Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο

Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία

με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ. κ. Μαρία Βεργέτη.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 450 ωρών. Εκτείνεται χρονικά σε εννέα μήνες, με εξ αποστάσεως μαθήματα από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους κάθε ειδικότητας και σε στελέχη Εκπαίδευσης και Διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προαπαιτούμενο για τους επιμορφωμένους είναι η βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 450 διδακτικών ωρών, διάρκειας 9 μηνών, με τίτλο «Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πιστοποιητικό παρέχει μοριοδότηση

 • δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019).
 • ενός (1) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με τον Νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021).

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη διαχείριση της ετερότητας στο σχολείο και στην κοινωνία. Εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση.

 

Αναγκαιότητα και Καινοτομία του Προγράμματος

Η αναγκαιότητα του Προγράμματος έγκειται στην εξοικείωση με την ετερότητα. Επιπλέον, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων (π.χ. οικονομική, υγειονομική, κρίση λόγω απώλειας κ.ά.) συνδέεται με την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων.

Η καινοτομία του Προγράμματος βασίζεται κυρίως στην ύπαρξη βιωματικών εργαστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολυμορφικό και πολυτροπικό, συνδυάζοντας λόγο, εικόνα, κίνηση. Επίσης, η πρωτοτυπία του Προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος σχεδιασμού, παρακολούθησης και εμπέδωσης των εργαστηρίων είναι διαδραστικός και εμπλέκει τους εκπαιδευομένους.

Δομή του προγράμματος

Α.  Οι τίτλοι των θεματικών ενοτήτων:

 • Σχολείο και Ετερότητα

(100 ώρες, 4 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS)

 • Διαχείριση κρίσεων στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο

(100 ώρες, 4 Πιστωτικές  Μονάδες/ECTS)

 • Εκπαιδευτική Πολιτική/Παιδαγωγική της Ένταξης

(100 ώρες, 4 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS)

 • Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα

(100 ώρες, 4 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS)

Β. Αξιολόγηση

 • Τελική αξιολόγηση

(50 ώρες, 2 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS)

Προβλέπεται επαναληπτική αξιολόγηση για όσους δεν συμπληρώσουν τα κριτήρια αξιολόγησης ένα μήνα μετά από τη λήξη του Προγράμματος.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Συμμετέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και Διδάκτορες.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης Προγράμματος

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τεχνικές ηλεκτρονικής μάθησης και μοντέλα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δεν απαιτείται ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Ο κάθε επιμορφούμενος έχει εύκολη, άμεση και εξατομικευμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Υποστηρικτικά λειτουργεί και η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τους διδάσκοντες και μέσω τηλεδιασκέψεων (ειδική αίθουσα του Π.Τ.Δ.Ε.), όταν αυτό απαιτείται, για διευκρινίσεις και καθοδήγηση στη μελέτη του υλικού και στην εργασία αξιολόγησης.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Δεδομένου ότι πρόκειται για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο τόπος και ο χρόνος ορίζεται από τον εκπαιδευόμενο, με μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 279,98€. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 100€ πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και δύο δόσεις των 89,99€ μετά το τέλος του 2ου και 4ου μήνα αντίστοιχα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 120.

Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 80.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 1. Προτεραιότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 2. Βαθμός πτυχίου

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 11-10-2021

Καταληκτική ημερομηνία: 21-12-2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι. τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμη το πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του βαθμού πτυχίου.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Επικοινωνία και πληροφορίες στα τηλέφωνα 6937435742 (Γραμματεία του προγράμματος) και 6941647644 (Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος) και στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις volmpasa@agro.duth.gr,  mvergeti@eled.duth.gr.