• Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:«ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ» από 6/3/2021 έως 19/5/2021, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Αξιωματικούς (μέχρι και τον βαθμό του Ταγματάρχη) και Μόνιμους Υπαξιωματικούς του Δ΄ Σώματος Στρατού.Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 40 ωρών που αντιστοιχούν σε 4 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση, η κατάρτιση και κατανόηση των βασικών εννοιών του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων από τα στελέχη των μονάδων του Δ΄ Σώματος Στρατού, προκειμένου η συμπεριφορά τους κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο ή επιχειρήσεων εσωτερικής ασφάλειας να εμπίπτει στο πλαίσιο της νομιμότητας. Το Σεμινάριο θα συμβάλλει στη διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας με βάση τις Τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης (1949) και τα Δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα (1977) στα οποία η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Επίσης, θα καλυφθεί ένα σοβαρό κενό στην κατάρτιση των στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας της έλλειψης Γενικού Στρατιωτικού Εγχειριδίου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για το Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων και της μη-διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Το Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων αποτελεί κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, αντικείμενο του οποίου είναι η προστασία προσώπων και η διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη διάρκεια μιας ένοπλης σύρραξης διεθνούς ή μη-διεθνούς χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους κανόνες διεθνούς δικαίου (εθιμικού και σε διεθνείς συνθήκες) που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης (στόχευση, στρατιωτικοί στόχοι, μέσα και μέθοδοι διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων), σε περιοχές υπό στρατιωτική κατοχή και την προστασία προσώπων που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες είτε διότι είναι άμαχοι (δεν αποτελούν μαχητές) είτε διότι είναι μαχητές που έχουν τεθεί εκτός μάχης (τραυματίες, ασθενείς, ναυαγοί και Αιχμάλωτοι Πολέμου). Ο συγκεκριμένος κλάδος του διεθνούς δικαίου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τις Ένοπλες Δυνάμεις και την κύρια αποστολή τους. Επομένως η γνώση του είναι απαραίτητη έτσι ώστε η συμπεριφορά των μελών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη διάρκεια μιας ένοπλης σύρραξης να είναι σύννομη. Η συνειδητοποίηση ότι η διεξαγωγή των ενόπλων συρράξεων υπόκειται σε κανόνες είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενστερνίζονται τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η διεθνής ευθύνη της χώρας και η ατομική ποινική ευθύνη κάθε στελέχους για εγκλήματα πολέμου. Επιπλέον, η συμπεριφορά των ενόπλων δυνάμεων οποιουδήποτε Κράτους στη διάρκεια ένοπλης σύρραξης σύμφωνα με τη νομιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί απόδειξη της έξωθεν καλής μαρτυρίας προς τη διεθνή κοινότητα.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 10 θεματικές ενότητες και Αξιολόγηση.

1) Εισαγωγή στο Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων

2) Ένταξη του Δικαίου στις Στρατιωτικές Επιχειρήσεις –Βασική Ορολογία και Ορισμοί

3) Διεξαγωγή Στρατιωτικών Επιχειρήσεων – Μέρος Α (κοινά χαρακτηριστικά του δικαίου που εφαρμόζεται σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις)

4) Διεξαγωγή Στρατιωτικών Επιχειρήσεων – Μέρος Β (το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επίθεση, άμυνα, πολιορκία και ελιγμούς στο πεδίο της μάχης)

5) Μέσα Διεξαγωγής Επιχειρήσεων: Όπλα

6) Επιχειρήσεις Υποστήριξης, Εφοδιασμού, Εκκένωσης (τραυματιών και ασθενών) – Προστασία Αιχμαλώτων Πολέμου

7) Πολεμική / Στρατιωτική Κατοχή

8) Μη-Διεθνείς Ένοπλες Συρράξεις

9) Ευθύνη Διοικητών

10) Επιχειρήσεις Εσωτερικής Ασφάλειας

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Α) Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, εξειδικευμένοι στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων. Β) Μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Γ) Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι Νομικοί Σύμβουλοι, υποψήφιοι διδάκτορες της Νομικής Σχολής ΔΠΘ ή απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών «Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» της κατεύθυνσης Δικαίου Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων, της Νομικής Σχολής ΔΠΘ.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

1) Διαδικτυακά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία διδάσκοντος και 2) Με δια ζώσης διδασκαλία. Σε περίπτωση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης η διδασκαλία θα γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιείται με την μορφή συνδιδασκαλίας δύο ή τριών διδασκόντων. Η διδασκαλία θα είναι δια-δραστική και θα πραγματοποιείται με βάση πρακτικά θέματα ή σενάρια τα οποία θα προετοιμάζουν οι εκπαιδευόμενοι και θα συζητούν στην διάρκεια του σεμιναρίου. Η προσέγγιση των θεματικών δεν θα είναι αυστηρά δογματική, αλλά κυρίως από επιχειρησιακή σκοπιά.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Στο κτίριο της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, σε αμφιθέατρο με εξοπλισμό προβολής power point το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας την Παρασκευή κατά τις ώρες 5-9 μμ. Εναλλακτικά θα πραγματοποιείται διδασκαλία εξ αποστάσεως .

Κόστος συμμετοχής

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 250,00€. Το ποσόν αυτό μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 125 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη μέχρι 06/04/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Α) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ)

Β) Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευομένων ξεπεράσει το μέγιστο αριθμό η επιλογή θα γίνει βάσει της ημερομηνίας και ακριβούς ώρας υποβολής της αίτησης.

Δ) Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβληθούν την ίδια ημερομηνία και ώρα θα γίνονται δεκτές.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:     18/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία:         18/02/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr όπου θα επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης (https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)         Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)         Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βάνα Τσιμπιρίδου, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή 10-12 πμ. στο 2531039516, ή με email στο vtsimpir@law.duth.gr