Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Τρομοκρατία και Ριζοσπαστικοποίηση: Εγκληματολογικές και Ψυχολογικές διαστάσεις» από 28-05-2021 έως 31-10-2021, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Παύλο Παυλίδη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
▪      Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)
▪      Εισαγγελείς, Δικαστές, Δικηγόρους
▪      Προϊστάμενους/Υπεύθυνους ασφάλειας και στελέχη μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών
▪      Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
▪      Ψυχολόγους, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, νομικούς, διεθνολόγους
▪      Εργαζόμενους στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης με οποιαδήποτε ιδιότητα
▪      Φοιτητές και ερευνητές με ενδιαφέρον σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας
▪      Πτυχιούχους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.
Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 300 ωρών που αντιστοιχούν σε 10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του οι επιμορφούμενοι θα μπορούν:

Γνωστικές Δεξιότητες:
o   Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια ιστορικής εξέλιξης του φαινομένου της τρομοκρατίας.
o   Να κατανοούν τη φύση και τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα και τον κόσμο.
o   Να γνωρίζουν θέματα αντι-τρομοκρατίας και ανταπόκρισης στην τρομοκρατική απειλή.
o   Να προσεγγίζουν το φαινόμενο της τρομοκρατίας κριτικά και να είναι σε θέση να αξιολογούν τις πολιτικές αντιμετώπισης του.
o   Να κατανοούν τα θέματα ριζοσπαστικοποίησης στη σύγχρονη εποχή.
o   Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των τρομοκρατών.
o   Να κατανοήσουν την χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες του εγκληματολογικού profiling δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων.
o   Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας για θέματα τρομοκρατίας.
o   Να είναι σε θέση να οργανώσουν και να εφαρμόσουν την ποιοτική έρευνα σε ζητήματα τρομοκρατίας.
Ψυχοκινητικές δεξιότητες:
o Να αντιμετωπίζουν με ετοιμότητα και ενσυναίσθηση το φαινόμενο της τρομοκρατίας
Συμπεριφορές/Στάσεις:
o   Να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο της τρομοκρατίας
o   Να είναι σε θέση να αξιολογούν τις βασικές αντιτρομοκρατικές πολιτικές ανά τον κόσμο.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια σε βάθος, διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση για τις διαφορετικές πτυχές της απειλής της τρομοκρατίας όπως αυτές έχουν μετεξελιχθεί διαχρονικά, τόσο σε επίπεδο ατόμων (τρομοκρατών) όσο και επίπεδο οργανώσεων (τρομοκρατικών ομάδων). Ο απώτερος στόχος είναι να δοθούν στους εκπαιδευομένους τα αναγκαία θεωρητικά και μεθοδολογικά εφόδια για να κατανοήσουν τη φύση, τις γενεσιουργούς αιτίες και τις σύνθετες διαστάσεις του φαινομένου της τρομοκρατίας καθώς και τις ψυχολογικές προσεγγίσεις της τρομοκρατικής απειλής.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Αν και η τρομοκρατία ως φαινόμενο δεν είναι κάτι νέο και άγνωστό, ωστόσο οι τρομοκρατικές επιθέσεις το 2001 στις ΗΠΑ και ακολούθως οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, καθώς και η έξαρση της τρομοκρατικής δραστηριότητας στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής έστρεψαν απότομα το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας  αλλά κυρίως της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των επισήμων Φορέων των κρατών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο στην μελέτη και κατανόηση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν ατελέσφορη αν δεν είχε ως σημείο εκκίνησης τη μελέτη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού καθώς και τις εγκληματολογικές αι ψυχολογικές προεκτάσεις του φαινομένου της τρομοκρατίας.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 300 ώρες (10 μονάδες ECTS), και απαρτίζεται από 4 Θεματικές ενότητες.

Διδακτική ενότητα 1: 

 • Ιστορική και εγκληματολογική ανάλυση της τρομοκρατίας και θεμάτων ριζοσπαστικοποίησης (75 ώρες)

Διδακτική ενότητα 2:

 • Ψυχολογικές διαστάσεις της τρομοκρατίας (75 ώρες)

Διδακτική ενότητα 3:

 • Μεθοδολογία έρευνας σε θέματα τρομοκρατίας – ποιοτική ανάλυση (75 ώρες)

Διδακτική ενότητα 4:

 • Παρουσίαση εγκληματολογικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών (profiling) των τύπων δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων (75 ώρες)
 
Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων
 

Διδακτική ενότητα 1: Ιστορική και εγκληματολογική ανάλυση της τρομοκρατίας και θεμάτων ριζοσπαστικοποίησης

Διδακτική υποενότητα / Ώρες

Τρομοκρατία: Ορισμοί και θεωρητικό πλαίσιο   10

Ιστορική εξέλιξη της τρομοκρατίας        10

Ιδεολογικά υποκινούμενη τρομοκρατία             10

Jihad και θρησκευτικά υποκινούμενη τρομοκρατία        10

Εγκληματολογικές θεωρίες και τρομοκρατία      10

Μοναχικοί λύκοι, διαδίκτυο και αυτό-ριζοσπαστικοποίηση        10

Μοντέλα Αντι-τρομοκρατίας: Στρατιωτική ισχύς vs υπηρεσίες επιβολής του νόμου         10

