Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Νερό, αειφορία & επιχειρηματικότητα: δεξιότητες & θέσεις εργασίας»

από 10 Φεβρουαρίου 2021 έως 10 Μαίου 2021 με Ε.Υ. την Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κα Ιφιγένεια Κάγκαλου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Στελέχη ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ

– Στελέχη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

– Στελέχη δημοσίων υπηρεσιών σχετιζόμενων με το αντικείμενο των υδάτων.

– Αποφοίτους Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχ/κών Περιβάλλοντος, Μηχ/κών Παραγωγής και Διοίκησης και ευρύτερα αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής .

– Μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχ/κών Περιβάλλοντος Μηχ/κών Παραγωγής και Διοίκησης και ευρύτερα Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής.

– Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

– Εκπαιδευτικούς μη- τυπικής εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο εκπαιδευόμενος αποκτά:

Ικανότητα στην αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριών, συλλογή δεδομένων, διεπιστημονική ανάλυση δεδομένων στους τομείς που σχετίζονται με το νερό. Επικαιροποίηση γνώσεων σε σχέση με δράσεις Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, ταυτοποίηση πληροφορίας ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές διεθνών Οργανισμών (ΟΟΣΑ, UNESCO, EC) σχετικά με την πολιτική του νερού. Ικανότητα ανάληψης ευθύνης στην εξεύρεση οικονομικών πόρων, επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την «πράσινη» επιχειρηματικότητα και τις επιστημονικές –τεχνολογικές δυνατότητες της «μπλέ» ανάπτυξης. Καθοδήγηση και συμβουλευτική για την υποβολή προτάσεων για διεθνείς διαγωνισμούς σε διάφορους τομείς του συμπλέγματος «νερό- εργασία». Αξιοποίηση των γνώσεων για την διαμόρφωση νοοτροπίας για την πράσινη οικονομία, την αειφόρο χρήση του νερού, την εξεύρεση κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών. Εξοικείωση με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις για την διακυβέρνηση του νερού και της έξυπνης πολιτικής στο νερό στην μετά-Covid εποχή. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επικαιροποίηση στοιχείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 155 ωρών που αντιστοιχούν σε 6 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS, 3μηνης διάρκειας με τίτλο «Νερό, αειφορία & επιχειρηματικότητα: δεξιότητες & θέσεις εργασίας».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην «ατζέντα του νερού» η οποία προβλέπει ένα σετ τεχνικών και θεσμικών εργαλείων για την μόχλευση κεφαλαίων και για την δημιουργία απασχόλησης εστιάζοντας σε 4 προτεραιότητες: 1. Νερό, τροφή και οικοσυστήματα, 2. Νερό, απασχόληση και μετανάστευση, 3. Υγιεινή-υγειονομικές συνθήκες του νερού και 4. Νερό και κλιματική αλλαγή.

Οι στρατηγικοί πυλώνες του προγράμματος είναι :

–              Η ολοκληρωμένη γνώση σε τομείς που σχετίζονται με το νερό

–              Η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών

–              Η τεχνική κατάρτιση στην πολιτική του νερού

–              Η ανάδειξη των κοινών ωφελειών μεταξύ των χρηστών του νερού και των εμπλεκομένων φορέων.

–              Η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην συνεργασία στους επιμέρους τομείς του νερού.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Πλήθος εργασιακών θέσεων στην παγκόσμια αγορά εξαρτώνται από το νερό . Έχει καταγραφεί η αναλογία 3 στις 4 εργασιακές θέσεις παγκοσμίως εξαρτώνται από το νερό ενώ προβλέπεται η δημιουργία 50 εκατ. Θέσεων εργασίας την επόμενη δεκαετία στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στην Μεσόγειο. Εκτιμάται ότι η παρούσα χρονική περίοδος είναι κατάλληλη για αύξηση των επενδύσεων στην προστασία και υγιεινή των υδατικών πόρων , στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων υδ. Οικοσυστημάτων.

Ιδιαίτερα για την Μεσόγειο, με την αυξανόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα, την κλιματική κρίση προβλέπεται «υδατική φτώχεια» για πάνω απο180εκατ. πληθυσμό η αναγκαιότητα για απασχόληση στον τομέα του νερού με προσήλωση στις αρχές της αειφορίας είναι επιβεβλημένη.

Οι παρούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας , η αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που διαχειρίζεται ζητήματα νερού ( ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, Φορείς Προστατευόμενων περιοχών, Οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, παραγωγικοί φορείς ) καθιστούν το παρόν πρόγραμμα χρήσιμο τεχνολογικό «εργαλείο» . Κρίνεται ως αναγκαιότητα η ανάδειξη των υπηρεσιών νερού (water services) , η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην διαχείριση του νερού και στην αξιοποίηση των σχετικών κεφαλαίων.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 7 διακριτές εκπαιδευτικές ενότητες με ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης ενώ παρέχεται και η δυνατότητα συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 7 διακριτές εκπαιδευτικές ενότητες με ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης ενώ παρέχεται και η δυνατότητα συμβουλευτικής.

ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές ώρες /μάθημα
1.       ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Θεματικές Ενότητες:

a. Σύμπλεγμα νερό-εργασία

b. κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις

 10
2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Θεματικές Ενότητες:

a.  Οικολογική κατάσταση σε ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

b.  Πιέσεις και απειλές

 10

5

5

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Θεματικές Ενότητες:

a.  Οικονομία, εξαρτώμενες δουλειές σε νερά & Απόβλητα

b. Τιμολογιακή πολιτική & κοστολόγηση

c.  Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, SDG goals & ανθεκτικότητα

 25

5

10

10

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεματικές Ενότητες:

a.  Παγκόσμιες τάσεις

b.  ICT εργαλεία

10

5

5

5. ΜΠΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεματικές Ενότητες:

a. Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική

b. Αλιεία και κλιματική αλλαγή

c.   Οικοσυστημική διαχείριση και σχεδιασμός

10

(3)

(3)

(4)

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Θεματικές Ενότητες:

a.  Επιστημονική- Τεχνολογική καινοτομία στον τομέα του νερού

b.  Μεθοδολογικά εργαλεία

10

3

7

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΡΟΥ

Θεματικές Ενότητες:

a. Πολιτική για το νερό, χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί- Green Deal

b. Ευκαιρίες για Γυναικεία επιχειρηματικότητα

c.   Νερό – Ανθρώπινα δικαιώματα – Μετανάστευση

d. Η «έξυπνη» κοινωνία στα θέματα νερού στην μετά- covid 19 εποχή

e. Σχεδιασμός Πολιτικής: Governance- Leadership- Stewardship

35

(5)

(5)

(5)

(10)

(10)

 

Εκπαιδευτές

Η Δρ. Ιφιγένεια Κάγκαλου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Προστασία υδατίνου περιβάλλοντος & Οικολογία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ.

Ο Χρήστος Ακράτος, Δρ. Τμήματος Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. με κατεύθυνση οικολογικής μηχανικής, υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και υγρών αποβλήτων».

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Δρ.Αθανάσιος Τσίκληρας σπούδασε Περιβαλλοντική Βιολογία (BSc), Ωκεανογραφία (MSc, University of Southampton) και Αλιευτική Βιολογία (PhD, ΑΠΘ).

Η Δρ. Πολυξένη (Τζένη) Παγγέ υπηρετεί στη βαθμίδα του Καθηγητή στο ΠΤΝ (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα”.

Ο Δρ. Διονύσης Π. Λατινόπουλος (Γεωπόνος Α.Π.Θ. με κατεύθυνση αγροτική οικονομία, MSc in Εnvironmental Economics – University College London , Δρ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.) υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων».

Ο Λατινόπουλος Σ. Διονύσιος είναι Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ σε θέματα Οικοϋδρολογίας και Διαχείρισης Υδάτων, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και αριστούχος κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης «Εκτίμηση Οικολογικής Ποιότητας και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής» των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Θα υλοποιηθεί με αποκλειστικά εξ’αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία. Για την εξ’αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία τα εργαλεία τηλεκπαίδευσης είναι οι πλατφόρμες skype for business και zoom. Για την ασύγχρονη χρησιμοποιείται η πλατφόρμα του e class έτσι ώστε να προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ιστοχώρος επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

Θα διατεθεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και συγκεκριμένα: παρουσιάσεις ppt, τεχνικά κείμενα (documents), επιστημονικά άρθρα, σχετικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά βιβλία. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά σε κάθε διδακτική ενότητα.

Για την διασφάλιση της προόδου των εκπαιδευομένων στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα υποβάλλονται σε quiz ερωτήσεων. Τα κουίζ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και απαιτούν 80% επιτυχία (ο κάθε σπουδαστής μπορεί να δοκιμάζεται στο κάθε κουίζ όσες φορές χρειάζεται με διαφορετικές ερωτήσεις μέχρι να επιτύχει). Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται παρουσίαση ενός θέματος το οποίο έχει αναληφθεί στη διάρκεια του προγράμματος υπό τύπο- προφορικής ανακοίνωσης (15 λεπτά).

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως υλοποίηση του προγράμματος έχοντας ως φυσικό τόπο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (γραμματεία και μέσα τηλεκπαίδευσης).

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 285 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 142,5 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη πριν την έναρξη της τρίτης ενότητας μαθημάτων  .Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Προβλέπεται εκπτωτική πολιτική για ορισμένες κατηγορίες (σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότεροι από ένας λόγοι εκπτωτικής πολιτικής, χρησιμοποιείται ο λόγος με την μεγαλύτερη έκπτωση και όχι αθροιστικά):

– Άνεργοι          20% [Τελικό ποσό: 228€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 114 €]

– Πολύτεκνοι          20% [Τελικό ποσό: 228€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 114 €]

-Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα 10% [Τελικό ποσό: 256,5€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 128,25 €]

-Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ.  20% [Τελικό ποσό: 228€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 114 €]

-Ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων 20% [Τελικό ποσό: 228€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 114 €]

-Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος  10% [Τελικό ποσό: 256,5€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 128,25 €]

-Άτομα με ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ 20% [Τελικό ποσό: 228€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 114 €]

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπ’όψιν:

  1. Η συνάφεια του τίτλου σπουδών με τα θέματα του νερού
  2. Η εργασιακή & επαγγελματική εμπειρία σε θέματα νερού
  3. Η στοιχειοθέτηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για την παρακολούθηση του προγράμματος ( στην σχ. Αίτηση)

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Ως έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2020 και ως καταληκτική ημερομηνία η 20η Ιανουαρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr, όπου θα επιλέγεται το πεδίο «Υποβολή Αίτησης».

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)            Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)            Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3)            Βεβαίωση ή άλλο δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί λόγους για εκπτωτική πολιτική.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διονύσιο Λατινόπουλο (γραμματεία), τηλεφωνικώς από τις 10:00 ως τις 13:00 όλες τις εργάσιμες στο 6972863120, ή με email στο dlatinop@civil.duth.gr