Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία» από 1/09/2020 έως 31/05/2021 με Ε.Υ. την Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ. κα Μαρία Βεργέτη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους κάθε ειδικότητας και σε στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλες για την αποτελεσματική διδακτική πράξη και διαχείριση της ετερότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, των οποίων το πληροφοριακό υλικό αναρτάται στο διαδίκτυο, και υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό σε μορφή εργαστήριων/παρουσιάσεων, το οποίο επίσης αναρτάται στην ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος και η αξιολόγηση της επίδοσης των επιμορφωμένων είναι εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, ώστε οι επιμορφωμένοι να διαχειρίζονται τον χρόνο και τον τρόπο μαθητείας με ευελιξία και με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 450 διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS, 9μηνης διάρκειας με τίτλο «Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία».

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πιστοποιητικό παρέχει μοριοδότηση

 

 • δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019).
 • μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018).

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη διαχείριση της ετερότητας στο σχολείο και στην κοινωνία.

Ειδικότερα, παρέχει γνωστικές, ψυχοκινητικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Γνωστικές δεξιότητες

 • Η σε βάθος γνώση θεωριών και ερευνών, που παρέχονται κυρίως από τους επιστημονικούς κλάδους της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, της Περιβαλλοντικής Αγωγής, της Διδακτικής και Μεθοδολογίας και της Παιδαγωγικής της Ένταξης.
 • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της αξιολόγησης (διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική αξιολόγηση) της μαθησιακής διαδικασίας.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες

 • Η αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου και της δημιουργικότητας.
 • Η καλλιτεχνική έκφραση και ψυχαγωγία στην εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Η προσέγγιση της ευεξίας και της κινησιολογίας με στόχο την ενδυνάμωση της προσωπικής, ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης του ατόμου.

Κοινωνικές δεξιότητες (Συμπεριφορές/Στάσεις)

 • Η αποδοχή της ετερότητας, η προσέγγιση ευδιάκριτα διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.
 • Η ενσυναίσθηση, δηλαδή όχι μόνο η αποδοχή του «άλλου», αλλά και η ικανότητα αντίληψης των θέσεών του.
 • Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθητών ώστε να διαμορφώνεται κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό και το περιβάλλον μάθησης.
 • Ο σεβασμός στο περιβάλλον, με έμφαση στην έννοια του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του πολιτισμικού τοπίου.
 • Η δημιουργική έκφραση και ευεξία μέσα από μορφές τέχνης.

Αναγκαιότητα του Προγράμματος – καινοτομία του Προγράμματος

Η αναγκαιότητα του Προγράμματος προκύπτει από τη σύγχρονη ανάγκη εξοικείωσης με την ετερότητα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και από την ανάγκη αρμονικής συμβίωσης με τους έτερους, τους ευδιάκριτα διαφορετικούς.

Η καινοτομία του προγράμματος αφορά στην άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης, καθώς κάθε θεματική ενότητα περιέχει διαλέξεις με ανάλογα εργαστήρια ώστε να παρέχονται τόσο οι γνώσεις όσο και οι δεξιότητες άμεσης εφαρμογής αυτής της γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολυμορφικό και πολυτροπικό, συνδυάζοντας λόγο, εικόνα, κίνηση.

 

Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις αλληλένδετους εκπαιδευτικούς κύκλους. Μετά από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση κάθε θεματικού κύκλου υπάρχει αξιολόγηση των επιμορφωμένων. Μετά από την ολοκλήρωση του Προγράμματος ακολουθεί η τελική αξιολόγηση των επιμορφωμένων.  Επιτυχής είναι η αξιολόγηση, όταν ο εκπαιδευόμενος επιτυγχάνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων κάθε αξιολόγησης.

