Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Advanced Presbyopia Surgery Course»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

α/α ID αίτησης Ημερομηνία αίτησης
1 1681/20240212 12/2/2024
2 1817/20240228 28/2/2024
3 1831/20240301 1/3/2024
4 1854/20240306 6/3/2024
5 1859/20240307 7/3/2024
6 1865/20240308 8/3/2024
7 1867/20240309 9/3/2024
8 1870/20240309 9/3/2024
9 1872/20240310 10/3/2024
10 1873/20240310 10/3/2024

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:

α/α ID αίτησης Ημερομηνία αίτησης
11 1856/20240306 6/3/2024
12 1818/20240228 28/2/2024
13 1866/20240308 8/3/2024

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 29/03/2024 στο e-mail: dangelon@affil.duth.gr