Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Τουρισμός με έμφαση στον αθλητικό και πολιτιστικό τουρισμό: εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές στην ψηφιακή εποχή για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη»

από 13/12/2021 έως 13/09/2022 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. κα Γεωργία Υφαντίδου.

Νέες ημερομηνίες διαξαγωγής του προγράμματος: 01/02/2022 έως 31/10/2022.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή κατόχους ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στον τουρισμό στην ψηφιακή εποχή και ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τουρισμό,

 • φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετα εφόδια,

 • διευθυντές εκπαίδευσης και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων, που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, ή / και να εξασφαλίσουν μοριοδοτήσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη,

 • αναπληρωτές, ωρομίσθιους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς, που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, ή / και να εξασφαλίσουν μοριοδοτήσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τρεις είναι οι κύριες ομάδες αποφοίτων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Α) Η πρώτη αφορά όσους ήδη έχουν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα σε τομείς που περιλαμβάνονται στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θέλουν να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα ή να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Β) Η δεύτερη αφορά αποφοίτους που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν και τις γνώσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους τομείς του αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Γ) Η τρίτη αφορά τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και όσους επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον εκπαιδευτικό τουρισμό, ο οποίος προωθεί τη βιωσιμότητα και μετατρέπει τους μαθητές σε αυριανούς υπεύθυνους καταναλωτές και ταξιδιώτες που σέβονται και προστατεύουν τη φύση. Θα γνωρίσουν μεθόδους ανάπτυξης του γνωστικού αποτελέσματος μέσα από τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων.

Το πρόγραμμα έχει 9μηνη διάρκεια και εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 450 ωρών που αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

To εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό να λάβουν:

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΦΕΚ Α/13/29-1-19)

– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α`136/03.08.2021)

– 2 Μόρια στο σύστημα μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 3136/Β/19-7-2021)

– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ B 1088/2-4-2019)

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων / αποφοίτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης σε θέματα εκπαιδευτικού τουρισμού με έμφαση στον αθλητικό και πολιτιστικό τουρισμό. Η απόκτηση γνώσεων νέων τεχνολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό και η δυνατότητα των επιμορφούμενων να αναπτύξουν δράσεις εκπαιδευτικού τουρισμού μέσω καινοτόμων διαδικασιών. Στη σημερινή εποχή όλα ψηφιοποιούνται και ο κάθε επαγγελματίας και εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογικές λύσεις προς όφελος της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού ή εκπαιδευτικής μονάδας.

