Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προκειμένου το εκπαιδευθέν άτομο να είναι σε θέση να βοηθά τους ενήλικους να αποκτούν γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, να βρίσκουν διεξόδους στα μορφωτικά ενδιαφέροντά τους καθώς και να συνδέονται ευκολότερα με τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και την αγορά εργασίας, Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στα θέματα Δια Βίου Μάθησης και να ενισχύσει τις ικανότητες για τον εκπαιδευόμενο που επιθυμεί να κατακτήσει το βασικό επίπεδο στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να εκτελεί τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων εργαζόμενων από φορείς δια βίου μάθησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας σύγχρονος τομέας παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότητας που διανοίγει σημαντικές προοπτικές για τις σύγχρονές οικονομίες της γνώσης και της κοινωνίες των υπηρεσιών. Παράλληλα η εκπαίδευση μετα την αρχική συνδράμει την επικαιροποίηση των ζωτικών δεξιοτήτων για μια ψηφιακή οικονομία αλλά και να διευρύνει την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα απο το μικροοικονομικό μέχρι το μακροοικονομικο.

Τα περισσότερα προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσής ενηλίκων και δια βίου μάθησης που προσφέρονται στην αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσής πάσχουν σε δύο σημεία: α) δε είναι συνδεδεμένα με τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανώσεων ως «φορέων που μαθαίνουν» και β) δεν διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευθέντες προετοιμάζονται για να εργαστούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσής από απόσταση.

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο με τον βασικό πυρήνα ενός τυπικού syllabus στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον θα τους παρέχει μια σφαιρική γνώση των βασικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων και θα τους εφοδιάσει με την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να συνδέσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών με τα διοργανουμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι απόφοιτοι του προγράμματος θα διαθέτουν ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στελέχωνέ εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτών συνεχιζόμενης εκπαίδευσής και κατάρτισης.

Μερικές ακόμη καινοτομίες του προγράμματος είναι η διεξαγωγή του εξ αποστάσεως, η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα σύγχρονα εργαλεία τη εκπαίδευσης, η θεματική ενότητα  «Οικονομική της Εκπαίδευσης Ενηλίκων», η εξ αποστάσεως μικροδιδασκαλία, και η εφαρμογή της τεχνικής PEER REVIEW στους εκπαιδευόμενους.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών και απαρτίζεται από 10 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Οι προσφερόμενες θεματικές ενότητες με τις υποενότητές τους έχουν ως στόχο να μεταφέρουν διεπιστημονικές γνώσεις από τα πεδία της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής, της διδασκαλίας, της διοίκησης, της αξιολόγησης, της οικονομίας, στους συμμετέχοντες,  οι οποίοι ξεκινώντας από εισαγωγικές έννοιες των παραπάνω πεδίων, θα εντρυφήσουν σε βασικά βήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, θα γνωρίσουν τα πλαίσιο και τη μεθοδολογία αλλά και θα κατανοήσουν και πληροφοριακά δεδομένα που θα τους βοηθήσουν, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, να είναι σε θέση να συνδράμουν επαρκώς στη στοχοθεσία των ωφελούμενων κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύσσεται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι διδάσκοντες του προγράμματος, διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό πως είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τέλος, το πρόγραμμα θα πιστώνει και μονάδες ECTS στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 20 θεματικές ενότητες, και ειδικότερα:

 

 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΕΝ)- Πως μαθαίνουν οι ενήλικοι;
 2. Κύριοι διανοητές στην Μάθηση Ενηλίκων- Η ΕΕΝ με τη ματιά Διεθνών Οργανισμών
 3. Κοινωνικές και Οικονομικές Διαστάσεις της ΕΕΝ- Η ΕΕΝ ως στοιχείο της πολιτικής συμμετοχής – Κοινωνικός Διάλογος για τη ΔΒΜ
 4. Το Επαγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων: πιστοποίηση, εργοδότες, συνθήκες αμοιβής κι εργασίας, συλλογικές οργανώσεις, εκπροσώπηση, επαγγελματοποίηση, δικτύωση
 5. Σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 6. Υλοποίηση και Εφαρμογή Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 7. Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων  ΕΕΝ & ΔΒΜ:
 8. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ηγεσία σε Μονάδες ΕΕΝ & ΔΒΜ
 9. Οικονομική της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 10. Πρακτικές Εφαρμογές ΕΕΝ & ΔΒΜ σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 11. Μέθοδοι και Τεχνικές ΕΕΝ (συμμετοχικές και παραδοσιακές)
 12. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρία και εφαρμογές)
 13. Εκπαιδευτικά Εργαλεία τηλεκπαιδευσης- σύγχρονη/ ασύγχρονης (MOOC, MOODLE, BLUΕ BUTTON, WIZIQ, Skype for BUSINESS, MS Teams, Zoom, etc),
 14. Εργαστήριο ανάπτυξης-εφαρμογής Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 15. Μικρο-διδασκαλία:  Οργάνωση και Εφαρμογή με τη χρήση σύγχρονης τηλεκπαιδευσης
 16. Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 17. Εφαρμοσμένες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάχυση της ΕΕΝ & ΔΒΜ: Αναζήτηση/ Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων/Εργαλείων
 18. Συμβουλευτική και Mentoring για Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 19. Εκπόνηση Τελικής Εργασίας (Paper ) Επίβλεψη και Καθοδήγηση Εκπόνησης
 20. Εκπόνηση Τελικής Εργασίας (paper): Peer Review και Βαθμολόγηση

