Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Παιδαγωγική της Ένταξης» από 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 31η Οκτωβρίου 2021 με Ε.Υ. τον Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ. κ. Αθανάσιο Κουτσοκλένη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής οι οποίοι εργάζονται στην εκπαίδευση ή επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε αυτήν. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για:

  1. Όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς σύμφωνα με το Νόμο 4589 του 2019, ΦΕΚ Α ́ 13, άρθρο 57 («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»), θα μοριοδοτηθούν με δύο μονάδες («επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»).
  2. Όσους έχουν αποφοιτήσει από σχολές που μπορούν να ενταχθούν στους αξιολογικούς πίνακες των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης καθώς σύμφωνα με το νόμο το Νόμο 4589 του 2019, ΦΕΚ Α ́ 13, άρθρο 58 («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.»), θα μοριοδοτηθούν με δύο μονάδες («επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.»)
  3. Όσους στοχεύουν να εργαστούν ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, επειδή θα μπορούν να ενταχθούν στον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, καθώς σύμφωνα με τον Νόμο 4589 του 2019, ΦΕΚ Α ́ 13, άρθρο 58 («Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.») η κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών συνιστά ένα από τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων στο πεδίο της Παιδαγωγικής της Ένταξης. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η κατανόηση του ζητήματος της αναπηρίας ως κοινωνικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού φαινομένου
  • Η εξοικείωση με τα ζητήματα της αναπηροποίησης, του μισαναπηρισμού, της εξιδανικευμένης κανονικότητας και της στιγματισμένης ταυτότητας
  • Ο προσδιορισμός των μορφών εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων
  • Η κατανόηση των βασικών εννοιών της ενταξιακής εκπαίδευσης (διαχωρισμός, ενσωμάτωση, ένταξη)
  • Η κριτική εξέταση της σύγχρονης νομοθεσίας, των δομών και των θεσμών της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
  • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων για την ενταξιακή εκπαίδευση
  • Η αξιοποίηση των αρχών της Παιδαγωγικής της Ένταξης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών πρακτικών

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο ‘Παιδαγωγική της Ένταξης’ θα συμβάλλει στην προώθηση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των αναπήρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και στη βελτίωση της στελέχωσης των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος επιμόρφωσης λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους θα μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δομών εκπαίδευσης των ανάπηρων μαθητών κι ως εκ τούτο στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα είναι σε θέση, μέσω των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα αποκτήσουν, να προσδιορίζουν τις μορφές του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων, να διαμορφώνουν ενταξιακές σχολικές πρακτικές και να διατυπώνουν τους όρους εφαρμογής μιας ενταξιακής πολιτικής συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 100 ώρες μαθημάτων (3,33 πιστωτικές μονάδες/ECTS) και 10 ώρες αξιολόγησης (0,33 πιστωτικές μονάδες/ECTS). Επομένως, κάθε θεματική ενότητα αφορά συνολικά 110 ώρες (3,366 πιστωτικές μονάδες/ECTS).

Οι τίτλοι των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων είναι οι εξής:

Α. Σπουδές για την Αναπηρία

Β. Ενταξιακή Εκπαίδευση

Γ. Κριτική Εξέταση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Δ. Ενταξιακές Σχολικές Πρακτικές

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων ακολουθεί η τελική αξιολόγηση η οποία αντιστοιχεί σε 10 ώρες (0,33 πιστωτικές μονάδες/ECTS). Επομένως, ο συνολικός αριθμός των ωρών του προγράμματος ανέρχεται σε 450 οι οποίες αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες/ECTS.

 

Εκπαιδευτές

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν κατά κύριο λόγο μέλη ΔΕΠ ελληνικών Πανεπιστημίων. Το επιστημονικό υπόβαθρο των διδασκόντων είναι άμεσα συνδεόμενο με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Αναλυτικότερα, οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

Αθανάσιος Κουτσοκλένης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Ένταξης: Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 

Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Μαρία Βεργέτη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία»

 

Καθηγητές (σε αλφαβητική σειρά)

Βλάχου Αναστασία, Καθηγήτρια, ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή – Εκπαιδευτική Ένταξη»

Καραφύλλης Αθανάσιος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»

Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»

Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Συναρμογή με Έμφαση στην Αδεξιότητα»

Μακρής Νικόλαος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία»

Σακκά Δέσποινα, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία»

 

Αναπληρωτές Καθηγητές (σε αλφαβητική σειρά)

Καραγιάννη Γιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Ένταξης»

Στραβάκου Πελαγία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική»

 

Επίκουροι Καθηγητές (σε αλφαβητική σειρά)

Θεοδώρου Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση»

Συμεωνίδου Σιμώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γνωστικό αντικείμενο «Ενιαία Εκπαίδευση»

Φύσσα Αριστέα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή»

 

Λέκτορας

Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»

 

Επιστημονικοί συνεργάτες (σε αλφαβητική σειρά)

Θεοδωρίδου Ζωή, Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Παπαδημητρίου Βασίλειος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστημονικός Συνεργάτης

Παπασταυρινίδου Γεωργία, Ειδική Παιδαγωγός, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Ρέλλας Αντώνης, Σκηνοθέτης – ανάπηρος ακτιβιστής, Επιστημονικός Συνεργάτης

Ρίζος Αθανάσιος, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, MPhil, Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί εξ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως με τη μορφή της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα συμπεριλάβει την παράδοση διαλέξεων και εργαστηρίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e-class. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία, οπτικο-ακουστικό υλικό κ.ά.) και την εκπόνηση δραστηριοτήτων – ασκήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου. Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία που συμβάλουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων για την ενημέρωση των φοιτητών, οι εφαρμογές συνομιλίας στο διαδίκτυο και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί εξ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως με τη μορφή της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος ανέρχεται στα 530€. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 265€, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι την 31η Μαρτίου 2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια: Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευόμενων και καταρτίζει έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. Εν συνεχεία αφαιρεί από τον κατάλογο όσους δεν καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (δηλαδή δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής) και καταρτίζει έναν νέο κατάλογο μόνο με όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευόμενων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων, τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης. Εξαιτίας της μορφής του προγράμματος (σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) αναγκαία προϋπόθεση για την παρακολούθησή του είναι η βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10/11/2020

Καταληκτική ημερομηνία: 12/01/2021

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr, όπου θα επιλέγεται το πεδίο «Υποβολή Αίτησης».

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)            Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)            Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3)            Αντίγραφο πτυχίου. Για τα πτυχία από ιδρύματα της αλλοδαπής είναι απαραίτητο να επισυνάπτεται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Σοφία Μανούση τηλεφωνικώς κάθε Δευτέρα 18:30-20:30 και κάθε Παρασκευή 11:00-12:00 στο 25510-30105 ή με email στο smanousi@eled.duth.gr