό σύσταση, νεοσύστατες, υφιστάμενες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Στις μέρες μας, η εξειδικευμένη επιχειρηματική εκπαίδευση περιορίζεται και παρέχεται μόνο σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών που απαιτούν μεγάλο χρόνο (1 έως 2 έτη) για την ολοκλήρωσή τους σε σπουδές πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό:

 1. Παρέχει εξειδικευμένη, έγκαιρη και με άμεσες πρακτικές εφαρμογές γνώση.
 2. Είναι ευέλικτο στις απαιτήσεις μελέτης, καθώς βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση και δεν δεσμεύει τους εκπαιδευόμενους στο πρόγραμμα μελέτης τους καθώς μπορούν να μελετήσουν μέσω του Eclass κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν διαθέσιμες, χωρίς μετακινήσεις και σπατάλη χρόνου.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

 • Να μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.
 • Ελάχιστο προσόν θεωρείται το απολυτήριο λυκείου.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να μπορούν να μπορούν να κατανοήσουν α) συγκεκριμένα προβλήματα ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε logistics, ανθρώπινους πόρους, παραγωγικές διαδικασίες, κλπ. β) τις σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης και γ) τον ορισμό της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία. Θα γνωρίσουν τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας:

 • σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας
 • αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου,
 • δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου,
 • ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών,
 • επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης
 • διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.

Παράλληλα, θα μπορούν να μελετήσουν πραγματικά και πρακτικά προβλήματα αναφορικά με την, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, την αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων, τις στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση, τα ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τα ζητήματα προώθησης και διαφήμισης του προϊόντος/υπηρεσίας αλλά και της επιχείρησης. Ακόμη, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Break Even Point, SWOT analysis και Space Matrix Analysis. Παράλληλα θα δοθούν έτοιμα templates για τα παραπάνω καθώς και για χρηματοοικονομικά στοιχεία, αριθμοδείκτες, υπολογισμό δόσεων δανείου κ.α. σε μορφή MS Excel και MS Word. Έτσι, θα είναι σε θέση να κατανοούν τα αποτελέσματα των βασικών οικονομικών καταστάσεων για να βγάζουν συμπεράσματα αναφορικά με την κατάσταση μίας επιχείρησης.

Με τις παραπάνω γνώσεις αλλά και τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ποικίλες δεξιότητες και τεχνογνωσία. Θα μπορούν να συντάξουν ολοκληρωμένο Business Plan, να αξιολογούν επενδύσεις και να εκτελούν χρηματοοικονομικές αναλύσεις επενδύσεων, να διενεργούν έρευνα αγοράς, να κάνουν προβλέψεις ζήτησης συγκεκριμένων αγορών, να αναπτύξουν τεχνικές marketing και προώθησης και να αξιοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω της σύνταξης ολοκληρωμένου Business Plan (επιχειρηματικού σχεδίου).

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι, θα αναπτύξουν και προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, να αναλύουν σύνθετες ιδέες αλλά και να κάνουν ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους θέλουν να επιμορφωθούν σε θέματα επιχειρηματικότητας και εργαλείων επιχειρηματικότητας με πρακτικές εφαρμογές:

 • απόφοιτους Λυκείου,
 • προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
 • απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και έτσι θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σε λιγότερο χρόνο, εστιασμένες στην πρακτική χρήση, και με μικρότερο κόστος
 • όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις/εργαλεία
 • όσους έχουν δική τους ή διοικούν επιχείρηση και θέλουν να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους γνώσεις με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι κάτοχοι απολυτήριου Λυκείου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο έστω και περιστασιακά για την λήψη και προβολή του υλικού
 • Κατοχή προσωπικού email για την ενημέρωση από το ΚΕΔΙΒΙΜ και τους εκπαιδευτές καθώς και για την εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://eclass.kedivim.duth.gr/
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (άνοιγμα αρχείων pdf, MS excel, MS word, MS powerpoint, συμπλήρωση κελιών στο MS excel)