Λόγω της εξ αποστάσεως μεθόδου διδασκαλίας με τη χρήση της σύγχρονης (MSTeams) και ασύγχρονης (E-class) ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν υπάρχει κάποιος γεωγραφικός περιορισμός ως προς την προέλευση των αποφοίτων. Σημαντικό πλεονέκτημα της παρούσας πρότασης αποτελούν οι δυνατότητες που παρέχει η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τις σύγχρονες μορφές της. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους με επαγγελματικές, κοινωνικές, οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις και με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, να συμμετάσχουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Ο τουρισμός και η αναψυχή είναι από τις πιο σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Ο τουρισμός δημιουργεί εισόδημα και απασχόληση, κατανόηση άλλων πολιτισμών, διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη υποδομής, που με τη σειρά τους έχουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Ο τουρισμός εξαρτάται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα από την ποιότητα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό θα συνδράμει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ψηφιακές τουριστικές εφαρμογές, ώστε να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα ή να βελτιώσουν τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν ή θα προσφέρουν μελλοντικά όταν δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό. Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι ιδιαίτερα δυναμικοί κλάδοι και συμβάλλουν στη διαχείριση του πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου, στην άθληση και την αναψυχή, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και δεν παρουσιάζουν κορεσμό. Αντίθετα είναι νέα πεδία επαγγελματικής δραστηριοποίησης με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Επιπρόσθετα, στον εκπαιδευτικό χώρο παρατηρείται η αναγκαιότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών εκδρομών με συγκεκριμένα πλάνα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης που συμβάλλουν στην αύξηση του γνωστικού αποτελέσματος των μαθητών. Η εκπαιδευτική εκδρομή αν λειτουργήσει στο πρίσμα του εκπαιδευτικού τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας οι μαθητές αποκτούν καλύτερη σχέση με το περιβάλλον, τη φύση και την άθληση, καλλιεργούν ψυχοκινητικές δεξιότητες και αποκτούν σταδιακά τουριστική συνείδηση. Το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο των σχολικών δράσεων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τις σχολικές εκδρομές. Οι δράσεις αυτές έχουν διεπιστημονικό / διαθεματικό, βιωματικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν τη διερεύνηση. Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, στην αισθητική καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότητας, στη συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός μιας σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε προαιρετική βάση και αφορούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα Πολιτιστικά θέματα και μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης. Ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων αύξησης γνωστικού αποτελέσματος με τη χρήση του εκπαιδευτικού τουρισμού. Οι συμμετέχοντες από το χώρο της εκπαίδευσης ή όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτόν, θα γνωρίσουν στο παρών πρόγραμμα τον εκπαιδευτικό τουρισμό, μέσω του οποίου προωθείται η βιωσιμότητα και μετατρέπει τους μαθητές σε αυριανούς υπεύθυνους καταναλωτές και ταξιδιώτες που σέβονται και προστατεύουν τη φύση. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός συνδυάζει την εκπαίδευση με τον τουρισμό με τρόπο που προωθεί τη δια βίου μάθηση. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμο υλικό και να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να υποστηρίξουν τις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες του σχολείου, προσφέροντας μέσω της ανταποδοτικότητας στην κοινωνία (σχολεία-παιδιά) νέες καινοτόμες δυνατότητες.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 θεματικές ενότητες και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς μονάδων, κάθε πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας που αποσκοπεί στη μάθηση.

200 – Τουρισμός στην ψηφιακή εποχή – Κατσώνη (100) και Πουλάκη (100) – 6,66 ECTS

1. Εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση τουρισμού – Παραδείγματα από την αγορά

2. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών

3. Τουρισμός και Νέες Τεχνολογίες

4. Τουρισμός και ηλεκτρονικό επιχειρείν

5. e-Marketing και Τουρισμός Ι

6. e-Marketing και Τουρισμός ΙΙ

7. Τουρισμός και κανάλια διανομής Ι

8. Τουρισμός και κανάλια διανομής ΙΙ

9. Μ-Commerce και Τουρισμός

10. Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικού Προορισμού με Νέες Τεχνολογίες

11. Μέθοδοι τιμολόγησης μέσω των ψηφιακών καναλιών διανομής των τουριστικών επιχειρήσεων (dynamic pricing)

12. Πρακτικές διαχείρισης προσόδου μέσω των ψηφιακών καναλιών διανομής των τουριστικών επιχειρήσεων (revenuemanagement)

13. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις

14. Οι ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού στον τουρισμό και τη φιλοξενία

15. Οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και κρατήσεων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

16. Μελέτες περίπτωσης

125 – Η σύνδεση του Αθλητικού Τουρισμού και του εκπαιδευτικού τουρισμού ως εργαλείο μάθησης – Υφαντίδου (125) – 4,17 ECTS

1. Η έννοια του εκπαιδευτικού τουρισμού

2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού τουρισμού

3. Περιπτωσιολογική μελέτη εκπαιδευτικού τουρισμού με θέμα τα σπήλαια

4. Πρακτική ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

5. Ομάδες και ομαδική εργασία

6. Βιωματική εξ αποστάσεως δραστηριότητα

7. Προσβασιμότητα και ασφάλεια χώρων άσκησης και αναψυχής

8. Η αξία των πάρκων αναψυχής

9. Διαχείριση κινδύνων – ασφάλεια

10. Πολιτιστικές διαδρομές στις ελληνικές πόλεις

125 – Ο Πολιτισμός ως προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη – Βόγλη (100) και Υφαντίδου (25) – 4,17 ECTS

1Η χρησιμότητα της ‘ανακάλυψης’ των μουσείων: από τη θεωρία στην πράξη

2. Διεθνικές μουσειακές περιηγήσεις: ο κόσμος των διαδικτυακών μουσείων

3. Μουσειακός τουρισμός

4. Ψηφιακές διαδρομές και αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο παρόν: σε εθνικό επίπεδο

