ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει για τέταρτη φορά (δ` κύκλος) το Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» από 17/09/2024 έως 12/10/2024 με Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ Φαρμάκη Φίλιππο.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει μηχανικούς/τεχνικούς, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για την διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.), με σκοπό την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Κατηγορίας 1.

Σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης θα αφορά στην παρουσίαση των υποχρεωτικών μέτρων ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής ή συντήρησης ενός οχήματος Υ.Τ, καθώς και τη σωστή χρήση των απαραιτήτων μέσων ατομικής προστασίας.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Δεδομένου ότι ο αριθμός των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, και αναμένεται να διεκδικήσει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς αυτοκινήτων, είναι επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης προσωπικού για την συντήρηση και επισκευή των συγκεκριμένων οχημάτων.

Ήδη η πολιτεία έχει προβεί σε σχετική απόφαση (151639/ ΦΕΚ 3270, Β, 17-05-2023), βάσει της οποίας κρίνεται απαραίτητη η κατοχή πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Υ.Τ., για εργασία τεχνιτών και μηχανικών σε συνεργείο επισκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν υπάρχει, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, άλλος φορέας επιμόρφωσης τεχνιτών οχημάτων Υ.Τ. Έτσι οι τεχνίτες/μηχανικοί της περιφέρειάς μας είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε άλλους φορείς εκτός περιφέρειας με σημαντική οικονομική επιβάρυνση (έξοδα μετακίνησης, διαμονής, κ.ά.).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

α) αποκτήσουν επαρκή γνώση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τα οχήματα Υ.Τ.,

β) γνωρίζουν τη λειτουργία συνεργείων οχημάτων Υ.Τ.,

γ) εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την εργασία σε συνεργεία οχημάτων Υ.Τ.

δ) αναγνωρίζουν ένα όχημα Υ.Τ.,

ε) γνωρίζουν τη γενική δομή του συστήματος Υ.Τ.,

ζ) γνωρίζουν τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα Υ.Τ.,

η) εκτελούν εργασίες, υπό επίβλεψη, που αφορούν στη βασική συντήρηση του οχήματος

θ) είναι υπεύθυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στη βασική συντήρηση οχημάτων Υ.Τ.,

ι) επικοινωνούν μέσω ερωτήσεων και συζητήσεων και να συνεργάζονται σε κάθε επίπεδο με τον τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Κατηγορίας 2,

κ) ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κινδύνων, ασφάλειας και τήρησης κανόνων ασφαλείας.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς/Τεχνικούς και συγκεκριμένα σε:

α) διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ (πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού),

β) πτυχιούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./ Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) απόφοιτους ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων,

δ) μηχανοτεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες, και

ε) ελεύθερους επαγγελματίες ή εργαζόμενους επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αντικείμενα σχετικά με τα οχήματα Υ.Τ.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι:

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

β) έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατέχουν προσωπικό e-mail.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. 151639/ ΦΕΚ 3270, Β, 17-05-2023, με την οποία δύναται να διεκδικήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 23 ώρες διδασκαλίας, από τις οποίες οι 12 θα γίνουν με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, οι 4 με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, και οι 7 δια ζώσης στα Εργαστήρια του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Για τις ανάγκες του προγράμματος εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι (-ες) θα έρθουν σε επαφή με:

α) Εποπτικό υλικό

– Κινητήρας ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος

– Τροφοδοτικά

– Όργανα μέτρησης ροπής

– Ηλεκτρικά φρένα

– Μπαταρία ηλεκτρικού οχήματος

– Converter

– Inverter

β. Μετρητικά όργανα βασικών μεγεθών

– Θερμοκάμερα

– Πολύμετρα

– Μεγγόμετρο

– Παλμογράφος

γ. Εξοπλισμός προστασίας και ασφάλειας

– Ατομικά μέσα προστασίας

– Μπαστούνι απομόνωσης

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε επτά (7) θεματικές ενότητες ως ακολούθως:

Θεματική Ενότητα 1. Εισαγωγή στην τεχνολογία των οχημάτων υψηλής τάσης. Τύποι οχημάτων υψηλής τάσης. Βασικές αρχές λειτουργίας

