Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» από 1 Απριλίου έως 24 Ιουνίου 2022 (1ος κύκλος) με Eπιστημονικά Yπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Βικτωρία Πιστικού.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν διπλωματική εργασία και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για τη μεθοδολογία της έρευνας.

 

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης διάρκειας 30 ωρών που αντιστοιχούν σε 1 ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων ως προς τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας. Η μεθοδολογία της έρευνας και η επιστημονική εργασία είναι βασικό συστατικό του ακαδημαϊκού χώρου και απαραίτητο εργαλείο των φοιτητών τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού επιπέδου. Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θα χρειασθεί να εκπονήσει μια επιστημονική εργασία, είτε είναι ποσοτική είτε ποιοτική, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου και γνωστικού αντικειμένου. Οι μέθοδοι έρευνας μπορούν να διαμορφώσουν μια δεξιότητα ή πολλές δεξιότητες που έχουν εφαρμογή τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και μεταγνωσιακό ατομικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση εννοιών, δεδομένων και τάσεων καθώς και η κριτική διερεύνηση. Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας είναι μια δυναμική διαδικασία και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη βαρύτητα των συμπερασμάτων. Συνεπώς, όσο καλύτερη είναι η βάση που ξεκινά ο ερευνητής τόσο καλύτερα και τα συμπεράσματα που θα εξάγει.  Η θεματολογία ενδεικτικά αναπτύσσεται ως εξής: γνωριμία με την επιστημονική εργασία, σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας, κατασκευή ερωτηματολογίου, εισαγωγικά στοιχεία στη συγγραφή έρευνας, βιβλιογραφική επισκόπηση, διατύπωση υποθέσεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων καθώς και παρουσίαση της έρευνας. Έτσι, δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα στην/ον ενδιαφερόμενη/ο φοιτήτρια/ητή σχετικά με τη δόμηση της επιστημονικής εργασίας από το σχεδιασμό έως την υλοποίησή της και την παρουσίαση των ευρημάτων.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο να δυσκολεύονται να υλοποιήσουν μια ερευνητική εργασία. Ο ακαδημαϊκός χώρος δεν έχει μοναδικό σκοπό τη μετάδοση της γνώσης αλλά κύρια επιδίωξή του είναι να δώσει τα ερεθίσματα στη νέα γενιά μελλοντικών ερευνητών προκειμένου με τη σειρά τους να παράξουν νέα γνώση, με γνώμονα την κοινωνική, οικονομική και εθνική ανάπτυξη και ευημερία. Πέρα όμως από αυτό η συγγραφή μιας διπλωματικής εργασίας και γενικότερα η πραγματοποίηση μιας έρευνας, εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με δεξιότητες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει και εκτός ακαδημαϊκού χώρου, για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα αλλά και γενικότερα στη ζωή του, καθώς μαθαίνει πώς να «χτίζει» ένα επιχείρημα τεκμηριωμένα, πώς να ελέγχει μια υπόθεση και το βασικότερο πως να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα και προτάσεις.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 14 θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Εισαγωγή στην έρευνα
 2. Θέματα Ηθικής και δεοντολογίας
 3. Ερευνητικό Πρόβλημα
 4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
 5. Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων
 6. Ποιοτική έρευνα- Πλαίσιο Ανάλυσης
 7. Ποσοτική έρευνα – Υπόβαθρο και πλαίσιο ανάλυσης
 8. Εργαλεία ποσοτικής έρευνας και μέθοδοι δειγματοληψίας (sampling)
 9. Έρευνα πεδίου – Ερωτηματολόγια: Δομή και αποτελέσματα
 10. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων – Περιβάλλον και αρχεία λογισμικού
 11. Ποσοτική έρευνα: Εγκυρότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων
 12. Εκθέσεις και αποτύπωση αποτελεσμάτων έρευνας σε εταιρίες και οργανισμούς
 13. Εισαγωγή παραπομπών
 14. Τεχνικές παρουσίασης

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν: Δημήτρης Δημητρίου (Αναπληρωτής Καθηγητής), Βικτωρία Πιστικού (Επίκουρη Καθηγήτρια), Μαρία Σαρτζετάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξ ’αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση. Θα υπάρχει αναρτημένο διδακτικό υλικό, διαφάνειες και δραστηριότητες με ασκήσεις-εφαρμογές το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μαζί με την διδακτική παράδοση της κάθε ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες ώρες θα αναλύεται από τον διδάσκοντα η αντίστοιχη θεματική και την τελευταία ώρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες που θα έχουν αναρτηθεί ανά εβδομάδα.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Εξ ’αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης “Εclass” και Microsoft “Teams”.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 290 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 145 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, τη δεύτερη δυο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Προβλέπεται εκπτωτική πολιτική 30% (δύο δόσεις των 101 και 102€) για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

-Άνεργοι

-Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

-Άτομα με ειδικές ανάγκες

-Υπάλληλοι Δ.Π.Θ.

Επισημαίνεται ότι οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα (30).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας είναι: α) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και εφόσον πάλι υφίστανται τα ίδια προσόντα β) ο βαθμός πτυχίου μεταξύ των ενδιαφερομένων

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 16 Δεκεμβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2022

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΕΔΩ

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βιογραφικό

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Επ. Καθηγήτρια Βικτωρία Πιστικού, vpistiko@econ.duth.gr