5. Κομματιάζοντας τον πολιτισμό: η τοπικότητα ως εργαλείο

6. Μουσεία μετανάστευσης και διασποράς

7. Μαθήματα μικροϊστορίας: ζωντανές αναπαραστάσεις οικογενειών και κοινωνιών

8. Οι χρόνοι του υλικού πολιτισμού: βιομηχανίες και επαγγέλματα

9. Η επίδραση του τουρισμού στην οικονομία στις αναπτυσσόμενες χώρες

10. Βιωσιμότητα και εκπαιδευτικός τουρισμός

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 4 μέλη ΔΕΠ και συγκεκριμένα οι κάτωθι:

1. Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2. Βόγλη Ελπίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

3. Βασιλική Κατσώνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

4. Ιουλία Πουλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι διδάσκοντες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού τεσσάρων Τμημάτων τριών Πανεπιστημίων της χώρας. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της υποψήφιας πρότασης αποτελεί το γεγονός ότι το γνωστικό αντικείμενο των διδασκόντων (μελών ΔΕΠ) βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τα διδασκόμενα αντικείμενα του προτεινόμενου προγράμματος. Οι διδάσκοντες αναπτύσσουν τόσο ερευνητική όσο και διδακτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα γνωρίζουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται οι απόφοιτοι και προσαρμόζουν ανάλογα το διδακτικό περιεχόμενό τους.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Θα χρησιμοποιηθούν 2 πλατφόρμες εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, το MSTeams και το E-class. Στο MSTeams θα γίνονται οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονη διδασκαλία (ζωντανή) και στο Eclass με ασύγχρονη διδασκαλία. Μέσω του E-class θα μπορούν να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό, να ανεβάζουν τις ασκήσεις τους, να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων και να επικοινωνούν μεταξύ τους διδάσκοντες και συμμετέχοντες.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως πρόγραμμα.

Κόστος συμμετοχής

510,00€ ανά συμμετέχοντα

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας (πρώτη δόση) το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε άλλες δύο δόσεις μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

H πρώτη δόση θα κατατεθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και η δεύτερη και τρίτη δόση στους μήνες που αναφέρονται παρακάτω. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • 210€ στην εγγραφή
 • 150€ Απρίλιο
 • 150€ Ιούλιο

Εκπτωτική πολιτική

 • 20% Ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων
 • 30% Άνεργοι
 • 30% Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • 20% Συμμετοχή στο ίδιο πρόγραμμα δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

30% Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 32 (τριάντα δύο).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Οι υποψήφιοι, εφόσον εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες και διαθέτουν το χαμηλότερο τυπικό προσόν (πτυχίο ή αναλυτική βαθμολογία), προσωπικό email και πρόσβαση στο διαδίκτυο, γίνονται δεκτοί βάσει μοριοδότησης (αναλύεται παρακάτω) και καταβολής της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού των διδάκτρων του προγράμματος μετά από την αρχική εγγραφή τους εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Μοριοδότηση:

 1. Βαθμός πτυχίου ή αναλυτικής: το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου ή του Μ.Ο. της αναλυτικής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες δεν αποδεχτεί τη συμμετοχή του, τότε τη θέση του θα την καταλάβει ο πρώτος επιλαχόντας με βάση τη σειρά κατάταξης.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2021    (Παράταση αιτήσεων έως 12/01/2022)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ΕΔΩ

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα. H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2α. Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (για όσους έχουν λάβει ήδη πτυχίο)

2β. Ή αναλυτική βαθμολογία περάτωσης για όσους δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, αλλά έχουν περατώσει τις σπουδές τους

2γ. Ή αναλυτική βαθμολογία με αναγραφή του μέσου όρου (για φοιτητές)

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος:

Σπυριδοπούλου Ελένη, τηλεφωνικώς 10:00-12:00 στο 2531039143, ή με email στο espyrido@phyed.duth.gr ή μέσω messengerhttps://www.facebook.com/TSCkedivim

Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος:

Γεωργία Υφαντίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, email: gifantid@phyed.duth.gr