Ώρες διδασκαλίας: 3

Ώρες συνολικού φόρτου: 7

Μονάδες ECTS: 0,28

Θεματική Ενότητα 2. Βασικές αρχές ηλεκτρισμού. Μεγέθη ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχής τάση (DC) / Εναλλασσόμενη τάση (AC) – Αρχές Φυσικής & Ηλεκτρομαγνητισμού. – Αρχές λειτουργίας Αισθητήρων

Ώρες διδασκαλίας: 3

Ώρες συνολικού φόρτου: 7

Μονάδες ECTS: 0,28

Θεματική Ενότητα 3. Βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήρων. Τύποι μπαταριών. Κύκλωμα χαμηλής τάσης. Καλώδια υψηλής τάσης. Ασφαλειοδιακόπτες – ηλεκτρονόμος χαμηλής τάσης – διανομείς ισχύος

Ώρες διδασκαλίας: 3

Ώρες συνολικού φόρτου: 7

Μονάδες ECTS: 0,28

Θεματική Ενότητα 4. Ισχύουσα νομοθεσία για συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης, τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης, ηλεκτροκίνηση

Ώρες διδασκαλίας: 4

Ώρες συνολικού φόρτου: 8

Μονάδες ECTS: 0,32

Θεματική Ενότητα 5. Μετατροπή εναλλασσόμενης τάσης σε Συνεχή – Ανόρθωση (AC/DC). – Ηλεκτρονικός μετατροπέας (Inverter)

Ώρες διδασκαλίας: 3

Ώρες συνολικού φόρτου: 7

Μονάδες ECTS: 0,28

Θεματική Ενότητα 6. Πρακτική εκπαίδευση: Μέτρα ασφάλειας – Συντήρηση – Εξοπλισμός – Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων – Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Ώρες διδασκαλίας: 7

Ώρες συνολικού φόρτου: 14

Μονάδες ECTS: 0,56

Θεματική Ενότητα 7. Εξέταση – Αξιολόγηση

Αξιολόγηση των επιμορφούμενων

 

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση που θα συνίσταται από γραπτή και προφορική εξέταση (κλίμακα 1 έως 10) πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι συμμετέχοντες από το πρόγραμμα, με τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης διάρκειας 50 ωρών συνολικού φόρτου (36 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 14 ώρες πρακτική εκπαίδευση) που αντιστοιχούν σε 2 πιστωτικές μονάδες ECTS, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.

Στην περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην τελική αξιολόγηση για λόγους ασθενείας ή εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, προβλέπεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης η οποία θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες σε χρονικό διάστημα έως και 1 μήνα από τη λήξη του προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν κάνει απουσίες, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται απλά βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 1. Φίλιππος Φαρμάκης, Καθηγητής Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 2. Νικόλαος Παπανικολάου, Καθηγητής Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 3. Σταύρος Ματζίρης, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 4. Νικόλαος Ρηγογιάννης, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 5. Συμεών Φουντουκίδης, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 6. Κωνσταντίνα Καλλιόπη Δημητριάδου, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 7. Ιωάννης Μπογάτσης, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 8. Φρειδερίκη Κοταρέλα, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 9. Γεώργιος Μητρούσης, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 10. Ιωάννα Λέφα, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 11. Αναστάσιος Κωνσταντάρας, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.
 12. Μιχάλης Γεώργας, Υ.Δ. Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, Δ.Π.Θ.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 €. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ με την εγγραφή ή σε 2 ισόποσες δόσεις των 150 €. Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και η δεύτερη πριν την έναρξη της 6ης ενότητας. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποπληρωμή είναι απαραίτητη για την συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις καθώς και για την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του προγράμματος.

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70049 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Όποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε.  κ.α)  θα πρέπει να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία:

 1. Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ
 2. Η εταιρεία θα στέλνει επιστολή στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου (δείτε το συνημμένο αρχείο), στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων για τον εκπαιδευόμενο, καθώς επίσης και τα φορολογικά της στοιχεία (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου.

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: smatziri@ee.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Ματζίρη Σταύρο στο 697 465 5583.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 60 και ο ελάχιστος στους 20. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο «Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις». Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία: 09/09/2024

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ματζίρη Σταύρο στο τηλέφωνο 6974655583 ή με e-mail: smatziri@ee.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.