ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση με χρήση ανοικτού λογισμικού» από 20/02/2023 έως 11/06/2023 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο, Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος ΗΜ/ΜΥ του Δ.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εργαζομένους που επιθυμούν να επιμορφωθούν στην ανάλυση δεδομένων.
  • Φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς που θα διεξάγουν επιστημονική έρευνα βασισμένη σε συλλογή εμπειρικών στοιχείων στα πλαίσια των σπουδών τους.
  • Ερευνητές που θα διεξάγουν έρευνα βασισμένη σε πειραματικά δεδομένα.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 280 ωρών (11 μονάδες ECTS).

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή ερευνητές που βρίσκονται στο στάδιο σχεδίασης μίας ερευνητικής εργασίας ή έχουν ήδη συλλέξει δεδομένα και χρειάζονται επιμόρφωση και επιστημονική καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσουν για να διεξάγουν επιτυχώς τη στατιστική ανάλυση και να καταγράψουν με σαφήνεια τα αποτελέσματά της στα πλαίσια μίας επιστημονικής δημοσίευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση μίας επιστημονικής έρευνας, η κατάδειξη των στατιστικών διεργασιών που την υποστηρίζουν, η υλοποίησή τους με εργαλεία ανοικτού κώδικα και η διεξοδική περιγραφή του ενδεδειγμένου τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων με το καθιερωμένο στυλ τεκμηρίωσης των πηγών που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA Style).

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στον στατιστικό γραμματισμό των συμμετεχόντων προσφέροντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες ανάγκες που απορρέουν από τις σπουδές τους όσο και στις αξιοσημείωτες ανάγκες της αγοράς εργασίας ως προς την δυνατότητα εξειδικευμένης εφαρμογής στατιστικών μεθόδων σε πραγματικά δεδομένα.

Ειδικότερα, οι δεξιότητες και οι στάσεις που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται σύνολα δεδομένων στην επαγγελματική τους καθημερινότητα, θα τους καταστήσουν ικανούς να δημιουργούν συνεκτικές στατιστικές αναφορές με επιστημονικά ορθό τρόπο και θα αναβαθμίσουν την δυνατότητά τους να προσαρμόζονται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η διδακτική προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα διευκολύνει την αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού των συμμετεχόντων, ενώ η ενθάρρυνση για επεξεργασία και ανάλυση δικών τους δεδομένων αποτελεί την καινοτομία του προγράμματος που αναμένεται να υποστηρίξει την ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς τους τη μέγιστη ωφέλεια από το πρόγραμμα.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 9 εκπαιδευτικές ενότητες όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Ενότητα 1. Το οικοσύστημα των επιστημονικών δημοσιεύσεων

1.1 Η ανάγκη της επικοινωνίας στην επιστήμη.

1.2 Κατηγορίες ερευνητικών άρθρων.

1.3 Δομή και περιεχόμενο ενός άρθρου.

1.4 Είδη βιβλιογραφικών πηγών.

1.5 Αναζήτηση στις πηγές.

1.6 Διαχείριση αναφορών με το λογισμικό Mendeley.

Ενότητα 2. Αναγνώριση και εντοπισμός ερευνητικού κενού

2.1 Ταξινόμηση ευρημάτων και αναγνώριση ερευνητικού κενού.

2.2 Η προσέγγιση PICO(T)

2.3 Αξιολόγηση ενός ερευνητικού ερωτήματος

2.4 Η έννοια της διαμεσολάβησης και της ρύθμισης μεταξύ μεταβλητών.

2.5 Διαμόρφωση ερευνητικών και στατιστικών υποθέσεων.

Ενότητα 3. Διαδικασία συγγραφής και τυπική δομή μίας επιστημονικής εργασίας

3.1 Επιλογή εργαλείων συλλογής δεδομένων.

3.2 Καθορισμός πληθυσμού και εξεταζόμενου δείγματος.

3.3 Σχεδιασμός εργαλείων και συλλογή δεδομένων.

3.4 Τυπική δομή επιστημονικής εργασίας.

3.5 Πρώτο τμήμα επιστημονικής εργασίας.

3.6 Βιβλιογραφική επισκόπηση.

3.7 Μεθοδολογία έρευνας.

3.8 Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων.

3.9 Παράθεση συμπερασμάτων και προτάσεων.

Ενότητα 4. Βασικές διεργασίες στην R, το R Studio και το R Commander

4.1 Εγκατάσταση γλώσσας R και  R Studio.

4.2. Διαμόρφωση επιφάνειας εργασίας R Studio.

4.3. Εγκατάσταση βιβλιοθηκών συναρτήσεων R από το R Studio.

4.4. Εγκατάσταση και περιγραφή βιβλιοθήκης Rcommander.

4.5. Εισαγωγή δεδομένων στην R.

4.6. Αποθήκευση περιβάλλοντος εργασίας.

Ενότητα 5. Περιγραφική Στατιστική με τη γλώσσα R

5.1. Περιγραφικά στατιστικά και διαγράμματα ποιοτικών μεταβλητών με τη γλώσσα R.

5.2. Περιγραφικά στατιστικά και διαγράμματα ποσοτικών μεταβλητών με τη γλώσσα R.

5.3 Παρουσίαση περιγραφικών στατιστικών σε επιστημονική εργασία σύμφωνα με τη μορφή APA.

Ενότητα 6. Επαγωγική Στατιστική με τη γλώσσα R

6.1. Δοκιμασία χ2 ως έλεγχος ομοιογένειας.

6.2. Δοκιμασία χ2 ως έλεγχος ανεξαρτησίας.