 

Α΄ Εκπαιδευτικός Κύκλος: Σχολείο και Ετερότητα

Θεματικές Ενότητες

Σύγχρονος Κόσμος: Συνεργασία και σύγκρουση πολιτισμών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Βασικές θεωρίες και έρευνες

Διερευνώντας την ετερότητα. Το σύγχρονο σχολείο της ετερότητας

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Θεωρητικό πλαίσιο

Στρατηγικές και τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Εργαστήρια

Εγώ και η ομάδα μου

Έκφραση μέσω δραματοποίησης

Διαθεματική προσέγγιση κειμένων μέσω των τεχνών

Μέσα από την προθήκη ενός Μουσείου

Αξιολόγηση

Β΄ Εκπαιδευτικός Κύκλος: Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτισμική Ενσυναίσθηση

Θεματικές Ενότητες

Πολιτισμός: Η έννοια και τα στοιχεία του πολιτισμού

Πολιτισμικές συνιστώσες των μαθηματικών

Σχεδιασμός εμπειρικής έρευνας

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες

Δημιουργική και κριτική σκέψη

Η ετερότητα στην Ανθρωπογεωγραφία

Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, 20ος, 21ος αιώνας

Εργαστήρια

Δημιουργική γραφή

Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρόνια της κρίσης, οι συνέπειες στην εκπαίδευση

Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές και διδακτική πράξη

Αξιολόγηση

Γ΄ Εκπαιδευτικός Κύκλος: Εκπαιδευτική Πολιτική/Παιδαγωγική της Ένταξης

Θεματικές Ενότητες

Ιστορία της Εκπαίδευσης: Σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Ιστορικά εκπαιδευτήρια

Τα «φυσικά και πνευματικά» χαρίσματα του δασκάλου

Σχολικά εγχειρίδια

Ενταξιακή εκπαίδευση

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Συνεργατικές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση

Εργαστήρια

Μουσική και πολιτισμός

Εκπαίδευση και διοίκηση

Διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των εικαστικών τεχνών

Αξιολόγηση

Δ΄ Εκπαιδευτικός Κύκλος: Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα, η προσέγγιση του Εαυτού και του Άλλου

Θεματικές Ενότητες

Ευεξία και εκπαίδευση

Απόκτηση δεξιοτήτων στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό

Φυσική ωρίμανση και ανάπτυξη στη φυσική δραστηριότητα

Κινησιολογία

Δημιουργικά εργαλεία και πρακτικές στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

Σχεδιασμός και οργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

Εργαστήρια

Η δυναμική των χρωμάτων

Ζωγραφίζοντας σύμβολα της πόλης

Έθιμα και παραδοσιακή διατροφή

«Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης»: Διερευνώντας στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην ελληνική λογοτεχνία και ποίηση

Αξιολόγηση

Τελική Αξιολόγηση

Εκπαιδευτές

Στο Πρόγραμμα θα διδάσκουν:

 1. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου εξειδικευμένοι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
 2. Εξωτερικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης Προγράμματος

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης και μοντέλα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δεν απαιτείται ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Ο κάθε επιμορφούμενος έχει εύκολη, άμεση και εξατομικευμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Επίσης, υποστηρικτικά λειτουργεί και η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τους διδάσκοντες, όταν αυτό απαιτείται, για διευκρινίσεις και καθοδήγηση στη μελέτη του υλικού και στις εργασίες αξιολόγησης.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Δεδομένου ότι πρόκειται για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο τόπος (και ο χρόνος) ορίζεται από τον εκπαιδευόμενο, με μόνη προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 400€. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 100€ πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και δύο δόσεις των 150€ μετά το τέλος του 2ου και 4ου μήνα αντίστοιχα. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 • Προτεραιότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Βαθμός πτυχίου

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15/06/2020

Καταληκτική ημερομηνία:     20/07/2020

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω website my.kedivim.duth.gr και εκεί επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφότου αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου και αναφέρεται ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι. και τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμη το πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του βαθμού πτυχίου.

Πληροφορίες

Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 30023 και 25510 30028 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvergeti@eled.duth.gr.