Μητρώο Αξιολογητών

Στο Μητρώο Αξιολογητών/-τριών των εκπαιδευτικών προτάσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δ.Π.Θ. εγγράφονται όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Επιστημονικοί Συνεργάτες των Πανεπιστημίων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, καθώς και οι διδάσκοντες με αυτόνομο διδακτικό έργο (πχ 407, ΕΣΠΑ/Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας κτλ).

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Επιθυμητή η προηγούμενη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η επαγγελματική εμπειρία ως αξιολογητές/-τριες.

Το Μητρώο Αξιολογητών/-τριών παραμένει διαρκώς ανοικτό σε αιτήσεις υποψήφιων αξιολογητών/-τριών.

Για την ένταξη στο Μητρώο απαιτούνται τα εξής βήματα:

1.         Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: eval.kedivim.duth.gr.

H αίτηση* περιλαμβάνει:

I.          Προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας

II.         Τίτλους σπουδών

III.        Επαγγελματική εμπειρία και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

IV.        Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

V.         Πιστοποίηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VI.        Πιστοποίηση λοιπών γνώσεων και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VII.       Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ εφόσον υπάρχει και τα αντίστοιχα αποδεικτικά

VIII.      Επιπρόσθετα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

* Η ανωτέρω Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνη Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δίνει το δικαίωμα στο Κέντρο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της  αιτούντος/αιτούσας.

2. Η αίτηση ελέγχεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.

3. Αν δεν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο Διευθυντής του Κέντρου στέλνει ενημερωτικό email στον/στην αιτούντα/ούσα για τυχόν διορθώσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

4. Αν έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προωθείται με εισήγηση του Διευθυντή προς το Συμβούλιο προς έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη.

5. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, τότε ο/η αιτών/ούσα θα ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Κέντρου.

6. Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει αρνητικά, τότε ο/η αιτών/ούσα δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο Αξιολογητών/τριών του Κέντρου.

7. Το τελικό αποτέλεσμα ένταξης ή μη στο Μητρώο κοινοποιείται στους/στις αιτούντες/ούσες μέσω email, οι οποίοι/ες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση αρνητικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. εισέρχονται στο σύστημα εγγραφής με στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού και υποβάλλουν αίτηση εγγραφής χωρίς να απαιτείται υποβολή/ανάρτηση επιπλέον δικαιολογητικών.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει την αξιολόγηση του κάθε προγράμματος σε αξιολογητή κατά την κρίση του.

Εγγραφείτε στην σελίδα: eval.kedivim.duth.gr