Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/07/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Γλωσσολογίας (για ειδικούς και μη ειδικούς)»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Γλωσσολογίας (για ειδικούς και μη ειδικούς)» από 1 Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 (7 μήνες)  με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον κ. Ασημάκη Φλιάτουρα (Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.)

 Σκοπός του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η επαφή ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επαγγελματικού/ακαδημαϊκού πεδίου, με τους τρεις βασικούς κλάδους της γλωσσολογίας (θεωρητική, ιστορική και εφαρμοσμένη), ώστε να γνωρίσουν εις βάθος με εκλαϊκευτικό, γοητευτικό, παιδαγωγικό και διαδραστικό τρόπο την περιγραφή και την αξία γλώσσας της ελληνικής γλώσσας, τις βασικές αρχές της γλωσσικής διδασκαλίας, τη διάκριση γλωσσολογικής επιστήμης και ψευδοεπιστήμης και τις αρχές της επιστημονικής ορολογίας. Με το συγκεκριμένο σεμινάριο οι απόφοιτοι των ανθρωπιστικών επιστημών θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους και οι απόφοιτοι πρακτικών επιστημών θα έρθουν σε επαφή με τους μηχανισμούς λειτουργίας της γλώσσας με έμφαση στην ελληνική. Επίσης, το σεμινάριο θα συμβάλει στη διάχυση της γλωσσολογικής έρευνας και στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών επιστημών, αναδεικνύοντας τις διεπιστημονικές σχέσεις με τις υπόλοιπες επιστήμες και θα ενισχύσει την εκπαιδευτική/ διδακτική γνώση και πρακτική. Ο απόφοιτος του σεμιναρίου θα αποκτήσει μια στέρεα και εις βάθος γνώση της ελληνικής γλώσσας, θα συνδέσει το αντικείμενο της εργασίας του με τη γλώσσα ως βασικό εργαλείο διεκπεραίωσής της και θα ενισχύσει το βιογραφικό του με ένα σημαντικό ακαδημαϊκό προσόν γλωσσογνωσίας και δύο μόρια για διαγωνισμούς, όπου αυτό προβλέπεται από την  εκάστοτε προκήρυξη.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

 • Η γλωσσογνωσία ως προϋπόθεση στην αγορά εργασίας για οποιοδήποτε αντικείμενο απαιτεί τη γλώσσα ως επικοινωνιακό εργαλείο.
 • Ο αποστιγματισμός της γλωσσικής ποικιλίας (γεωγραφικής, κοινωνικής και υφολογικής) ως σημαντικός πρόδρομος της αυτοεμψυχωτικής/ετεροεμψυχωτικής και της κοινωνικής /εκπαιδευτικής γλωσσικής ανάπτυξης.
 • Η γνώση του ιστορικού/πολιτισμικού κεφαλαίου της ελληνικής ως στοιχείου της εθνικής ταυτότητας και η διάχυσή της στη σύγχρονη κοινωνία, ταυτόχρονα με την αποσαφήνιση των ορίων της επιστήμης και της ψευδοεπιστήμης, η οποία διαδίδεται κυρίως μέσα από την αν(εξ)έλεγκτη διαδικτυακή πληροφόρηση.
 • Η αναβάθμιση των ανθρωπιστικών επιστημών, κυρίως υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης.
 • Η παροχή προτύπων εκπαίδευσης και ερεθίσματος για μετάδοση της αποκτούμενης γνώσης στην κοινωνία (οικογένεια, φιλικό περιβάλλον κλπ.) και τη σχολική εκπαίδευση.
 • Η καινοτομία, καθώς, δεν υπάρχει άλλο σχετικό σεμινάριο γλωσσολογίας με ολιστική προσέγγιση της επιστήμης της γλωσσολογίας, εκλαϊκευτική προσέγγιση και υιοθέτηση σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, όπως πολυτροπικά κειμενικά είδη (λ.χ. γελοιογραφίες, βίντεο, εικόνες, σχήματα κλπ.), κριτική προσέγγιση και παιχνιδοποίηση.
 • Η μοριοδότηση στις υποβολές των υποψηφίων σε προκηρύξεις, διαγωνισμούς κλπ.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται:

