ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εισαγωγή νέων Μηχανικών στην διαδικασία δημόσιων έργων (σύνταξη τευχών–δημοπράτηση–διαγωνισμοί–επίβλεψη)» από 12/09/2022 έως 12/12/2022 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών κ. Ιωάννη Δόκα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νέους μηχανικούς ή φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών που ενδιαφέρονται να μάθουν την διαδικασία υλοποίησης ενός δημόσιου τεχνικού έργου από την αρχή μέχρι τέλους αλλά και σε μηχανικούς που θέλουν για πρώτη φορά να ασχοληθούν με τα δημόσια έργα.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης 146 ωρών που αντιστοιχούν σε 6 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων μηχανικών στην διαδικασία δημιουργίας τεχνικών έργων στο Δημόσιο, μέσα από το γραφειοκρατικό πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας και της ανάλυσης βήμα προς βήμα των σταδίων που υποχρεούται ο κάθε Φορέας να υλοποιήσει από τη αρχή μέχρι την ανάθεση και κατασκευή του έργου από την εργοληπτική επιχείρηση

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η εκπόνηση δημοσίων έργων στην χώρα μας αποτελεί ένα σύνθετο γρίφο λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, εξαιτίας της διαρκούς αλλαγής των νομοθετημάτων, αλλά και της φύσης της κατασκευής, η οποία απαιτεί πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και της ικανότητας του μηχανικού να επιλύει γρήγορα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πορεία του έργου. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιτυγχάνεται η εκπαίδευση των νέων μηχανικών, αλλά και των μηχανικών που θέλουν για πρώτη φορά να ασχοληθούν με τα δημόσια έργα, στις διαδικασίες εκπόνησης των έργων οι οποίες δεν διδάσκονται στα Πανεπιστήμια, ενώ ισχύουν στην αγορά εργασίας. Επίσης με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος ο μηχανικός παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί στις τρέχουσες τεχνολογικές προτεραιότητες και ανάγκες της αγοράς, να γίνει ανταγωνιστικός και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην κατασκευή δημοσίων έργων. Ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα, δια μέσου της ασύγχρονης εκπαίδευσης, να μελετήσει τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών όποια χρονική στιγμή της ημέρας το επιθυμεί χωρίς δέσμευση ωραρίου και να λύνει τις απορίες κατά την διάρκεια των ανακεφαλαιωτικών συμβουλευτικών συνεδριών από έμπειρους εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί χρόνια στον χώρο των δημοσίων έργων.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια και στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα γίνεται διαδικτυακή συνάντηση.

 • Ενότητα 1η : φάκελος δημόσιας σύμβασης  έργου (παράδειγμα)

σύνταξη μελέτης (μελετητής: η ίδια υπηρεσία), περιεχόμενο μελέτης, τεύχη δημοπράτησης, φάκελος δημόσιας σύμβασης  (έργου) στο ΕΣΗΔΗΣ

 • Ενότητα 2η : αναθέτουσα αρχή (παράδειγμα)

χρηματοδότηση – ανάληψη δαπάνης, τρόπος ανάθεσης (απευθείας, διαγωνισμός, διαπραγμάτευση, κλπ.), έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, δημοσίευση

 • Ενότητα 3η : απευθείας ανάθεση (παράδειγμα)

δημιουργία διαγωνισμού, αποσφράγιση – κατακύρωση

 • Ενότητα 4η : διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (παράδειγμα)

σχεδιασμός, δημοσίευση, υποβολή προσφοράς, αποσφράγιση – πρακτικό 1 διαγωνισμού, έγκριση πρακτικού 1, ενστάσεις επι πρακτικού 1, πρόσκληση υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – πρακτικό 2, έγκριση πρακτικού 2

ενστάσεις επι πρακτικού 2, πρόσκληση υπογραφής σύμβασης – σύμβαση

 • Ενότητα 5η : επίβλεψη του έργου (παράδειγμα)

χρονοδιάγραμμα, ΣΑΥ-ΦΑΥ, παρατάσεις ημερολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής αφάνων εργασιών (ΠΠΑΕ), ανεκτέλεστο, έλεγχος και ποιότητα υλικών & εξακρίβωση κόστους υλικών και εργασιών, ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, ειδικός απολογισμός-λογαριασμός, παραλαβή έργου προσωρινή-οριστική

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Καφούτης Γεώργιος Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός PhD, MSc, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ
 • Χατζηγιαννάκου Μαρία Μηχανικός Περιβάλλοντος προϊσταμένη τμήματος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Τοπείρου.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα γίνει εξ αποστάσεως με ασύγχρονη μέθοδο, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα γίνεται και μια διαδικτυακή συνάντηση. Θα χρησιμοποιηθούν οι πλατφόρμες Microsoft Teams, και eclass του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης μέσω διαδικτύου.

 

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

(90% Ασύγχρονη και 10% Σύγχρονη)

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200 €. Για διευκόλυνση των εκπαιδευομένων το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 100 €, την πρώτη κατά την εγγραφή σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, τη δεύτερη έως 30 Οκτωβρίου 2022 στον ίδιο λογαριασμό. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων  (Ορθή Επανάληψη στις 07/06/2022)

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 35.

Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων

α)Να είναι φοιτητής/τρια από το πρώτο έως και το τρίτο έτος σπουδών,

β) Να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Όταν ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ξεπεράσει τους 35 (μέγιστος αριθμός) θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

α) Για τους Διπλωματούχους-Πτυχιούχους

Χρόνια από την λήψη του πτυχίου – Βαρύτητα 50%:

 • Για 1 έτος: 3 μόρια
 • Για 2 έως και 3 έτη: 4 μόρια
 • Από 3 έτη και πάνω: 5 μόρια

β) Για τους φοιτητές/τριες – Βαρύτητα 30%:

Έτος εγγραφής στην Σχολή

 • 2018: 1 μόριο (σήμερα 4ο έτος)
 • 2017: 2 μόρια (σήμερα 5ο έτος)
 • 2016 και μικρότερο έτος εγγραφής : 3 μόρια (σήμερα 6ο έτος και άνω)

γ) διαδικτυακή συνέντευξη 20%

μέχρι 10 μόρια

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:

 • να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας ή
 • να είναι φοιτητές/τριες Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 27/05/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 25/08/2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΕΔΩ).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίο Μηχανικού

ή

 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας (για τους φοιτητές)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Γραμματέας Προγράμματος: Χαραλαμπίδου Σταυρούλα, τηλ. 2541079679, email: stcharal@civil.duth.gr.