Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» από 22 Μαΐου 2021 έως 18 Ιουνίου 2021, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Αξιωματικούς και Μόνιμους Υπαξιωματικούς του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 32 ωρών που αντιστοιχούν σε 4 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση, η κατάρτιση και κατανόηση βασικών παραμέτρων που αφορούν την θέση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στην Ελληνική επικράτεια. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η κατανόηση της ιστορικής παρουσίας της μειονότητας, του διεθνούς νομικού πλαισίου της προστασίας των μειονοτήτων γενικά και του διεθνούς και εσωτερικού νομικού πλαισίου προστασίας της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ειδικότερα και ζητημάτων που αφορούν την θέση της ως μέρους του κοινωνικού συνόλου στη Θράκη και την Ελλάδα γενικότερα.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελεί την μόνη αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Ο προγραμματικός χαρακτήρας της εν λόγω Συνθήκης συνεπάγεται ότι η υλοποίηση της προστασίας των δικαιωμάτων της μειονότητας που προβλέπει η Συνθήκη επαφίεται στην Ελλάδα. Η Συνθήκη της Λωζάννης εγγυάται την προστασία δύο συλλογικών δικαιωμάτων: της θρησκευτικής ελευθερίας και της εκπαίδευσης. Η εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης προστασίας εκ μέρους της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή ειδικών νομοθετικών μέτρων κατά το χρονικό διάστημα από την θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λωζάννης έως σήμερα. Ακόμη, η σχέση των μειονοτικών διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης με το γενικότερο δικαιϊκό πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αυτό εξελίχθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και, ειδικότερα, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ζήτημα το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί. Τέλος, θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να υπερκεραστούν φαινόμενα δυσλειτουργίας, τα οποία οφείλονται στην θεώρηση της Μουσουλμανικής μειονότητας και των δικαιωμάτων της ως αντικείμενο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η γνώση για τα παραπάνω θέματα είναι απαραίτητη ώστε να γίνει κατανοητή η πραγματική διάσταση του πλαισίου της θέσης της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην Ελλάδα.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 8 θεματικές ενότητες και Αξιολόγηση.

1) Μειονότητες και Διεθνές Δίκαιο

2) Ιστορική διάσταση της παρουσίας της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη – Η Συνθήκη της Λωζάννης

3) Τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής μειονότητας με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης και η Υλοποίησή τους: Θρησκευτική Ελευθερία και Εφαρμογή του Ισλαμικού Νόμου (Σαρία)

4) Τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής μειονότητας με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης και η Υλοποίησή τους: Ζητήματα Εκπαίδευσης

5) Μουσουλμανική Μειονότητα και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

6) Μουσουλμανική Μειονότητα και ΟΗΕ. Μουσουλμανική Μειονότητα και ΟΑΣΕ: Το ζήτημα του Αυτοπροσδιορισμού

7) Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Αμοιβαιότητα και Μουσουλμανική Μειονότητα

8) Ο Δρόμος προς το Μέλλον: Η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες (1995)

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

1) Κώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2) Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ.

3) ) Αλέξης Αλεξανδρής, Πρέσβης

4 Γεώργιος Μαυρομάτης , Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ

5) Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

6) Χαρίκλεια Αρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Διαδικτυακά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Διδασκαλία εξ αποστάσεως

Κόστος συμμετοχής

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 250,00€. Το ποσόν αυτό μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 125 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και τη δεύτερη μέχρι 31/05/2021. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Α) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ)

Β) Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευομένων ξεπεράσει το μέγιστο αριθμό η επιλογή θα γίνει βάσει της ημερομηνίας και ακριβούς ώρας υποβολής της αίτησης.

Δ) Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβληθούν την ίδια ημερομηνία και ώρα θα γίνονται δεκτές.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:     19/02/2021

Καταληκτική ημερομηνία:         09/05/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr όπου θα επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης (https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index).

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)         Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)         Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βάνα Τσιμπιρίδου, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή 10-12 πμ. στο 2531039516, ή με email στο vtsimpir@law.duth.gr