Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες στελεχών εκπαίδευσης με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων»

από 1/12/2020 έως 31/08/2021 με Ε.Υ. την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ. κα Αικατερίνη Κεδράκα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία ή και μελλοντικούς),  κάτοχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και Παιδαγωγικών Σχολών και Σχολών Νηπιαγωγών,  και ειδικότερα, σε:

  • Εν ενεργεία, μόνιμους και αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν ρόλο Συμβούλου Σχολικής Ζωής (βλ ΦΕΚ 4183, τ. Β, 28/9/20)
  • Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εργαστούν στα παραπάνω εκπαιδευτικά πλαίσια ή σε δομές / προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Είναι, ωστόσο, ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η κάτοχο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμεί να μελετήσει και να αξιοποιήσει τις προσφερόμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές για να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις κρίσης  στα πλαίσια της επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής του ζωής.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 420 ωρών που αντιστοιχούν σε 14 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS, 9μηνης διάρκειας με τίτλο «Σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες στελεχών εκπαίδευσης με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων».

Το πρόγραμμα λόγω της διάρκειας, της διάρθρωσης και της θεματολογίας του πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τον διορισμό και την υπηρεσιακή εξέλιξη εκπαιδευτικών (ν. 4547/2018, ν. 4589/2019, Υ.Α. ΦΕΚ.  1151/Β/29-3-18). Επομένως,  μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη, τα κριτήρια της οποίας αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Γενικότερα, ωστόσο, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με βασικές δεξιότητες που συγκροτούν το επαγγελματικό προφίλ του διευθυντικού στελέχους της εκπαίδευσης με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου οι επιμορφούμενοι/ες να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε συνθήκη. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει τις απαιτούμενες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι διευθυντές/ντριες των εκπαιδευτικών μονάδων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το γνωστικό οπλοστάσιο όσων εργάζονται ή επιδιώκουν να διεκδικήσουν θέση ως Στελέχη στην Εκπαίδευση.

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η διαχείριση κρίσεων αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία προβληματισμών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που οι κρίσεις χρειάζονται αντιμετώπιση, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Η καινοτομία του παρόντος προγράμματος εδράζεται στην παραδοχή ότι οι επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συγκροτούνται και διοικούνται από ανθρώπους που έχουν θετική αυτοεικόνα, γνωρίζουν πώς να οικοδομούν θετικές σχέσεις και πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις ενδεχόμενες κρίσεις, εκτιμώντας και στηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό. Εκκινώντας από αυτό το σκεπτικό, το πρόγραμμα πρωτοπορεί για ένα ακόμη λόγο, την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων εκπαίδευσης ενηλίκων, που αξιοποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των επιμορφούμενων, εμπλουτίζοντας, τροφοδοτώντας και αναπροσαρμόζοντας βελτιωτικά συνεχώς την εκπαιδευτική διαδικασία.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε επτά (7) θεματικές ενότητες, έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες και περιλαμβάνει 420 εκπαιδευτικές ώρες. Κάθε θεματική ενότητα  περιλαμβάνει 60 ώρες μαθημάτων και ο φόρτος κάθε μίας εκτιμάται σε 2 πιστωτικές μονάδες/ECTS (συνολικά 14 ECTS) συμπεριλαμβανόμενης και της αξιολόγησης.

Για κάθε Θεματική Ενότητα υπάρχει ο αντίστοιχος εκπαιδευτής και συντονιστής της ΘΕ, που είναι υπεύθυνος για την σύγχρονη διδασκαλία καθώς και για την ασύγχρονη εκπαίδευση.

1η Θεματική Ενότητα:

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2η Θεματική Ενότητα:

Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας εκπαιδευτικής μονάδας

3η Θεματική Ενότητα:

Η συμβολή του διευθυντή στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων στη σχολική κοινότητα

4η Θεματική Ενότητα:

Αντιμετώπιση  κρίσεων στην εκπαιδευτική  μονάδα

5η Θεματική Ενότητα:

Δεξιότητες Συμβουλευτικής του/της διευθυντή/ντριας της εκπαιδευτικής μονάδας

6η Θεματική Ενότητα:

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

7η Θεματική Ενότητα:

Διαχείριση υγειονομικών κινδύνων στην εκπαιδευτική μονάδα

Εκπαιδευτές

Στο Πρόγραμμα θα διδάσκουν:

  1. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου εξειδικευμένοι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
  2. Εξωτερικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Οι 420 ώρες κατανέμονται σε 42 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 378 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε κάθε ενότητα αντιστοιχούν 6 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (δύο συνεδρίες τρίωρης διάρκειας) και εξ αποστάσεως μελέτη πολυμορφικού υλικού (ασύγχρονη εκπαίδευση), που αντιστοιχεί σε 54 διδακτικές ώρες. Οι δύο συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης πραγματοποιούνται στην έναρξη και τη λήξη κάθε ενότητας. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό που έχει αναρτηθεί στον χώρο κάθε ενότητας, και καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος διασφαλίζεται η διαρκής επικοινωνία μέσω e-mail με τους υπεύθυνους των ενοτήτων καθώς και τον επιστημονικό υπεύθυνο, για τη διατύπωση αποριών ή/και τη διαρκή υποστήριξη για την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 550 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 275 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη μετά το τέλος του 4ου μήνα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει την πολιτική εκπτώσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (δείτε https://kedivim.duth.gr) στο ποσοστό 10% για όλες τις κατηγορίες [Τελικό ποσό: 495€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 247,50 €]. Oι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δε λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Προϋπόθεση είναι η κατοχή Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, οι ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι κάτοχοι Πτυχίου Παιδαγωγικών Ακαδημιών/Σχολών και Σχολών Νηπιαγωγών.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπουν σε λίστα κατάταξης, με βάση τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

Εν ενεργεία μόνιμος εκπαιδευτικός: ΝΑΙ/ ΟΧΙ (Ναι= 50 μόρια)

Έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας = max 25 (1 μόριο/έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας)

Έτη διοικητικής εμπειρίας σε δομές εκπαίδευσης = max 15 (1 μόριο/έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Γνώση ξένης (κατά προτίμηση αγγλικής) γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1:  ΝΑΙ/ ΟΧΙ (Ναι= 10 μόρια).

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:     21/10/2020

Καταληκτική ημερομηνία:         19/11/2020

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω website my.kedivim.duth.gr και εκεί θα επιλέγετε το πεδίο Υποβολή Αίτησης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)         Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)         Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3)         Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χρήστο Καλτσίδη,  τηλεφωνικώς στο 6937282150, ή με email στο ckaltsid@mbg.duth.gr  και στην κ. Κατερίνα Κεδράκα στο kkedraka@mbg.duth.gr /τηλ 25510 30617.