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

 • H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τη μελέτη τους σύμφωνα με τις εξατομικευμένες τους ανάγκες.
 • Οι θεματικές ενότητες θα περιέχουν φυσική διδασκαλία με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω εγγεγραμμένων video με τη μορφή webinar. Σε αυτά οι διδάσκοντες θα παρουσιάζουν, αναλύουν και εξηγούν επιλεγμένες έννοιες ή αντικείμενα.
 • Επιπλέον, θα παρέχεται πλούσιο υλικό με την μορφή κειμένων σε pdf, παρουσιάσεων ppt, βιβλιογραφία και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Όταν κρίνεται απαραίτητο θα υπάρχουν και εξ αποστάσεως σύγχρονα sessions στην πλατφόρμα Google Meet (για την οποία δεν χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Στις περιπτώσεις αυτές, τα video θα αναρτώνται επίσης στην πλατφόρμα.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Θα καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε μορφή Power Point.
 • Διδακτικά κείμενα, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές σημειώσεις.
 • Οπτικοακουστικό υλικό με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο και ηχογραφημένων διαλέξεων.
 • Υλικό με τη μορφή Templates (ειδικών προτύπων σε μορφή MS Word και MS Excel) για χρήση και αξιοποίησή του από τους εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματός όσο και μετέπειτα για προσωπική χρήση.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 4μήνης διάρκειας, 200 ωρών και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες:

 1. Επιχειρηματίας-Επιχείρηση (20 ώρες συνολικού φόρτου, 0,8 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία.
 • Θα παρουσιαστούν τα διάφορα ζητήματα εκκίνησης μίας επιχείρησης καθώς και η προετοιμασία που πρέπει να γίνει για να ξεκινήσει με τις σωστές προοπτικές μία επιχειρηματική ιδέα και να εξελιχθεί σε μία επικερδής επιχείρηση.
 1. Καινοτομία (17 ώρες συνολικού φόρτου, 0,7 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα γίνει παρουσίαση των εννοιών επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία.
 • Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μία θεωρητική επαφή με τεχνικές για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών αλλά και λύσεων σε διάφορα προβλήματα μίας επιχείρησης.
 1. Επιχειρηματικό Σχέδιο-Business Plan (17 ώρες συνολικού φόρτου, 0,7 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστεί τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Θα αναλυθεί που χρειάζεται η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ, αίτηση δανεισμού από τράπεζα ή venture capitals κτλ.
 1. Εργαλεία Στρατηγικής Ανάλυσης (25 ώρες συνολικού φόρτου, 1 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης.
 • Η ενότητα θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της Swot Analysis με την οποία βρίσκουμε τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές μίας επιχείρησης και πως μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Θα δοθεί και σχετικό template.
 • Θα γίνει παρουσίαση της PEST ανάλυσης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει το Πολιτικό περιβάλλον, το Οικονομικό περιβάλλον, το Κοινωνικό περιβάλλον και τέλος το τεχνολογικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ στο πλάνο Μάρκετινγκ
 • Τέλος, θα γίνει παρουσίαση της Space Matrix Analysis με την οποία μία επιχείρηση μπορεί να βρει με ποσοτικές μεθόδους την βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Θα δοθεί και σχετικό
 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση (25 ώρες συνολικού φόρτου, 1 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα εμβαθύνουμε στα χρηματοοικομικά των επιχειρήσεων και πως μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα.
 • Θα αναλυθούν οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές).
 • Θα γίνει παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα εύκολα και να συγκρίνουμε τα οικονομικά μίας επιχείρησης διαστρωματικά (με άλλες επιχειρήσεις) αλλά και διαχρονικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών (Αριθμοδείκτες).
 • Θα γίνει πρακτική εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού του Νεκρού Σημείου. Θα δοθεί και σχετικό
 • Θα γίνει παρουσίαση αναφορικά με μεθόδους τιμολόγησης υπηρεσιών και για ποιους λόγους διαφέρει από την τιμολόγηση φυσικών προϊόντων.
 1. Capital Budgeting, Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου (25 ώρες συνολικού φόρτου, 1 ECTS)
 • Η θεματική ενότητα ξεκινάει με την παρουσίαση για την αρχική αξία του χρήματος.
 • Στη συνέχεια θα αναλυθούν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων (π.χ. την μέθοδο Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV), την μέθοδο του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR)). Με αυτές τις μεθόδους μπορούμε να υπολογίσουμε εάν μία επενδυτική κίνηση (έργο, έναρξη επιχείρησης, επένδυση κτλ) είναι συμφέρουσα ή όχι.
 • Τέλος, θα παρουσιαστούν μέθοδοι Αποτίμησης επιχειρήσεων.
 1. Behavioral Business and Communication (20 ώρες συνολικού φόρτου, 0,8 ECTS)
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα γίνει ανάλυση των λογικών σφαλμάτων που έρχονται σε αντίθεση με την ορθολογική σκέψη.
 • Θα γίνει αναφορά σε διάφορα ψυχολογικά τρικ συμπεριφοράς για να δείξουμε πως μπορεί κάποιος να επηρεάζει τους άλλους στα πλαίσια του μάρκετινγκ.
 • Τέλος, θα γίνει ανάλυση των βασικών αρχών επικοινωνίας στις επιχειρήσεις με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
 1. Αρχές Finance (25 ώρες συνολικού φόρτου, 1 ECTS)
 • Στην 8η ενότητα θα γίνει ανάλυση των εννοιών του συναλλάγματος και των χρηματοοικονομικών αγορών.
 • Επίσης, θα παρουσιαστούν μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Θα αναλυθούν διάφορες σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.
 • Θα γίνει αναφορά και στις περιπτώσεις χρεοκοπίας, αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης μίας επιχείρησης.
 1. Στρατηγική Marketing και Promotion (25 ώρες συνολικού φόρτου, 1 ECTS)
 • Σε αυτή την ενότητα θα γίνει ανάλυση του Marketing και του Promotion μίας επιχείρησης.
 • Θα γίνει αναφορά στην αλυσίδα Καταναλωτής-Ανάγκη-Προιόν.
 • Θα γίνει παρουσίαση με αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη σωστή σύνταξη ερωτηματολογίου.
 • Θα γίνει παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Word για να μπορεί να γράψει ο εκπαιδευόμενος ένα σωστό report και ένα σωστό κείμενο με αποδέκτες μετόχους, πελάτες κτλ.
 • Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι σε παρουσιάσεις και πως μπορείτε να τα αποφύγετε και να κάνετε μία σωστή παρουσίαση σε οποιοδήποτε κοινό.