 

Εκπαιδευτές

Οι διδάσκοντες του προγράμματος, διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό πως  είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και περιλαμβάνει εργαζόμενους, ανέργους κ.λπ. Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της οικονομικής και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
 • ΜΑΝΑΒΗ ΧΑΡΑ, Υποψ Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
 • ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Υποψ Διδάκτωρ ΔΒΜ και Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ, Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ, Ph.D.
 • ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθυντής EMPLOY EDU Συμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδορμίας, Ph.D.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια εργαστήρια κ.λπ. και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των ενδιαφερομένων θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στα ατομικά τους προγράμματα. Εξάλλου και στα ιδρύματα της αλλοδαπής, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται κατά κόρον εξ αποστάσεως.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 395€. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 197,50€, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι 30.4.2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων:

Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

ΑΜΕΑ.

Μέλη Πολύτεκνων οικογενειών.

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Ενεργοί φοιτητές άλλων ΑΕΙ (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί).

Επισημαίνεται ότι οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την επιλογή των σπουδαστών είναι η υποβολή αντιγράφου πτυχίου του ενδιαφερομένου (ή απολυτήριο λυκείου για τους κατ’ εξαίρεση ενδιαφερομένους) και σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη μοριοδοτηση για την επιλογή των ενδιαφερομένων:

–              Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Οικονομίας – Διοίκησης, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικών Επιστημών | 30 μόρια

–              Κάτοχοι λοιπών πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 20 μόρια

(Και στις δύο κατηγορίες η κατάταξη γίνεται με κριτήριο το βαθμό πτυχίου)

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι στις προαναφερθείσες κατηγορίες, ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας η σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στη μοριοδότηση προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη σε διάρκεια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

Πιστοποιούμενα προσόντα:

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS. Τέλος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, με προϋπόθεση την ανελλιπή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πιστοποιητικό παρέχει μοριοδότηση

 • δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019).
 • μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018).

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προκειμένου το εκπαιδευθέν άτομο να είναι σε θέση να βοηθά τους ενήλικους να αποκτούν γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, να βρίσκουν διεξόδους στα μορφωτικά ενδιαφέροντά τους καθώς και να συνδέονται ευκολότερα με τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στα θέματα Δια Βίου Μάθησης και να ενισχύσει τις ικανότητες για τον εκπαιδευόμενο που επιθυμεί να κατακτήσει το βασικό επίπεδο στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να εκτελεί τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων εργαζόμενων από φορείς δια βίου μάθησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας σύγχρονος τομέας παραγωγικής και κοινωνικής δραστηριότητας που διανοίγει σημαντικές προοπτικές για τις σύγχρονές οικονομίες της γνώσης και τις κοινωνίες των υπηρεσιών. Παράλληλα η εκπαίδευση μετα την αρχική συνδράμει στην επικαιροποίηση των ζωτικών δεξιοτήτων για μια ψηφιακή οικονομία αλλα και να διευρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα απο το μικροοικονομικό μέχρι το μακροοικονομικό.

Τα περισσότερα προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσής ενηλίκων και δια βίου μάθησης που προσφέρονται στην αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσής πάσχουν σε δύο σημεια: α) δε είναι συνδεδεμένα με τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανώσεων ως «φορέων που μαθαίνουν» και β) δεν διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευθέντες προετοιμάζονται για να εργαστούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσής από απόσταση.

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο με τον βασικό πυρήνα ενός τυπικού syllabus στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον θα τους παρέχει μια σφαιρική γνώση των βασικών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων και θα τους εφοδιάσει με την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να συνδέσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών με τα διοργανούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για αυτόν ακριβως το λόγο οι απόφοιτοι του προγράμματος θα διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στελεχών εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτών συνεχιζόμενης εκπαίδευσής και κατάρτισης.

Μερικές ακόμη καινοτομίες του προγράμματος είναι η διεξαγωγή του εξ αποστάσεως, η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα σύγχρονα εργαλεία τη εκπαίδευσης, η θεματική ενότητα  «Οικονομική της Εκπαίδευσης Ενηλίκων», η εξ αποστάσεως μικροδιδασκαλία, και η εφαρμογή της τεχνικής PEER REVIEW στους εκπαιδευόμενους.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών και απαρτίζεται από 20 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Οι προσφερόμενες θεματικές ενότητες με τις υποενότητές τους έχουν ως στόχο να μεταφέρουν διεπιστημονικές γνώσεις από τα πεδία της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής, της διδασκαλίας, της διοίκησης, της αξιολόγησης, της οικονομίας, στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεκινώντας από εισαγωγικές έννοιες των παραπάνω πεδίων, θα εντρυφήσουν σε βασικά βήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, θα γνωρίσουν τα πλαίσιο και τη μεθοδολογία αλλά και θα κατανοήσουν και πληροφοριακά δεδομένα που θα τους βοηθήσουν, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, να είναι σε θέση να συνδράμουν επαρκώς στη στοχοθεσία των ωφελούμενων κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύσσεται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι διδάσκοντες του προγράμματος, διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό πως είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τέλος, το πρόγραμμα θα πιστώνει και μονάδες ECTS στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 20 θεματικές ενότητες, και ειδικότερα:

