Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη\Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016» από 1/02/2021 έως 1/04/2021 με Ε.Υ. τον Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Νικολάου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών (λ.χ. οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων), περιβαλλοντικών σχολών (λ.χ. μηχανικών περιβάλλοντος, περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων) τμημάτων κοινωνικών επιστημών, πολιτικών επιστημών, κοινωνικής διοίκησης, κοινωνικής ανθρωπολογίας και σε επαγγελματίες οικονομολόγους, λογιστές, περιβαλλοντολόγους, νομικούς και σε απόφοιτους λυκείου με επαγγελματική εμπειρία σε τομείς λογιστικής ή χρηματοοικονομικών.

Σκοπός του προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει σκοπό να καλλιεργήσει τις αναγκαίες δεξιότητες για την ανάπτυξη σύγχρονων στελεχών για τις επιχειρήσεις και την αγορά σε ζητήματα που αφορούν σύγχρονες εταιρικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποχρεωτικής λογιστικής τήρησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νόμο 4403/2016 και 4548/2018). Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με:

– τις βασικές αρχές λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και των οργανισμών, την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

– τις κρίσιμες οικονομικές μεταβλητές της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής θεωρίας,

-τις τεχνικές αποφάσεων που πηγάζουν από το σύγχρονο μάνατζμεντ και τη μηχανική οικονομική,

– τις κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που είναι κρίσιμες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),

– τις έννοιες όπως είναι η καινοτομία, το διανοητικό κεφάλαιο, η περιβαλλοντική καινοτομία και το περιβαλλοντικό διανοητικό κεφάλαιο,

– την αξιολόγηση εταιρικών εκθέσεων ΕΚΕ /αειφορίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI του οργανισμού Global Reporting Initiative.

– τη σύνταξη της Έκθεσης Διαχείρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο 4403/2016 και 4548/2018,

– την προετοιμασία Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους,

– την προετοιμασία καμβά πολιτικών και περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου βασιζόμενα σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 200 ωρών που αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS, 2μηνης διάρκειας με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη\Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016»

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Σήμερα, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European Green Deal), τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα τοποθετούνται στην κορυφή της εταιρικής και οικονομικής ατζέντας τόσο ως πεδίο άντλησης νέων ευκαιριών (λ.χ. νέες καινοτομίες, δημιουργία διανοητικού κεφαλαίου, βελτίωση της φήμης και της επικοινωνίας με τις ενδιαφερόμενες ομάδες) όσο κι ως τομέας μελλοντικών κινδύνων βιωσιμότητας (λ.χ. κανονιστικοί κίνδυνοι και πρόστιμα).

Αυτές οι νέες προκλήσεις καθώς κι οι νέες νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα (λ.χ. 4403/2016, 4548/2018) και την Ευρώπη διαμορφώνουν νέες συνθήκες για τις εταιρίες που θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούν στο νέο αυτό περιβάλλον καθώς και για το εκπαιδευτικό σύστημα που πρέπει να προετοιμάσει επιστήμονες και επαγγελματίες σε νέες ειδικότητες για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ένα ιδιαίτερης σπουδαιότητας πρόβλημα που αντιμετωπίζεται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο εξαιτίας του νέου οικονομικού περιβάλλοντος αφορά τη θεματολογία των εταιρικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων που θεραπεύονται από τμήματα με περιβαλλοντικοκοινωνικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό, ενώ τα διαχειριστικά ζητήματα από τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών και λογιστικής.

Η σύνθεση αυτών των ζητημάτων κρίνεται διεθνώς αναγκαία παράμετρος για την επιτυχή οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική ισορροπία. Απλούστερα, είναι αναγκαίο αυτοί που ασχολούνται με τα ζητήματα εταιρικού μάνατζμεντ και λογιστικής να γνωρίζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ είναι απαραίτητο αυτοί που γνωρίζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα να εκπαιδευτούν σε εταιρικά ζητήματα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να προετοιμάσει τα κατάλληλα στελέχη στην αγορά. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο κενό και ν’ αναπτύξει τους κατάλληλους επιστημονικούς δεσμούς ώστε οι οικονομολόγοι, οι μάνατζερ κι οι λογιστές να εξοικειωθούν με τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα, καθώς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιστήμες με τα εταιρικά θέματα.

 

Δομή του προγράμματος

 

Οι διδακτικές ώρες όλου του προγράμματος είναι 200. Το πρόγραμμα αποτελείται από δυο θεματικές ενότητες με 100 ώρες η κάθε ενότητα. Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 3 μαθήματα ως εξής:

α) Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (2 ECTS) με έμφαση σε θέματα δημιουργίας επιχειρήσεων, επιχειρήσεων της γνώσης, κινήτρων και εμποδίων για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

β) Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Πράσινη Επιχειρηματικότητα (2 ECTS) με έμφαση στην εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (λ.χ. ISO 14001, EMAS, BS 7750).

γ) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (3 ECTS) με έμφαση στα μοντέλα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ευρωπαϊκό, αμερικάνικο και παγκόσμιο) και των μοντέλων αριστείας.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 3 μαθήματα ως εξής:

δ) Λογιστική Μη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (3 ECTS) με έμφαση στη λογιστική, στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην έκθεση διαχείρισης προς το διοικητικό συμβούλιο, τη νομοθεσία 4403/2016.

ε) Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/Αειφόριας – Πρότυπο GRI (2,5 ECTS) με έμφαση στις τεχνικές σύνταξης εκθέσεων αειφορίας με τα πρότυπα GRI και IR.

στ) Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης – Καμβάς Πολιτικής (2,5 ECTS) με έμφαση στη σύνταξη εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης και ανάλυση σχετικών εκθέσεων. Τέλος, θα αναπτυχθεί ο καμβάς πολιτικών και στρατηγικών.

 

Εκπαιδευτές

 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Ιωάννης Ε. Νικολάου Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

Δημήτρης Κουλουριώτης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Ποιότητα Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Θωμάς Τσάλης, Μεταδιδακτορικός Φοιτητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Θα διενεργείτε σε ώρες μη εργάσιμες των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα προγραμματίζονται να γίνονται κυρίως μεταξύ 17:00 και 21:00 των εργάσιμων ημερών. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές θα προβλέπονται μαθήματα κατά το Σαββατοκύριακο.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα γίνει εξ αποστάσεως διαμέσου του διαδικτύου.

Κόστος συμμετοχής

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 300 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 150€, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι 05/03/2021

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

1) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (στην περίπτωση που υπάρχει).

2) Τίτλος προπτυχιακών σπουδών (στην περίπτωση που υπάρχει).

3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο (στην περίπτωση που υπάρχει).

4) Απολυτήριο λυκείου.

5) Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

6) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μεταξύ ισάξιων προτιμώνται υποψήφιοι οι οποίοι είναι άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών είτε άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 10%.

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο εκπαιδευόμενο (τον 60ο εκπαιδευόμενο) γίνονται όλοι δεκτοί.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:     27/11/2020

Καταληκτική ημερομηνία:         17/01/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr (Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων →ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ).

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλων σπουδών

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον/στην Ιωάννη Νικολάου και την Μιχαέλα Ζαφειροπούλου, τηλεφωνικώς από 9:00 έως 15:00 και από τις 18:00 έως 21:00 καθημερινά στα τηλέφωνα στο 2541107039, 6972136319 και 6936918148, ή με email στα inikol@env.duth.gr και mihzaf@gmail.com.