Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα» από 31/01/2021 έως 14/03/2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του  Δ.Π.Θ. κα Μαρία Πεμπετζόγλου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού όλων των Όπλων και Σωμάτων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο/η επιμορφούμενος/η αποκτά:

Γνωστικές δεξιότητες:

1. Θα γνωρίσει και θα εξοικειωθεί με βασικές έννοιες, όπως μετανάστης, πρόσφυγας, και την διάκριση αυτών.

2. Θα κατανοήσει τους μηχανισμούς προστασίας και τα βασικά δικαιώματα κάθε ομάδας και τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών έναντι κάθε μιας απ’ αυτές.

2. Θα αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στη συλλογή, ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση πληροφοριών για την διευθέτηση των εξωτερικών συνόρων καθώς την λειτουργία της Frontex.

3. Θα αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές, και έννοιες αναφορικά με το νέο υπό διαμόρφωση διεθνές σύστημα με έμφαση στην επίτευξη περιφερειακών ισορροπιών  ισχύος και την αντανάκλαση σε Ευρώπη, Ελλάδα και Τουρκία, καθώς επίσης τις πολιτικές που θα κληθεί να διαμορφώσει η ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση και του ρόλου της  Ελλάδας ως κράτος πρώτης γραμμής.

 

Ψυχοκινητικές δεξιότητες:                                

1. Θα είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις αλλαγές στην τρέχουσα μεταναστευτική πραγματικότητα και να τις παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο στην ομάδα ενδιαφέροντος, στην ομάδα-στόχο.

2. Θα καλλιεργήσει δεξιότητες αλλά και ενσυναίσθησης προκειμένου να μπορεί να αντιλαμβάνεται αποτελεσματικά τις κοινωνιολογικές διαστάσεις της προσφυγικής μετανάστευσης

 

Συμπεριφορές/Στάσεις:

1. Θα γνωρίσει τις βασικές νομικές υποχρεώσεις των ελληνικών αρχών που αφορούν στην προσφυγική προστασία.

2. Θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων πρακτικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου.

3. Θα συνειδητοποιήσει τη σημασία κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

4. Θα κατανοήσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΚΟ.

5. Θα εμπεδώσει τη μεθοδολογία αφετηρίας ως προς τις πολιτικές που θα κληθεί να διαμορφώσει η ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση και του ρόλου της  Ελλάδας ως κράτος πρώτης γραμμής

6. Θα γνωρίσει τη δράση της Frontex απέναντι σε μεταναστευτικές ροές.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 44 ωρών που αντιστοιχούν σε 5 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της σύγχρονης μετανάστευσης και του προσφυγικού, με στόχο να αποσαφηνίσει έννοιες και διαστάσεις του φαινομένου και των πολιτικών που ασκούνται για τη διαχείρισή του. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πρακτικά τα επιστημονικά εργαλεία και τις γνώσεις που προσφέρονται, προκειμένου να χειριστούν αποτελεσματικά ζητήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους.

 