 

 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΕΝ)- Πως μαθαίνουν οι ενήλικοι;
 2. Κύριοι διανοητές στην Μάθηση Ενηλίκων- Η ΕΕΝ με τη ματιά Διεθνών Οργανισμών
 3. Κοινωνικές και Οικονομικές Διαστάσεις της ΕΕΝ- Η ΕΕΝ ως στοιχείο της πολιτικής συμμετοχής – Κοινωνικός Διάλογος για τη ΔΒΜ
 4. Το Επαγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων: πιστοποίηση, εργοδότες, συνθήκες αμοιβής κι εργασίας, συλλογικές οργανώσεις, εκπροσώπηση, επαγγελματοποίηση, δικτύωση
 5. Σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 6. Υλοποίηση και Εφαρμογή Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 7. Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων  ΕΕΝ & ΔΒΜ:
 8. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ηγεσία σε Μονάδες ΕΕΝ & ΔΒΜ
 9. Οικονομική της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 10. Πρακτικές Εφαρμογές ΕΕΝ & ΔΒΜ σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 11. Μέθοδοι και Τεχνικές ΕΕΝ (συμμετοχικές και παραδοσιακές)
 12. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρία και εφαρμογές)
 13. Εκπαιδευτικά Εργαλεία τηλεκπαίδευσης- σύγχρονη/ ασύγχρονης (MOOC, MOODLE, BLUΕ BUTTON, WIZIQ, Skype for BUSINESS, MS Teams, Zoom, etc),
 14. Εργαστήριο ανάπτυξης-εφαρμογής Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 15. Μικρο-διδασκαλία:  Οργάνωση και Εφαρμογή με τη χρήση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 16. Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΕΕΝ & ΔΒΜ
 17. Εφαρμοσμένες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάχυση της ΕΕΝ & ΔΒΜ: Αναζήτηση/ Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων/Εργαλείων
 18. Συμβουλευτική και Mentoring για Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 19. Εκπόνηση Τελικής Εργασίας (Paper ) Επίβλεψη και Καθοδήγηση Εκπόνησης
 20. Εκπόνηση Τελικής Εργασίας (paper): Peer Review και Βαθμολόγηση

 

Εκπαιδευτές

Οι διδάσκοντες του προγράμματος διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό πως είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και περιλαμβάνει εργαζόμενους, ανέργους κ.λπ. Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της οικονομικής και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα διδάσκουν:

ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΔΠΘ

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ, Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ, Ph.D.

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ph.D.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια εργαστήρια κ.λπ. και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των ενδιαφερομένων, θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στα ατομικά τους προγράμματα. Εξάλλου και στα ιδρύματα της αλλοδαπής, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται κατά κόρον εξ αποστάσεως.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Δεδομένου ότι πρόκειται για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο τόπος (και ο xρόνος) ορίζεται από τον εκπαιδευόμενο, με μόνη προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 395 €. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 197,50 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2020. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων:

 1. Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
 2. ΑΜΕΑ.
 3. Μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
 4. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 5. Ενεργοί φοιτητές άλλων ΑΕΙ (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί).

(Επισημαίνεται ότι οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά).

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την επιλογή των σπουδαστών είναι η αποστολή απλής φωτοτυπίας του πτυχίου του ενδιαφερομένου (ή απολυτήριο λυκείου για τους κατ’ εξαίρεση ενδιαφερομένους) και σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη μοριοδότηση για την επιλογή των ενδιαφερομένων:

–              Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Οικονομίας – Διοίκησης, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικών Επιστημών | 30 μόρια

–              Κάτοχοι λοιπών πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 20 μόρια

(Και στις δύο κατηγορίες η κατάταξη γίνεται με κριτήριο το βαθμό πτυχίου)

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι στις προαναφερθείσες κατηγορίες, ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας η σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στη μοριοδότηση προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη σε διάρκεια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Ως έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης του προγράμματος  και ως καταληκτική ημερομηνία  15 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:       16/12/2021

Καταληκτική ημερομηνία:            14/02/2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)            Αίτηση στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2)            Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3)            Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4)            Φωτοτυπία του πτυχίου (ή απολυτήριο λυκείου  για τους κατ’ εξαίρεση ενδιαφερομένους)

5)            Τυχόν βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μπαλάση, τηλεφωνικώς από 12.00-17.00 στο 231 231 5181 & 6945175015, ή με email στο info@employ.edu.gr απο Δευτέρα έως Παρασκευή