(α) ως προς τις γνώσεις/πληροφορίες, να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες της γλώσσας, να διαφοροποιούν τους γλωσσικούς μύθους από την πραγματικότητα, να κατηγοριοποιούν τα είδη των γλωσσικών φαινόμενων, να εξηγούν το πώς, το τι και το γιατί στην ελληνική γλώσσα, να εφαρμόζουν τη γνώση στην εργασία τους, στον ακαδημαϊκό κλάδο τους ή στην ερασιτεχνική ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα, να επιλύουν ζητήματα ορθότητας στη γλώσσα, να τεκμηριώνουν τις γλωσσικές απόψεις τους με επιστημονικά μέσα, να προσεγγίζουν κριτικά τη γεωγραφική, κοινωνική και λειτουργική ποικιλία της γλώσσας,

(β) ως προς τις δεξιότητες/τεχνογνωσία, να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια και να βελτιώνουν μαθησιακές δυσκολίες, να παρουσιάζουν στον κοινωνικό/εργασιακό/ επαγγελματικό περίγυρο τη γλωσσική επιστημονική ορθότητα και να εξετάζουν ζητήματα της συγχρονικής και διαχρονικής λειτουργίας της γλώσσας,

(γ) ως προς τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να ρωτούν/συζητούν για γλωσσικά ζητήματα με επιστημονικά και όχι διαισθητικά μέσα, να αμφισβητούν την ψηφιακή πληροφόρηση, να επικοινωνούν καλύτερα με τον προσωπικό και εργασιακό τους κύκλο, να ασκούνται στα γλωσσικά φαινόμενα και στην ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, να ενσωματώνουν στην επιστημονική/εργασιακή/προσωπική σκέψη τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται διαζευκτικά σε: (α) απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ελληνικής και της αλλοδαπής, και (β) Φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της Ελλάδας και της αλλοδαπής και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου).

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

(α) Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της ελληνικής και της αλλοδαπής, που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση πτυχίου οποιασδήποτε βαθμολογίας, (β) Φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος και σχολής της Ελλάδας και οποιουδήποτε κύκλου (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α’, β’ και γ’ κύκλου) της αλλοδαπής, που πιστοποιείται με βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος. Απαιτείται, επίσης, για όλες τις κατηγορίες ιδιωτική πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών άνευ πιστοποίησης (απαραίτητη η γνώση πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως στο teams).

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη:

(α) Ασύγχρονη εκπαίδευση: ανάρτηση υλικού (προς προσωπική μελέτη), που θα περιλαμβάνει για κάθε μηνιαία ενότητα αρχεία ppt, βίντεο, δράσεις και οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες με σχολιασμό, φόρουμ συζήτησης, παιχνίδια, τροφή για σκέψη κλπ.)

(β) Σύγχρονη εκπαίδευση: 2 ώρες σύγχρονη διδασκαλία κάθε Σάββατο μέσω zoom προς επίλυση αποριών, εμπέδωση και επεξήγηση της ύλης (συνολικά 28 ώρες στους 7 μήνες).

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/στις εκπαιδευόμενες παρέχονται δειγματοληπτικά τα εξής:

(1) Πρόσβαση σε δύο ανοικτής πρόσβασης βιβλία στο αποθετήριο Κάλλιπος:

Φλιάτουρας, Α. (2022). Στοιχεία της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-64.

Φλιάτουρας, Α., & Γαβριηλίδου, Ζ. (2023). Στοιχεία συγχρονικής και διαχρονικής λεξικολογίας και λεξικογραφίας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-155

2) Eπεισόδια της τηλεοπτικής εκπομπής Φιλογλωσσία (επιμέλεια: Ζ. Γαβριηλίδου, Α. Φλιάτουρας, παρουσίαση: Ζ. Γαβριηλίδου) στο thrakinet.tv (https://www.thrakinet.tv/2021/03/filoglossia-mathima-1/).

3) Αρχεία powerpoint, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό.