Ώρες διδασκαλίας: 30

Ώρες συνολικού φόρτου: 200

Μονάδες ECTS: 8

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση.

 • Οι εκπαιδευόμενοι θα αυτό-αξιολογούνται στο τέλος κάθε ενότητας μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και εφαρμογών.
 • Η βαθμολογία θα γίνεται στην κλίμακα 0-10.
 • Στο τέλος θα υπάρχει τελική εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο σύνολο των ενοτήτων του προγράμματος.
 • Η τελική εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή ώρα και μέρα εξέτασης σε ένα σύνολο 3 ημερών.
 • Για τους μη επιτυχόντες η εξέταση θα επαναληφθεί 5 ημέρες μετά.
 • Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα είναι απαραίτητη η εξασφάλιση βαθμολογίας στην τελική εξέταση ίσης ή άνω του 5 (κλίμακα 0-10).

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, διάρκειας 200 ωρών, που αντιστοιχούν σε 8 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι:

Περικλής Γκόγκας, Καθηγητής, τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ

Εμμανουήλ Σοφιανός, PhD, ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις των 100€, εκ των οποίων η πρώτη κατόπιν υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η δεύτερη έως 4/5/2024.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων δικαιούνται έκπτωση 30%.

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι Δ.Π.Θ.

Οι παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν πως ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70037 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: economicsduth+SEE@gmail.com και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον με τον κ. Περικλή Γκόγκα στο 6947001079.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 45 και ο ελάχιστος στους 30.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας είναι: α) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και εφόσον πάλι υφίστανται τα ίδια προσόντα β) ο βαθμός πτυχίου μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 24/1/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 24/2/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 3. Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εάν υπάρχει)
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή κ. Περικλή Γκόγκα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 21:00 στο τηλέφωνο 6947001079, e-mail: economicsduth+SEE@gmail.com

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.