6.3. Δοκιμασία Student (t – test) για ένα δείγμα.

6.4. Δοκιμασία Student (t – test) για δύο ανεξάρτητα δείγματα.

6.5. Δοκιμασία Student (t – test) για ζευγαρωτές παρατηρήσεις.

6.6 Παρουσίαση δοκιμασιών χ2 και t – test σύμφωνα με τη μορφή APA.

Ενότητα 7. Γραμμική Παλινδρόμηση με τη γλώσσα R

7.1. Περιγράφοντας τη γραμμικότητα της σχέσης δύο συνεχών μεταβλητών με το συντελεστή συσχέτισης Pearson.

7.2. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Simple Linear Regression).

7.3. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression).

7.4 Παρουσίαση γραμμικής παλινδρόμησης σύμφωνα με τη μορφή APA.

7.5. Λογιστική Παλινδρόμηση (Binomial Logistic Regression).

7.6 Παρουσίαση λογιστικής παλινδρόμησης σύμφωνα με τη μορφή APA.

Ενότητα 8. Ανάλυση Διακύμανσης με τη γλώσσα R

8.1 Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα (1-way ANOVA).

8.2. Ανάλυση Διακύμανσης με δύο παράγοντες (2-way ANOVA).

8.3. Ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

8.4. Ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA).

8.5 Παρουσίαση ανάλυσης διακύμανσης σύμφωνα με τη μορφή APA.

Ενότητα 9. Ερευνητική Εργασία

9.1 Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων.

9.2 Ερευνητική εργασία.

Ο εκπαιδευόμενος θα αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την ανάλυση ενός          πρωτότυπου συνόλου δεδομένων και την καταγραφή των συμπερασμάτων σε                δόκιμη μορφή επιστημονικού άρθρου. Το σύνολο δεδομένων είναι δυνατόν να      προέρχεται από έρευνα που διεξάγει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια των σπουδών                 του ή της εν γένει ερευνητικής   του δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της          διαδικασίας θα υπάρχει συνεχής εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη και            καθοδήγηση.

Οι 9 ενότητες του προγράμματος προβλέπεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το  πρόγραμμα που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

αα Ημερομηνίες Διάρκεια Θεματική ενότητα
1 20 έως 26 Φεβρουαρίου 2023 1 εβδομάδα 1η
2 27 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2023 1 εβδομάδα 2η
3 6 έως 12 Μαρτίου 2023 1 εβδομάδα 3η
4 13 έως 19 Μαρτίου 2023 1 εβδομάδα 4η
5 20 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2023 2 εβδομάδες 5η
6 3 έως 9 Απριλίου 2023 1 εβδομάδα 6η  (1ο μέρος)(1)
7 24 έως 30 Απριλίου 2023 1 εβδομάδα 6η  (2ο μέρος)(1)
8 1 έως 14 Μαΐου 2023 2 εβδομάδες 7η 
9 15 έως 28 Μαΐου 2023 2 εβδομάδες 8η
10 29 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2023 2 εβδομάδες 9η
Συνολική διάρκεια 14 εβδομάδες
(1) Το Πάσχα του 2023 θα εορταστεί στις 16 Απριλίου και το πρόγραμμα δεν θα έχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκείνη την περίοδο. Η 6η ενότητα (Επαγωγική Στατιστική με τη γλώσσα R) διαρκεί δύο εβδομάδες από τις οποίες η πρώτη θα πραγματοποιηθεί πριν από τις διακοπές του Πάσχα (2 έως 9 Απριλίου 2023) και η δεύτερη μετά (24 έως 30 Απριλίου 2023).

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  1. Χρήστος Σχοινάς, Καθηγητής τμήματος ΗΜ/ΜΥ, Δ.Π.Θ.
  2. Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. τμήματος ΗΜ/ΜΥ Δ.Π.Θ.

Μεθοδολογία και τόπος υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση. Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν στην έναρξη του προγράμματος ύστερα από διερεύνηση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων ενώ το υλικό της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ενότητας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από παρουσιάσεις και σημειώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, θα διατίθεται συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η δεύτερη και τρίτη δόση αναμένεται να καταβληθεί πριν την έναρξη της 5ης και της 7ης ενότητας αντίστοιχα. Η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιηθεί σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση επί των τελών συμμετοχής σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Έκπτωση Τέλος συμμετοχής Δόσεις
1 2 3
Κανονικό τέλος 300 € 100 € 100 € 100 €
Υπάλληλοι Δ.Π.Θ. 10% 270 € 100 € 90 € 80 €
Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Βεβαίωση φοίτησης) 20% 240 € 80 € 80 € 80 €
Μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 20% 240 € 80 € 80 € 80 €
Άνεργοι (κάρτα ανεργίας) 30% 210 € 80 € 70 € 60 €

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 45. Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που έχουν ή θα αποκτήσουν την ανάγκη ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 6/12/2022.

Καταληκτική ημερομηνία: 03/02/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενός υποψηφίου απαιτείται η υποβολή αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας, απολυτήριο Λυκείου και αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας από οποιονδήποτε φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση συμπερίληψης σε εκπτωτική κατηγορία απαιτείται η πρόσθετη υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού:

  • Άνεργοι : Κάρτα ανεργίας.
  • Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές: Βεβαίωση φοίτησης.
  • Υπάλληλοι του ΔΠΘ: Σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Επαμεινώνδα Διαμαντόπουλο στα τηλέφωνα 2541079757, 6944683327 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση epdiaman@ee.duth.gr.

Ιστοσελίδα αναφοράς: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087480416136