Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» από τον Σεπτέμβριο 2021 έως τον Ιούνιο 2022, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. κα Αναστασία Μπενέκα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 ενότητες. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει είτε όλο το πρόγραμμα ενιαία είτε να επιλέξει κάποιες από τις ενότητές του. Οι ενότητες είναι οι εξής:

1η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)

Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Props)

2η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

3η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)

Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)

4η  ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)

Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (Ελλάδας ή Εξωτερικού).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του, ο επιμορφούμενος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει και να εφαρμόζει ασφαλή και αποτελεσματικά πρωτόκολλα άσκησης, βασισμένα στη μέθοδο Pilates, στο έδαφος, χρησιμοποιώντας μικρό ή μεγάλο εξοπλισμό, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την πρόληψη και τη διαχείριση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης βασισμένων στη μέθοδο Pilates: α) στο έδαφος και χρησιμοποιώντας μικρό εξοπλισμό (Mat and Props), β) χρησιμοποιώντας μεγάλο εξοπλισμό (Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel), γ) για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα (Clinical Pilates), και δ) για τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης (Athletic Pilates).

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η μέθοδος Pilates είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στο γυμναστήριο τόσο από υγιείς ασκούμενους-ες, οι οποίοι-ες το επιλέγουν για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, όσο και από ανθρώπους που το επιλέγουν κατόπιν ιατρικής σύστασης για τη λειτουργική διαχείριση ποικίλων μυοσκελετικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, αρκετές ασκήσεις της μεθόδου μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ως εκ τούτου, ο ειδικός της άσκησης θα πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις ανάλογα με τους στόχους του, αλλά και να μπορεί να τις τροποποιεί ανά περίπτωση και με βάση την αρχή της εξατομίκευσης. Η αναγκαιότητα του προγράμματος προκύπτει από την έλλειψη αντίστοιχων εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε μια μέθοδο εκγύμνασης που χρησιμοποιείται ευρέως, στο πεδίο της μαζικής άσκησης, αλλά μπορεί και να εμπνεύσει τη δημιουργία νέων πρωτοκόλλων άσκησης. Η καινοτομία του συνίσταται στον συνδυασμό της ολοκληρωμένης διδασκαλίας της αυθεντικής μεθόδου και στη διεύρυνσή της μέσω νέων, σύγχρονων εφαρμογών σε ποικίλα περιβάλλοντα και για την εξυπηρέτηση μεγάλου εύρους του ασκούμενου και αθλητικού πληθυσμού.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 ενότητες, έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες και συνολικό φόρτο εργασίας 438 ώρες, αντιστοιχεί σε 15 ECTS, και οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης με τίτλο

 «PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

 • Mέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in mat and probs)
 • Mέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair)
 • Mέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII ( για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)
 • Mέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ VI (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης να λάβουν:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
 • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε μέρους ξεχωριστά. Συγκεκριμένα:

Η 1η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στη «Μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)/Pilates instructor LEVEL I (in Μat and Props)», θα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες, 129 ώρες φόρτο εργασίας, και θα αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με σύγχρονη (26 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (6 ώρες) (Σεπτέμβριος 2021-Νοέμβριος 2021).

Η 2η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στη «Μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)/

Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)», θα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες, 129 ώρες φόρτο εργασίας, και θα αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με σύγχρονη (22 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (10 ώρες) (Οκτώβριος 2021-Δεκέμβριος 2021).

Η 3η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στη «Μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)/ Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)», θα έχει διάρκεια 16 εβδομάδες, 129 ώρες φόρτο εργασίας, και θα αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2022).

Η 4η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στη «Μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)/ Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)» θα έχει διάρκεια 16 εβδομάδες, 129 ώρες φόρτο εργασίας, και θα αντιστοιχεί σε 4,5 ECTS. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Μάρτιος 2022-Ιούνιος 2022).

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή και διδασκαλία προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικών προβλημάτων:

 1. Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 2. Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 3. Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 4. Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 5. Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 6. Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 7. Πάφης Γεώργιος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 8. Δασκαλάκη Αικατερίνη, PhD ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 9. Πρωτόπαππα Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 10. Κορδώση Σουζάνα, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 11. Κούλη Ευγενία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 12. Μακρή Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος βασίζεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη (εξ αποστάσεως), και δια ζώσης διδασκαλία. Οι σύγχρονες διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, οι ασύγχρονες διαλέξεις θα είναι αναρτημένες σε συγκεκριμένο ιστότοπο (e-class-Kedivim). Τα δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ (εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, ειδάλλως θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως).

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής του Προγράμματος (και για τις 4 ενότητες συνολικά) είναι 1700€. Με την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 800€ και το υπόλοιπο ποσό (900€) τον Δεκέμβριο 2021.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης κάποιας ενότητας ξεχωριστά και σε αυτή την περίπτωση το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:

«Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)/Pilates instructor LEVEL I (in Μat and Props)»: 350€. Με την εγγραφή καταβάλλεται το συνολικό ποσό.

«Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)/Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)»: 450€. Με την εγγραφή καταβάλλεται το συνολικό ποσό.

«Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)/Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)»: 450€. Με την εγγραφή καταβάλλεται το συνολικό ποσό.

«Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)/Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)»: 450€. Με την εγγραφή καταβάλλεται το συνολικό ποσό.

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 150 (εκατόν πενήντα).

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο προτεραιότητας θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 23-08-2021 έως 15-09-2021 μέσω της ιστοσελίδας του K.E.ΔΙ.ΒΙ.Μ (https://kedivim.duth.gr/).

Για τις ενότητες 3 και 4, σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις, θα υπάρξει 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων από 1-15 Δεκεμβρίου 2021.

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων:

 • Συνολικό Πρόγραμμα (υποβολή αιτήσεων: 23 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 1η Ενότητα (υποβολή αιτήσεων: 23 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 2η Ενότητα (υποβολή αιτήσεων: 23 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2021)
 • 3η Ενότητα (υποβολή αιτήσεων: 23 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2021, και 1 – 15 Δεκεμβρίου, εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)
 • 4η Ενότητα (υποβολή αίτησης 23 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου 2021, και 1 – 15 Δεκεμβρίου, εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

 

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος/α για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα είναι:

1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα. H ηλεκτρονική αίτηση περιέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2)         Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)         Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ασημένια Γιοφτσίδου τηλεφωνικώς 10.00 – 14.00 στο 6980242455 ή με email στο agioftsi@phyed.duth.gr