ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ» από 15-2-2023 έως 30-9-2023 με Eπιστημονικά Yπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Γουλιμάρη, Καθηγητή Σ.Ε.Φ.Α.Α.  Δ.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  τεταρτοετείς φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α., επί πτυχίω φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. και απόφοιτους αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, διάρκειας 312 ωρών (7 μήνες) και 12,5 ECTS.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, για ένα ρεπερτόριο χορών που καλύπτει ένα σημαντικό αριθμο περιοχών της Ελλάδας αλλά και για το πώς να το διδάσκει, να το παρουσιάζει και να κάνει έρευνα για το χορό. Παράλληλα αποκτά γνώσεις για μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα που του είναι χρήσιμα “εργαλεία” όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών, το ένδυμα, η μουσική και η αποσαφήνιση του πλασίου υλοποίηση του ελληνκικού παραδοσιακού χορού.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των προσφερόμενων χορευτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων αλλά και να συνδέσει την πράξη με την θεωρία.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές σχετικά με: α) το χορευτικό ρεπερτόριο πολλών περιοχών του ελλαδικού χώρου, β) την διδασκαλία του,  γ) τις χορευτικές παραστάσεις, δ) τις ενδυμασίες, ε) το σύχρονο πλαίσιο υλοποίησης του, στ) την μουσική, τα όργανα και το τραγούδι, ζ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η) την έρευνα του χορού και θ) την πρακτική εφαρμογή τους.

Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην μεταφορά της γνώσης στους εκπαιδευόμενους που απασχολούνται σε φορείς στους οποίους χορεύουν οι περισσότεροι από εμάς όλων των ηλικιών όπως τους συλλόγους, τις σχολές χορού, τα γυμναστήρια, τα σχολεία, τους δημοτικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, κλπ.

 
Αναγκαιότητα του προγράμματος

Στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και ενηλίκων επιλέγουν τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό στον ελεύθερο χρόνο τους. Συνέπεια του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι η δημιουργία μιας σημαντικής αγοράς εργασίας. Τα άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σειρά διαφορετικών αναγκών.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων του ελληνικού χορού για γνώση με τρόπο οργανωμένο, συστηματικό αλλά κυρίως τηρώντας επιστημονικά κριτήρια. Το προτεινόμενο πρόγραμμα απαντά στα ερωτήματα των ανθρώπων αυτών: α) το απαιτητικό χορευτικό ρεπερτόριο, β) πως μεταδίδεται η χορευτική γνώση, γ) πως υλοποιούνται και διαχειρίζονται οι χορευτικές παραστάσεις, δ) ποια είναι η χρήση της ενδυμασίας από τους φορείς, ε) πως αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, ζ) τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για την μουσική, τα όργανα και το σύχρονο πλαίσιο τέλεσης του χορού, δ) πως γίνεται η έρευνα για το χορό και πως τηρείται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που συλλέγονται. Τα παραπάνω αποτελούν κύριες ανάγκες των ανθρώπων του χορού τόσο στους συλλόγους, στις σχολές χορού, τους δημοτικούς οργανισμούς όσο και στα σχολεία. Η παρακολούθηση του προγράμματος βοηθά τους ανθρώπους του ελληνικού χορού να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

 
Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 7 μήνες – 312 ώρες – 12,5 ECTS

Με την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο «Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ».

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)

1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1 Μόριο στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται:

α) μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας.

β) τελική αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των αξιολογήσεων.

 
Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι μικτή. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν: α) με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (σύχρονη & ασύχρονη) μέσω του Teams και του e-class και β) δια ζώσης σε κατάλληλο χώρο στον Πειραιά σε δυο Σαββατοκύριακα (εντατικά μαθήματα).  Για τη διά ζώσης και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα μαθήματα θα προγραμματιστούν σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τους εκπαιδευόμενους.

 
Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Η εκμάθηση του ρεπερτορίου του ελληνικού παραδοσιακού χορού Ι & ΙΙ (4η & 9η θεματική ενότητα) θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο στον Πειραιά σε δυο Σαββατοκύριακα (εντατικά μαθήματα).  Οι υπόλοιπες θεματικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν διαδυκτυακά εξ αποστάσεως (σύχρονα & ασύχρονα) μέσω του Teams και του e-class.

 
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 590 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση των 370 € κατατίθεται μετά την υποβολή της αίτησης και έως την προθεσμία λήξης των αιτήσεων. Η δεύτερη δόση των 220 € έως 30 Μαϊου 2023. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η κατάθεση θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία «ΚΕ 70034 το Ονοματεπώνυμό και όνομα Πατρός»
Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστεί θα αναγραφεί «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ»
Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτησής σας.

 
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 47.

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες / υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο προτεραιότητας θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου 2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών ομοταγούς τμήματος της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατίθεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και να συνοδεύεται από την πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας.
  3. Για τους φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. (τεταρτοετείς & επι πτυχίω) βεβαίωση σπουδών από την γραμματεία του τμήματος τους.
  4. Το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Σοφία Λιονάκη, 6970925383, meprodopo.kedivm@gmail.com

Δημήτρης Γουλιμάρης, 6937080878, dgoulima@phyed.duth.gr