Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», » από 15/05/2020 έως 31/07/2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Βλάδο Χάρη, Διδάσκοντα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Πρόγραμμα απευθύνετα σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών, όπως και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:
– Σφαιρική κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής διοίκησης και του ρόλου που αυτή διαδραματίζει στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
– Ολοκληρωμένη αντίληψη των μεθόδων συστηματικής διαχείρισης όλων των πλευρών μιας σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης.
– Τα αναγκαία αναλυτικά εφόδια που του επιτρέπουν την κατανόηση του σύγχρονου μάνατζμεντ ως κρίσιμου κόμβου για την άρθρωση της καινοτομίας (σε συνδυασμό με την στρατηγική και την τεχνολογία).
– Μία συστηματοποιημένη οπτική στα σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την συνολική διαχείριση των προκλήσεων, ευκαιριών και απειλών, που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα.

Σκοποί

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να αναπτύξει τις αναλυτικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων στις διαδικασίες του σύγχρονου μάνατζμεντ, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
– Η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στην χάραξη, υλοποίηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοίκησης των επιχειρήσεων μικρομεσαίου μεγέθους.
– Η εξοικείωση τους με την συστηματική ανάλυση του εξελισσόμενου εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχή λήψη διαχειριστικών αποφάσεων, καθώς δίνει την δυνατότητα για την διακρίβωση των δυνατών και αδύνατων σημείων και εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών της επιχείρησης (εξελικτική ανάλυση SWOT).

Αναγκαιότητα – Kαινοτομία

Το πρόγραμμα «Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι καινοτόμο υπό την έννοια ότι προσφέρει ένα σύγχρονο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο αντίληψης της διαχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα χρήσιμο μάλιστα καθώς στην τρέχουσα κρίση και αναδιάρθρωση της παγκοσμιοποίησης, όπου οι μεταβολές είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής μας συμβίωσης, η ανταγωνιστική προσαρμογή μίας οποιασδήποτε επιχείρησης καθίσταται αυξανόμενα πολύπλοκη.

Το σύγχρονο μάνατζμεντ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλείται να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας λύσεις αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλαδικού και χωρικού προσδιορισμού. Η εμπέδωση της αντίληψης ότι και η μικρομεσαία επιχείρηση (και συνήθως η οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση, για την περίπτωση της Ελλάδας) οφείλει να συστηματοποιεί την γνώση και την δράση της, είναι ακόμη μία συμβολή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Δομή

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 διδακτικές εβδομάδες/ενότητες:

Το πρόγραμμα λαμβάνει τρεις (3) μονάδες στην κλίμακα ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα μαθημάτων:

1ο Μάθημα
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
2ο Μάθημα
i) Εισαγωγή στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα
ii) Η δυναμική της επιχειρηματικότητας και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
3ο Μάθημα
i) Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η δυναμική της παγκοσμιοποίησης
ii) Το εσωτερικό περιβάλλον και το τρίγωνο Stra.Tech.Man της επιχείρησης
4ο Μάθημα
Δυνατά και αδύνατα σημεία, απειλές και ευκαιρίες και χάραξη της στρατηγικής
5ο Μάθημα
i) H στρατηγική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
ii) Η τεχνολογική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
iii) Η διαχειριστική ανάλυση και σύνθεση της επιχείρησης
6ο Μάθημα
Η διεκδίκηση της καινοτομίας και η δυναμική Stra.Tech.Man της επιχείρησης
7ο Μάθημα
Άρθρωση επιχειρηματικού πλάνου: Η περίπτωση των νεοφυών επιχειρήσεων
8ο Μάθημα
i) Το πλάνο μάρκετινγκ και η εμπορική δραστηριοποίηση της επιχείρησης
ii) Το χρηματοοικονομικό πλάνο και η χρηματοδότηση της επιχείρησης
iii) Ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης
9ο Μάθημα
Παρουσίαση των ζητουμένων της εργασίας του μαθήματος
10ο Μάθημα
Επίλυση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα της εργασίας του μαθήματος
11ο Μάθημα
Παρουσίαση των εργασιών και ανατροφοδότηση

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 33 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2,5 μηνών, με 3 ECTS.
Σε περίπτωση μόνο επιτυχούς παρακολούθησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τόπος Υλοποίηση

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας e-Class.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθ’ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει 11 διδακτικές εβδομάδες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Αφού πραγματοποιηθεί η γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και η παρουσίαση των στόχων του μαθήματος στην εισαγωγική εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης, το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό και πακέτα διαφανειών για τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Έπειτα από το πέρας της 8ης διδακτικής εβδομάδας, ο εκπαιδευτής αναθέτει στους εκπαιδευόμενους μία τελική εργασία σχετική με το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί. Στην 11η διδακτική εβδομάδα γίνεται η κατάθεση και η παρουσίαση της εργασίας, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την τελική επίδοση.

Όλες οι τηλεδιασκέψεις (οι οποίες γίνονται στις διδακτικές εβδομάδες 1, 9, 10, και 11) βιντεοσκοπούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μάθημα μπορεί να είναι και αμιγώς ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς ο συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο του υλικού με ευέλικτο τρόπο και με τον δικό του ρυθμό.

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι εξής:
Δρ. Βλάδος Χάρης, Διδάσκων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Χατζηνικολάου Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Κατιμερτζόπουλος Φώτιος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Κόστος συμμετοχής

330 €

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
– Απολυτήριο Λυκείου.
– Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου.

Επιθυμητές γνώσεις:
– Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
– Βασικές γνώσεις της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης.

Ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος αποστέλλει ένα βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από αντίγραφα πτυχίων και συστατικές επιστολές όπου αυτό είναι εφικτό) τα οποία εξετάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για να εγκρίνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 05/05/2020
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr , επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα είναι:
1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
3) Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, και συστατικές επιστολές (όπου αυτό είναι εφικτό).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Χατζηνικολάου Δημοσθένη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-19:00, στο 6938299143, ή με email στο dimchatz@econ.duth.gr.