 

Δομή του προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Μαθήματα Διδάσκοντες Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
1. Θεωρητική γλωσσολογία (2 μήνες)
1.1. Βασικές αρχές της γλωσσικής ανάλυσης, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης  και γλωσσική μυθολογία: σημαίνον-σημαινόμενο, προφορικός-γραπτός λόγος, α’ και β’ άρθρωση, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία,  γλωσσικοί μύθοι, γλώσσα και ιδεολογία, σεξιστική γλώσσα, το σωστό και το λάθος στη γλώσσα (1ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20 ασύγχρονη 45 2
1.2. Λεξικολογία, υφογλωσσολογία και λεξικογραφία: μονολεκτικές και πολυλεκτικές λεξικές μονάδες, λεξικά πεδία, σχέσεις λέξεων με βάση το σημαίνον και το σημαινόμενο, γενικό και ειδικό λεξιλόγιο, επιστημονική ορολογία, γλωσσική ποικιλία (γεωγραφική, κοινωνική, υφολογική),register, ποικιλία και λογοτεχνία, υφομέτρηση, είδη λεξικών, ψηφιακά λεξικά (2ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20

ασύγχρονη

45 2
2. Ιστορική γλωσσολογία (2 μήνες)
2.1. Γλωσσική αλλαγή, ιστορία ελληνικής γλώσσας και ετυμολογία: είδη, μηχανισμοί και αιτίες της γλωσσικής αλλαγής, ινδοευρωπαϊκή, αρχαία ελληνική, ελληνιστική, μεσαιωνική, νέα ελληνική, γλωσσικό ζήτημα, λόγιο και μη λόγιο στη νέα ελληνική, κληρονομημένες λέξεις, νεολογισμοί, δανεισμός (3ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20

ασύγχρονη

45 2
2.2. Διαλεκτολογία: νεοελληνικές διάλεκτοι, γλωσσική συρρίκνωση/υποχώρηση, στάσεις απέναντι στις διαλέκτους, διάλεκτοι και μέσα μαζικής κουλτούρας (4ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη / 20

ασύγχρονη

45 2
3. Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (3 μήνες)
3.1 Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης  (5ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20

ασύγχρονη

40 2
3.2. Ψυχολογλωσσολογία, νευρογλογλωσσολογία και ειδική αγωγή: θεωρίες κατάκτησης και γλωσσικής ανάπτυξης, γλώσσα και εγκέφαλος, μαθησιακές δυσκολίες (6ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20 ασύγχρονη 40 2
3.3. Λοιποί κλάδοι της γλωσσολογίας: δικανική γλωσσολογία, υπολογιστική γλωσσολογία, μαθηματική γλωσσολογία (7ος μήνας) 1 4 ώρες σύγχρονη  / 20 ασύγχρονη 40 2
Σύνολο 168 300 14

  

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική με μικρής δυσκολίας διαδικτυακά τεστ στο πεδίο Ασκήσεις του e-class (ειδική πλατφόρμα του Δ.Π.Θ.) μετά το τέλος κάθε μηνιαίας ενότητας (συνολικά 7 τεστ) με ασκήσεις κλειστού τύπου, λ.χ. πολλαπλές επιλογές, αντιστοιχήσεις, συμπληρώσεις κενών, σωστό-λάθος κλπ. Θα παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος δεν μπορέσει να συμπληρώσει κάποιο από τα 3 τεστ ή και όλα ή αν κάποιος κοπεί σε ένα από τα τεστ ή και σε όλα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης των τεστ που δεν έχει εξεταστεί ή στα οποία έχει κοπεί κατά την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος.

Γ) Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Γλωσσολογία, διάρκειας 300 ωρών, που αντιστοιχούν σε 14 πιστωτικές μονάδες ects.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

 • Συντονιστές:

(α) Ασημάκης Φλιάτουρας (Μόνιμος επίκουρος καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): ιστορική γλωσσολογία

(β) Ζωή Γαβριηλίδου (Καθηγήτρια θεωρητικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): θεωρητική γλωσσολογία

(γ) Μαρία Μητσιάκη (Αναπληρώτρια καθηγήτρια διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): εφαρμοσμένη γλωσσολογία.

(2) Διδάσκοντες:

(α) Χρυσούλα Δούρου – (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Λεξικολογία, Διαλεκτολογία.