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται αναφορικά με την μετανάστευση είναι κατά πόσο η διεύρυνση θα οδηγήσει σε μια ‘οργανωμένη μετακίνηση’ προς τη Δύση, η οποία θα δημιουργούσε σοβαρές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στις χώρες προορισμού της Δυτικής Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό έχει τεθεί ως άμεσος στόχος η ενίσχυση των χωρών της διεύρυνσης, τόσο όσον αφορά στις πολιτικές, θεσμικές και διοικητικές τους διαδικασίες, όσο και αναφορικά με την ενίσχυση του οικονομικού τους υπόβαθρου, ώστε να είναι σε θέση να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους στα γεωγραφικά τους όρια. Επιπροσθέτως, μια πλήρης αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου, που θα περιλαμβάνει όλες τις προαναφερόμενες παραμέτρους, δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη της τις ‘βέλτιστες πρακτικές’ που συνθέτουν τη σύγχρονη απάντηση στη διαχείριση μιας σειράς ζητημάτων στη σύγχρονη θεωρία και εφαρμογή των πολιτικών. Στο χώρο της μεταναστευτικής πολιτικής, οι πρακτικές αυτές σαφώς και θα καθορίζονται με βάση την σχετική παράδοση του κάθε κράτους-μέλους, όμως σήμερα κυριαρχεί η τάση να οριοθετούνται από τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, δεδομένου ότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που, από την φύση του, δεν μπορεί να περιοριστεί γεωγραφικά ή να οριοθετηθεί αποκλειστικά με τοπικούς ή εθνικούς προσανατολισμούς. Βεβαίως, θα καθορίζονται και από τις εθνικές πολιτικές, οι οποίες αποτελούν ενδείξεις και προθέσεις των επιμέρους κοινωνιών, είτε αυτές αντιμετωπίζουν εισροή μεταναστών είτε αποτελούν τους τόπους καταγωγής τους. Σημαντικός, τέλος, όσον αφορά στον προσδιορισμό των πρακτικών αυτών, είναι και ο ρόλος των ΜΚΟ, των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων, των εθελοντικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων, αφού αυτοί διαδραματίζουν τον ρόλο των διαμεσολαβητών μεταξύ των μεταναστών, ως υποκειμένων, και της κοινωνίας υποδοχής και άρα προσεγγίζουν το ζήτημα από μια καθαρά πραγματική και πρακτική άποψη.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δέκα θεματικές ενότητες, διάρκειας 3-6 ωρών η καθεμία (συνολικά 44 ώρες), τις εξής:

1.Μετανάστες/ αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες: Εννοιολογικές διακρίσεις και προστατευτικό  πλαίσιο.
2. α) Η οικονομική και γεωγραφική διάσταση της μετανάστευσης

β) Δομές και Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Προγραμμάτων

3. Γεωπολιτικές διαστάσεις της προσφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης:

α) Ο ρόλος της Ε.Ε.

β) Επιδράσεις στην εξωτερική πολιτική και Ελληνική ασφάλεια

4. Ανθρωπολογικές διαστάσεις της προσφυγικής μετανάστευσης
5. Κοινωνιολογικές διαστάσεις της προσφυγικής μετανάστευσης: Οι επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία.
6. Τομείς και διαδικασίες παροχής προστασίας στην πράξη – από την πρώτη υποδοχή έως την ένταξη: Ο ρόλος των Μ.Κ.Ο.
7. Η εγκληματοποίηση και ασφαλειοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής
8. Μετανάστευση και θυματοποίηση: η Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων και η αρχή της μη-επαναπροώθησης
9. Ειδικές ανάγκες προστασίας ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία (ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας, εμπορίας ανθρώπων κ.ά.)
10. Η δράση της Frontex

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ και καταξιωμένοι/ες επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο γνωστικό αντικείμενο των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσής σε ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον πολυδιάστασης και εικονικής ηλεκτρονικής τάξης, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους αξιοσημείωτα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας. Υλοποιείται με βάση τις ενδεδειγμένες πρακτικές της σύγχρονης εκπαίδευσης (διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης μέσω video/audio conference, ή και ανταλλαγή αρχείων, χρήση ηλεκτρονικού πίνακα κ.ά. σε πραγματικό χρόνο). Με την αρωγή των οδηγών μελέτης και των χρονοδιαγραμμάτων και πρωτίστως μέσω της αλληλεπίδρασής της με την ασύγχρονη εκπαίδευση (αυτόνομης, ημιαυτόνομης και συνεργαζόμενης), κάθε σύγχρονη συνεδρία θα συνεχίζεται σε μη πραγματικό χρόνο με ασύγχρονο τρόπο, προκειμένου να διευρύνονται τα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας των εκπαιδευομένων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα συμμετέχουν σε διαδικασία εξ αποστάσεως εξέτασης προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος ανέρχεται στα 180 € ανά συμμετέχοντα. Το ποσόν αυτό μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 90 €, την πρώτη μέχρι 20/1/2021 σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη μέχρι 30/1/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και προσωπικό email

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:     09/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία:         17/01/2021

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr όπου θα επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης (https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)         Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)         Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και ότι διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και προσωπικό email

3)         Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών

4)           Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Παρασκευή Τσινασλανίδου, τηλεφωνικώς, ώρες 12:00-14:00, στο 6978989475, ή με email στο ptsinasl@sp.duth.gr ή voulatsinaslanidou@outlook.com