Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 05/06/2022

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος: από 20/06/2022 έως 20/11/2022.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση Θεωρία, μελέτες και ενδεδειγμένες πρακτικές (best practices) διαχείρισης των περιστατικών» από 06/06/2022 έως 06/11/2022, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Παύλο Παυλίδη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Ιατρικής, Νομικής,
 • στελέχη των Σωμάτων ασφαλείας και των δικαστικών αρχών,
 • πτυχιούχους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Νομικών Προσώπων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
 • προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Νομικής, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με ερευνητικό ή ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του προγράμματος
 • προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής καθώς και στους αποφοίτους παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας
 • αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία (1 έτους).

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 300 ωρών που αντιστοιχούν σε 10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του οι επιμορφούμενοι αποκτούν:

Γνωστικές Δεξιότητες:

•    Εμβάθυνση στις θεωρητικές προσεγγίσεις της ενδοοικογειακής βίας υπό το διεπιστημονικό πρίσμα της εγκληματολογίας, της ιατροδικαστικής και της ψυχολογίας.

•    Ουσιαστική αντίληψη της διεπιστημονικής διαχείρισης των περιστατικών βίας.

•    Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των δραστών και των θυμάτων.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες:

•    Aντιμετωπίση με ετοιμότητα και ενσυναίσθηση το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας

•   Kαλύτερη αναγνώριση και προσέγγιση ειδικών κατηγοριών θυμάτων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, κτλ).

•    Βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης των προβλεπτικών παραγόντων για περιστατικά βίας και κακοποίησης.

Συμπεριφορές/Στάσεις

•         Να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας

•         Να είναι σε θέση να αξιολογούν τις βασικές πολιτικές ανά τον κόσμο πάνω στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.

•         Να μπορούν να προσεγγίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας υπό την οπτική του φύλου

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη της ολιστικής αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής Βίας και της Κακοποίησης. Μελετώντας τις εγκληματολογικές, ψυχοκοινωνικές και ιατρικές θεωρίες, εξετάζοντας το νομικό και ψυχοκοινωνικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στον κόσμο, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μια εις βάθους ανάλυση της αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, που πηγάζει επίσης από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της μελέτης περίπτωσης. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στοχεύει στην εμπεριστατωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στη διαχείριση των περιστατικών, από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (αστυνομία, ανακριτικές υπηρεσίες, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες).

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει ξεκινήσει την οριζόντια προσέγγιση του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει αφενός η ενσωμάτωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο ελληνικό νομικό πλαίσιο, και αφετέρου η αυξανόμενη κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι στη βία και την κακοποίηση. Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια εις βάθος, διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση για τις διαφορετικές πτυχές της βίας και της κακοποίησης, τόσο στο ατομικό επίπεδο (θυμάτων και δραστών) όσο και στο κοινωνικό επίπεδο (φορέων-οργανώσεων). Ο απώτερος στόχος είναι να δοθούν στους εκπαιδευομένους τα αναγκαία θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια για να κατανοήσουν τη φύση, τις γενεσιουργούς αιτίες και τις σύνθετες διαστάσεις του φαινομένου και να αποκτήσουν γνώση και αντίληψη των ενδεδειγμένων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των θυμάτων και των δραστών.

Για το σκοπό αυτό, της εφαρμογής των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών, θα χρησιμοποιηθεί η εκπαιδευτική τεχνική του παιχνιδιού ρόλου “role play”, η οποία θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν ρεαλιστικές καταστάσεις σε καθεστώς διάδρασης μεταξύ τους, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες βασισμένες στη εφαρμογή της θεωρίας.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 300 ώρες (10 μονάδες ECTS), και απαρτίζεται από 5 Θεματικές ενότητες.

Διδακτική ενότητα 1: Θεωρίες για τη Βία και την Κακοποίηση

Διδακτική ενότητα 2: Νομικό Πλαίσιο

Διδακτική ενότητα 3: Ιατροδικαστική Προσέγγιση

Διδακτική ενότητα 4: Ψυχοσύνθεση

Διδακτική ενότητα 5: Προτάσεις Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων

Διδακτική ενότητα 1: Θεωρίες για τη Βία και την Κακοποίηση

Διδακτική υποενότητα                                                                                            Ώρες

Φεμινιστικές Θεωρίες                                                                                              10

Βιολογικές Προσεγγίσεις                                                                                          10

Οικολογικές προσεγγίσεις                                                                                        10

Ψυχολογικές προσεγγίσεις                                                                                       10

Εγκληματολογικές θεωρίες                                                                                      10

Η θεωρία των πόρων                                                                                                10

Ατομική Αξιολόγηση                                                                                                 10  Σύνολο ωρών         70

 

Διδακτική ενότητα 2: Νομικό Πλαίσιο

Διδακτική υποενότητα                                                                                            Ώρες

Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα                                                                                   10

Διεθνείς Συμβάσεις                                                                                                  10

Ποινική Διαμεσολάβηση                                                                                          10

Ατομική Αξιολόγηση                                                                                                 10

Σύνολο ωρών                                                                                                           40

 

Διδακτική ενότητα 3: Ιατροδικαστική Προσέγγιση

Διδακτική υποενότητα                                                                                            Ώρες

Χρήση ουσιών και αλκοόλ και βία                                                                           10