(β) Θεόδωρος Κούκος (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Βασικές Αρχές της Γλωσσικής Ανάλυσης, Γλωσσική Αλλαγή, Λοιποί κλάδοι της Γλωσσολογίας.

(γ) Δημήτρης Κολοβός (Υπ. διδάκτορας ιστορικής γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Γλωσσική Μυθολογία.

(δ) Ιφιγένεια Δόση (Επίκουρη καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Ψυχογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία και Ειδική Αγωγή

(ε) Ζωή Ιωαννίδου (Υπ. διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ/Δ.Π.Θ.): Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης.

(στ) Μαρία Σουκαλοπούλου (Διδάκτορας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

Σημειώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτές ερευνούν, διδάσκουν και δημοσιεύουν στους τομείς που τους έχουν ανατεθεί.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 δόσεις (των 200€ και 150€),  η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και το αργότερο έως την προθεσμία λήξης των αιτήσεων και η δεύτερη έως 30 Ιουλίου 2024.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπτωτική πολιτική – Κατηγορίες δικαιούχων:

(α) Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 20%

(β) Άνεργοι 20%: πιστοποιείται με βεβαίωση επίσημου φορέα, λ.χ. ταμείου ανεργίας, ή κάρτα ανεργίας.

(γ) Υπάλληλοι Δ.Π.Θ. 10%: πιστοποιείται με βεβαίωση του φορέα.

(δ) Ενεργοί φοιτητές Δ.Π.Θ. (οποιουδήποτε κύκλου) 20%: πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας ή επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

(ε) Ενεργοί φοιτητές εκτός Δ.Π.Θ. 10%: πιστοποιείται με βεβαίωση της γραμματείας ή επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

(στ) Ομαδικές εγγραφές έως 5 ατόμων 20% έκαστος: πιστοποιείται με συνεννόηση με την γραμματεία του προγράμματος

(ζ) Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ-Δ.Π.Θ. 10%: πιστοποιείται με πιστοποιητικό του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ από το άλλο πρόγραμμα.

(η) Εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν και άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ-Δ.Π.Θ. 30%: πιστοποιείται κατόπιν συνεννόησης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ με τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Κατηγορία δικαιούχου Ποσοστό έκπτωσης Σύνολο διδάκτρων 1η δόση 2η δόση
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 20% 280€ ΧΩΡΙΣ ΔΟΣΕΙΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Υπάλληλοι Δ.Π.Θ. 10% 315€ 200€ 115€
Ενεργοί φοιτητές εκτός Δ.Π.Θ. 10% 315€ 200€ 115€
Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΔΠΘ 10% 315€ 200€ 115€
Άνεργοι 20% 280€ 180€ 100€
Ενεργοί φοιτητές Δ.Π.Θ. 20% 280€ 180€ 100€
Ομαδικές εγγραφές 20% 280€ 180€ 100€
Εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν και άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΔΠΘ 30% 245€ 145€ 100€

 

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70054 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: thkouko@helit.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης εντός 24 ωρών, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Θοδωρή Κούκο στο τηλέφωνο: 25310-39961 (τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.).

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Όποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε. κ.ά) θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

 1. Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ
 2. Η εταιρεία θα στέλνει επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων για τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα φορολογικά της στοιχεία (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου

Από την μεριά του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο mail: anngeorg@affil.duth.gr.

Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης, η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ. του έργου.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 300 και ο ελάχιστος στους 20.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης (προηγούνται όσοι καταβάλουν το σύνολο του ποσού και έπονται όσοι καταβάλουν την 1η δόση).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 22/5/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 30/6/2024 (παράταση θα χορηγηθεί μόνο σε περίπτωση μη πλήρωσης του μέγιστου αριθμού εκπαιδευομένων).

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/07/2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας/της αλλοδαπής (δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Βεβαίωση φοίτησης (σε περίπτωση ενεργού/ής φοιτητή/φοιτήτριας).

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θοδωρή Κούκο στο τηλέφωνο: 25310-39961 (τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.) και στο e-mail: thkouko@helit.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.