Ατομική Αυτοαξιολόγηση          5

Σύνολο ωρών   75

 

Διδακτική ενότητα 2: Ψυχολογικές διαστάσεις της τρομοκρατίας

Διδακτική υποενότητα / Ώρες

Εισαγωγή στην ψυχολογική διάσταση της τρομοκρατίας            25

Κοινωνική ψυχολογία και τρομοκρατία              20

Μελέτες περίπτωσης τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων             25

Ατομική Αυτοαξιολόγηση          5

Σύνολο ωρών   75

Διδακτική ενότητα 3: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – ποιοτική ανάλυση

Διδακτική υποενότητα / Ώρες

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας γενικά     20

Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας           20

Πρακτικές εφαρμογές ποιοτικής έρευνας σε θέματα τρομοκρατίας         30

Αυτοαξιολόγηση           5

Σύνολο ωρών   75

Διδακτική ενότητα 4: Εγκληματολογικό profiling δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων

Διδακτική υποενότητα / Ώρες

Εισαγωγή στο profiling              10

Προσέγγιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τρομοκρατών-Προφίλ τρομοκράτη     25

Μέθοδοι «συνέντευξης» και ανάκρισης             25

Εντοπισμός «πρόδρομων σημαδιών»                10

Αυτοαξιολόγηση           5

Σύνολο ωρών   75

Εκπαιδευτές

Η ομάδα διευθύνεται από τον Δρ Παυλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατροδικαστικής. Στην ομάδα συμπεριλαμβάνεται ο κ. Νίκος Πετρόπουλος, ο οποίος έχει διδακτορικό στην Εγκληματολογία με ειδίκευση στην τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση και είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες: ο κ. Σπυρίδων Κουτσούκης, ιατροδικαστής τοξικολόγος, η κα Μαρία-Βαλέρια Καρακάση, ειδικευόμενη ψυχίατρος και η κα Ελένη Φώτου, δικαστική ψυχολόγος, όλοι με αθροιστική εμπειρία στις ψυχολογικές προεκτάσεις δραστών καθώς και το profiling. Η πολυεπιστημονικότητα της ομάδας θα αποδειχθεί σε ολόκληρο το έργο, καθώς όλα τα μέλη θα λάβουν αναπόσπαστο μέρος σε όλα τα στοιχεία του έργου.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον πολυδιάστασης πλατφόρμας και εικονικής ηλεκτρονικής τάξης, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους αξιοσημείωτα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας και απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση και το πιθανό κόστος της φυσικής παρουσίας.
Υλοποιείται με βάση τις ενδεδειγμένες πρακτικές της σύγχρονης εκπαίδευσης (διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης μέσω video/audio conference, ή και ανταλλαγή αρχείων, χρήση ηλεκτρονικού πίνακα κ.ά. σε πραγματικό χρόνο).
Με την αρωγή των οδηγών μελέτης και των χρονοδιαγραμμάτων και πρωτίστως μέσω της αλληλεπίδρασής της με την ασύγχρονη εκπαίδευση (αυτόνομης, ημιαυτόνομης και συνεργαζόμενης) αλλά και τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των διδασκόντων, κάθε σύγχρονη συνεδρία θα συνεχίζεται σε μη πραγματικό χρόνο με ασύγχρονο τρόπο, προκειμένου να διευρύνονται τα περιθώρια ελευθερίας και αυτονομίας των εκπαιδευομένων.
Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος
 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ELEARNING
Καθώς το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται σε χρόνο και σε χώρο επιλογής του εκπαιδευόμενου/ης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 365 €. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 182,50 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι 31/07/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Θα παρέχονται εκπτώσεις ως εξής:
Έκπτωση 10% (για άνεργους, ΑΜΕΑ, μέλη πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, ενεργούς φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές άλλων ΑΕΙ και αδέλφια ή συζύγους που συμμετέχουν παράλληλα στο πρόγραμμα) [Τελικό ποσό: 328,50€, σε δύο ισόποσες δόσεις των 164,25 €].
Έκπτωση 15% (για ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων, ενεργούς φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητικές και γενικά απόφοιτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, καθώς επίσης και υπάλληλους του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης) [Τελικό ποσό: 310,25 €, σε δύο ισόποσες δόσεις των 155,13€].
* Oι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 60 (εξήντα).

Η επιλογή των υποψηφίων ορίζεται με γνώμονα τη σειρά προτεραιότητας στη διαδικασία των εγγραφών.

Προαπαιτούμενα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ). Δεκτοί μπορούν να γίνουν και φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί Νομικής, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με ερευνητικό ή ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του προγράμματος καθώς και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail)

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 5/4/2021

Καταληκτική ημερομηνία: 14/05/2021

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Υποβάλλεται και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Τίτλοι Σπουδών
 • Επαγγελματική Συνάφεια με το εκπαιδευτικό αντικείμενο
 • Επάρκεια στη χρήση Η/Υ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
 • Κοινωνικά κριτήρια,(π.χ. άνεργοι, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με αναπηρία) σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παπαδούδη Ανέστη, τηλεφωνικώς από 10:00πμ – 14:00μμ στο 2551353826, ή με email στο anpapado@med.duth.gr.