Ιατροδικαστικά Πρωτόκολλα Εξέτασης Θυμάτων                                                   10

Κακοποίηση Ανηλίκων                                                                                              10

Εκτίμηση Επικινδυνότητας                                                                                       10

Butterfly Syndrome                                                                                                   10

Συντροφοκτονίες                                                                                                       10

Ατομική Αξιολόγηση                                                                                                 10

Σύνολο ωρών                                                                                                           70

 

Διδακτική ενότητα 4: Ψυχοσύνθεση

Διδακτική υποενότητα                                                                                            Ώρες

Θύμα                                                                                                                         10

Δράστης                                                                                                                    10

Θεωρίες και Τεχνικές διαχείρισης Θύματος                                                            10

Θεωρίες και Τεχνικές διαχείρισης Δράστη                                                              10

Ατομική Αξιολόγηση                                                                                                 10

Εκτίμηση Επικινδυνότητας                                                                                       10

Σύνολο ωρών                                                                                                           60

 

Διδακτική ενότητα 5: Προτάσεις Αντιμετώπισης Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

Διδακτική υποενότητα                                                                                            Ώρες

Η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας Ι – Ανακριτικές Αρχές           10

Η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ΙΙ – Υπηρεσίες Υγείας            10

Η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ΙΙΙ – Κοινωνικές Υπηρεσίες   10

Το σχολείο και η βία                                                                                                 10

Εκτίμηση Επικινδυνότητας                                                                                       10

Ατομική Αξιολόγηση                                                                                                 10

Σύνολο ωρών                                                                                                           60

Εκπαιδευτές

Η ομάδα διευθύνεται από τον Δρ Παυλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατροδικαστικής, με μακρά ιστορία στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας, τόσο στο ακαδημαϊκό του έργο, όσο και στην πρακτική του με θύματα και επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας. Στην ομάδα συμπεριλαμβάνεται ο κ. Νίκος Πετρόπουλος, ο οποίος έχει διδακτορικό στην Εγκληματολογία και είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες: ο κ. Σπυρίδων Κουτσούκης, ιατροδικαστής τοξικολόγος, η κα Μαρία-Βαλέρια Καρακάση, ειδικευόμενη ψυχίατρος και η κα Ελένη Φώτου, δικαστική ψυχολόγος, όλοι με αθροιστική εμπειρία σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η πολυεπιστημονικότητα της ομάδας θα αποδειχθεί σε ολόκληρο το έργο, καθώς όλα τα μέλη θα λάβουν αναπόσπαστο μέρος σε όλα τα στοιχεία του έργου.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον πολυδιάστασης πλατφόρμας και εικονικής ηλεκτρονικής τάξης, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους αξιοσημείωτα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας και απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση και το πιθανό κόστος της φυσικής παρουσίας.

Υλοποιείται με βάση τις ενδεδειγμένες πρακτικές της σύγχρονης εκπαίδευσης (διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης μέσω video/audio conference, ή και ανταλλαγή αρχείων, χρήση ηλεκτρονικού πίνακα κ.ά. σε πραγματικό χρόνο).

Με την αρωγή των οδηγών μελέτης και των χρονοδιαγραμμάτων και πρωτίστως μέσω της αλληλεπίδρασής της με την ασύγχρονη εκπαίδευση (αυτόνομης, ημιαυτόνομης και συνεργαζόμενης) αλλά και τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των διδασκόντων, κάθε σύγχρονη συνεδρία θα συνεχίζεται σε μη πραγματικό χρόνο με ασύγχρονο τρόπο, προκειμένου να διευρύνονται τα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας των εκπαιδευομένων.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ELEARNING

Καθώς το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται σε χρόνο και σε χώρο επιλογής του εκπαιδευόμενου/ης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 365 €. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 182,50 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι 06/08/2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Θα παρέχονται εκπτώσεις ως εξής:

Έκπτωση 10% (για άνεργους, ΑΜΕΑ, μέλη πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, ενεργούς φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές άλλων ΑΕΙ και αδέλφια ή συζύγους που συμμετέχουν παράλληλα στο πρόγραμμα) [Τελικό ποσό: 328,50€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 164,25 €].

Έκπτωση 15% (για ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων, ενεργούς φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητικές και γενικά απόφοιτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, καθώς επίσης και υπάλληλους του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης) [Τελικό ποσό: 310,25 €, σε δύο ισόποσες δόσεις των 155,13€].

* Oι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 60 (εξήντα)

Η επιλογή των υποψηφίων ορίζεται με γνώμονα τη σειρά προτεραιότητας στη διαδικασία των εγγραφών.

Προαπαιτούμενα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ). Δεκτοί μπορούν να γίνουν και φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί Νομικής, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με ερευνητικό ή ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του προγράμματος καθώς και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία (1 έτους).
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 19/04/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 23/05/2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Υποβάλλονται:

– σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Τίτλοι Σπουδών.
 • Επαγγελματική Συνάφεια με το εκπαιδευτικό αντικείμενο
 • Επάρκεια στη χρήση Η/Υ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
 • Κοινωνικά κριτήρια,(π.χ. άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με αναπηρία) σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Κούρου Μελανθία (2551353823, 6943410557 η στο mail: melakour@mbg.duth.gr)